Over God en Jezus

Studie 2

God zond Zijn Zoon naar onze wereld, opdat wij in Jezus zouden ontdekken wie Hij is. Als wij dus willen weten wie God is, moeten we ook weten wie Jezus is. Maar hoe kom jij dat te weten? En wat betekent God voor jou? Heb jij al antwoorden gevonden die je helpen om écht van dit leven te genieten? Heb je al uitzicht op eeuwig leven, of staan je fouten, je zonden je in de weg om Hem te ontmoeten? Als je meer over God wilt weten dan moet je Jezus Christus leren kennen. En wil je meer over Gods Zoon te weten komen, dan moet je de Bijbel kennen. Waarom? Omdat deze drie samen, een Goddelijke éénheid vormen.

Inhoud:

 • Inleiding
 • God bestaat
 • Jezus onze Verlosser
  1. Gezonden door de Vader.
  2. Om de Vader te openbaren.
  3. De Zoon van God.
  4. De enige weg tot God.
 • Gods woord de Bijbel

Inleiding

Het bewijs dat God bestaat kunnen wij als mens elkaar niet geven. Dat bewijs geeft God zelf, op velerlei wijze. In de schepping, in zijn Zoon, door de Bijbel en door de heilige Geest die ons van Gods aanwezigheid overtuigd. Vgl. JOHANNES 16:5-15. Er zijn zoveel bewijzen dat de Hebreeën schrijver zegt: “Nu wij door zo’n menigte geloofsgetuigen omringd zijn”. En dan roept hij ons op om: “ook de last van de zonde, waarin we steeds weer verstrikt raken, van ons afwerpen en vastberaden de wedstrijd lopen die voor ons ligt” HEBREEËN 12:1.

De zonde zal ons Godsbeeld doen vervagen. Het zal zorgen dat God uit ons leven verdwijnt. En dat is precies wat de satan wil bereiken. Vandaar dat wij het voorbeeld van de geloofsgetuigen maar eens moeten onderzoeken. Daarin zullen we zien dat ze bereid waren om een zeer hoge prijs te betalen. De christenen, hebben de echtheid van hun geloof in Christus, bewezen door een gewelddadige dood te ondergaan. (Lees HEBREEËN 11 er maar eens op na). Dat deden ze niet voor ‘zomaar’ een God. Ze waren bereid hun leven op te geven omdat ze wisten dat God bestond. Dat hadden ze zelf ervaren. En hun geloof is voor ons een voortdurende uitdaging.

Door naar zulke getuigenissen te kijken worden we bemoedigd. En laten we zuinig zijn op dergelijke inspirerende erfenissen. Want laten we eerlijk zijn, het is veel moeilijker om te bewijzen dat God niet bestaat, dan om aan te tonen dat Hij wél bestaat. Het is veel logischer te geloven dat God deze wereld geschapen heeft, want de ‘oerknal’ heeft alleen maar voor chaos in ons denken gezorgd. En voor wie twijfelt, weet je zeker dat jij kunt bewijzen dat God niet bestaat? Probeer daar eens een écht antwoord op te vinden.

God bestaat

Het bewijs hiervoor wordt geleverd door de Bijbel zelf. In zijn tweede brief neemt Petrus een krachtige stellingname in ten aanzien van de Goddelijke inspiratie van de Bijbel. Met zijn schrijven gaat hij in de aanval tegen de dwaalleraars. Die waren erop uit om het gezag van Gods woord op allerlei manieren te ondermijnen. Vgl. 2 PETRUS 3:3.

“Besef daarbij vooral dat geen enkele profetie uit de Schrift een eigenmachtige uitleg toelaat, want nooit is een profetie voortgekomen uit menselijk initiatief: mensen die namens God spraken werden daartoe altijd gedreven door de heilige Geest2 PETRUS 1:20-21.

Voor studie - JOHANNES 14:26; 2 CORINTHIËRS 2:13; 2 TIMÓTHEÜS 3:16.

Wat Petrus wil zeggen is, dat de Bijbel geen toevallige verzameling is van menselijke bedenksels over één of andere god. Gods woord is niet ontstaan uit ‘menselijk’ initiatief, zegt hij. De Discipelen ontleenden hun gezag aan het feit dat ze ‘ooggetuigen’ waren geweest. Zij deden verslag van wat ze gehoord en gezien hadden. Zie 1 JOHANNES 1:1-5. Vanuit de Bijbel kunnen we dus de overtuiging ontvangen dat God realiteit is.

De vraag, ‘hoe weten we dat er een God is’, wordt beantwoord door de ooggetuigen en het feit dat God door mensen heeft gesproken. Hij heeft dus Zichzelf bekendgemaakt. Een ander voorbeeld hiervoor vinden we natuurlijk in de schepping.

De hemel verhaalt van Gods majesteit, het uitspansel roemt het werk van zijn handen, de dag zegt het voort aan de dag die komt, de nacht vertelt het door aan de volgende nacht. Toch wordt er niets gezegd, geen woord gehoord, het is een spraak zonder klank. Over heel de aarde gaat hun stem, tot aan het einde van de wereld hun taalPSALM 19:2-5.

Voor studie - JESAJA 40:21-22; PSALM 50:6; 74:16-17; ROMEINEN 10:16-18.

Wie zou met zekerheid kunnen zeggen dat de schepping waarin wij leven toevallig zou zijn ontstaan? Kijk eens naar het ontwerp, naar de complexiteit van de materie, dan moet je hierin toch wel het bewijs vinden dat hier een Persoonlijk God zijn hand in heeft? Heel de schepping ‘ademt’ Gods aanwezigheid uit. Wij worden dagelijks omringt door Gods vakmanschap. Want wie kan dit alles evenaren?

“Want wat een mens over God kan weten is hun bekend omdat God het aan hen kenbaar heeft gemaakt. Zijn onzichtbare eigenschappen zijn vanaf de schepping van de wereld zichtbaar in zijn werken, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid zijn voor het verstand waarneembaar. Er is niets waardoor zij te verontschuldigen zijn, want hoewel ze God kennen, hebben ze hem niet de eer en dank gebracht die hem toekomen. Hun overpeinzingen zijn volkomen zinloos en hun onverstandig hart is verduisterd. Terwijl ze beweren wijs te zijn, zijn ze dwaas en hebben ze de majesteit van de onvergankelijke God ingewisseld voor beelden van vergankelijke mensen, vogels, lopende en kruipende dieren” ROMEINEN 1:19-23.

Voor studie - JOHANNES 1:9; HANDELINGEN 14:17; 17:24-28; JEREMIA 10:10-15; 1 CORINTHIËRS 1:20-25.

Uitgaande van het feit dat ‘alles’ een maker heeft, kunnen we met ons verstand vaststellen dat er een God is. Niets is zomaar ontstaan en alles wat ontstaan is wijst naar een liefhebbende God. Maar wat doen wij? Wij willen Die God niet erkennen en verzinnen allerlei bedenksels om Hem af te schaffen. Wij denken God te kunnen vervangen door zelf bedachte theorieën. Hierdoor zijn we in Gods ogen ‘dwaas geworden’.

Waarom doet de mens zo zijn best om God te vervangen door ‘vergankelijke beelden’? Wie zit hier achter? Stel dat we toevallig ontstaan zijn, dat we een toevalsproduct zijn, dan is het hele leven toch zinloos en doelloos. En wie zou ons dit willen doen geloven? Uit de Bijbel weten we dat dit Gods tegenstander is, de satan. Die wil dat we in onszelf geloven en met onze kennis alles kunnen oplossen. Die zorgt er wel voor dat we in wanhoop een uitzichtloos leven leiden.

Maar wanneer we ontdekken dat God wél bestaat, dan betekent dit dat we een heel andere kijk op het leven ontwikkelen. Dan gaan we zien dat God een doel en een plan met ons leven heeft. En gaan we afrekenen met de invloed van satan in ons leven. En daar vertelt de Bijbel ons heel veel over. Mensen die niet geloven doen dit uit een overtuiging dat God niet bestaat. Dus is hun ‘verlorenheid’ een eigen keuze. Want een liefhebbende God laat geen mensen verloren gaan, daarom heeft Hij Zich op velerlei wijzen bekend gemaakt.

Ons probleem is dat onze normen en waarden belangrijker zijn dan Gods morele maatstaven. Wij onderdrukken Gods waarheid om zo onze eigen gang te kunnen gaan. Daarom zegt Paulus ook: “Er is niets waardoor zij te verontschuldigen zijn, want hoewel ze God kennen, hebben ze hem niet de eer en dank gebracht die hem toekomen”. Omdat de mensen Gods waarheid verwerpen zullen ze ook moeten leven met de gevolgen daarvan.

Er bestaat voor God geen excuus om niet in Hem te geloven. Hij heeft Zich voldoende laten kennen in alles wat Hij gedaan heeft. Daarom moeten we ons ook geen rad voor de ogen laten draaien. Er zijn vele goden. Maar al die goden kennen geen Verlosser. Een dergelijk god kun je aanbidden, zonder echte vergeving of verlossing te ontvangen. De satan heeft geen moeite als je een afgod aanbidt, maar wanneer je op zoek bent naar Jezus dan begint de strijdt. Want zo gauw het om Dé Vader van Jezus Christus gaat, komt de satan in beweging.

Wanneer het om het échte leven gaat zal onderstaande tekst je verder helpen. Hierin gaat het over twee belangrijke eigenschappen, liefde en trouw. Deze heb je nodig om te laten zien dat je ‘houding en daden’ zuiver zijn. Want je kunt wel in de waarheid geloven, maar eraan werken is belangrijker, voor jezelf en voor anderen. Woorden zijn niet genoeg, het moet overeenkomen met je overtuiging.

“Mijn zoon, vergeet mijn lessen niet, houd in je hart mijn richtlijnen vast. Ze vermeerderen de dagen van je leven, geven je vele jaren van geluk. Mogen liefde en trouw je nooit verlaten, wind ze om je hals, schrijf ze in je hart. God en de mensen zullen je genegen zijn en je zult waardering ondervinden. Vertrouw op de HEER met heel je hart, steun niet op eigen inzicht. Denk aan hem bij alles wat je doet, dan baant hij voor jou de weg. Wees niet eigenzinnig, maar heb ontzag voor de HEER en ga het kwaad uit de weg” SPREUKEN 3:1-7.

De vraag is; Heb jij Gods plan al ontdekt? Kloppen je daden met je houding? En zo ja, wat doe je ermee?

Jezus onze Verlosser

Een ander getuigenis van Godswege is de geboorte van Zijn Zoon. De Bijbel zegt dat:

“De genade van God is bekend geworden, waardoor voor alle mensen eeuwige redding mogelijk werd” TITUS 2:11 HB.

Voor studie - 1 TIMÓTHEÜS 2:3-7; 2 TIMÓTHEÜS 1:8-10.

Dat Jezus op aarde heeft geleefd, daar zijn verschillende bronnen voor te vinden zelfs buitenbijbelse. In de Bijbel zijn het de vier Evangelisten die over Hem berichten, maar de Apostel Paulus laat zich ook niet onbetuigd over zijn getuigenis aangaande Jezus. En Jezus wordt in de geschiedenisboeken net zo goed genoemd als een Plato een Napoleon of andere grootheden.

De vraag; wie Hij was heeft veel mensen beziggehouden. Men maakt zich drukker om te bewijzen dat Hij niet bestaan zou hebben dan wel. En dit is koren op de molen van het rijk der duisternis. Of ik kan bewijzen dat Jezus bestaat hangt van mijn getuigenis af. Wat is zichtbaar van Jezus’ liefde in mijn leven, enz. En of een ander dit als een bewijs accepteert is dan nog maar de vraag. Vaak wordt ons getuigenis over Jezus als Verlosser door anderen belachelijk gemaakt. Nee, de beste overtuiging is dat mensen het zelf ontdekken wie Jezus is.

1 – Gezonden door de Vader.

“De Vader die mij gezonden heeft, heeft dus zelf een getuigenis over mij afgelegd. Maar u hebt zijn stem nooit gehoord en zijn gestalte nooit gezien” JOHANNES 5:37.

Ik ben uit de hemel neergedaald, niet om mijn eigen wil te doen, maar de wil van hem die mij gezonden heeft” JOHANNES 6:38 GNB.

Voor studie - JOHANNES 4:34; 5:30.

“Jezus zei: ‘Wat ik onderwijs heb ik niet van mijzelf, maar van hem die mij gezonden heeftJOHANNES 7:16.

Voor studie - JOHANNES 8:28, 23-45; 12:49; 14:10.

“‘Als God uw Vader was,’ zei Jezus tegen hen, ‘zou u mij liefhebben, want ik ben bij God vandaan gekomen toen ik hiernaartoe kwam. Ik ben niet namens mezelf gekomen, maar hij heeft mij gezonden” JOHANNES 8:42.

Voor studie - JOHANNES 1:14; 3:16; 5:43; 16:26; GALATEN 4:4.

“Jezus had luid en duidelijk gezegd: ‘Wie in mij gelooft, gelooft niet in mij, maar in hem die mij gezonden heeft, en wie mij ziet, ziet hem die mij gezonden heeftJOHANNES 12:44-45.

Het is terecht om je af te vragen wie is Jezus. En hoe kunnen we God kennen als Hij voor ons niet zichtbaar is. Jezus zegt, als je weet Wie Ik Ben, dan weet je ook Wie God is. Door het werk van Jezus te bestuderen en zijn Persoon zul je ontdekken Wie God de Vader is.

2 - Om de Vader te openbaren.

Het doel van Jezus’ komst was, om ons God de Vader te openbaren. In het Oude Testament kunnen we veel lezen over het verlangen van mensen om God te zien. God openbaarde Zichzelf wel in wonderen en tekenen en bij monde van de Profeten, maar niemand zag God. Maar in Jezus wordt ons geopenbaard wie God is. Wie Christus leert kennen zal ontdekken wat het ‘Karakter’ en ‘wezen’ van God is. In Christus wordt God ‘zichtbaar en tastbaar’, en wordt Hij mens op aarde.

“Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige Zoon, die zelf God is, die aan het hart van de Vader rust, heeft hem doen kennenJOHANNES 1:18.

Voor studie - 2 CORINTHIËRS 4:4-6; KOLOSSENZEN 1:15.

“Toen vroegen ze: ‘Waar is uw vader dan? ’ ‘U kent noch mij, noch mijn Vader,’ antwoordde Jezus. ‘Als u mij zou kennen zou u mijn Vader ook kennen’” JOHANNES 8:19.

Voor studie - JOHANNES 14:1-6.

“Als jullie mij kennen zullen jullie ook mijn Vader kennen, en vanaf nu kennen jullie hem, want jullie hebben hem zelf gezien.’ Daarop zei Filippus: ‘Laat ons de Vader zien, Heer, meer verlangen we niet.’ Jezus zei: ‘Ik ben nu al zo lang bij jullie, en nog ken je me niet, Filippus? Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Waarom vraag je dan om de Vader te mogen zien” JOHANNES 14:7-9.

Het was knap lastig voor de Discipelen om dit te begrijpen. Want wat je in wezen niet kunt zien, bestaat toch niet? Vooral als het gaat om een Persoon. Dat dit moeilijk is weet Jezus ook en daarom legt Hij het nog eens uit. Hij zegt, ‘Ik Ben het Zichtbare en Tastbare beeld van de onzichtbare God’. Je hoeft niet verder te zoeken naar God, want als je Jezus kent, dan is God voor jou in Christus, ‘Waarheid én Werkelijkheid’ geworden. De schrijver van de Hebreeën brief legt ons dit heel mooi uit.

“Op velerlei wijzen en langs velerlei wegen heeft God in het verleden tot de voorouders gesproken door de profeten, maar nu de tijd ten einde loopt heeft hij tot ons gesproken door zijn Zoon, die hij heeft aangewezen als enig erfgenaam en door wie hij de wereld heeft geschapen. In hem schittert Gods luister, hij is zijn evenbeeld, hij schraagt de schepping met zijn machtig woord; hij heeft, na de reiniging van de zonden te hebben voltrokken, plaatsgenomen aan de rechterzijde van Gods hemelse majesteit” HEBREEËN 1:1-3. (lees dit ook eens in de Staten Vertaling)

In Jezus heeft God Zich volledig geopenbaard. Zijn glorie heeft geschitterd in Christus. Jezus is zo de volledige openbaring van God. In Jezus zien we zowel een ‘scheppende als een verlossende’ God. Dit was mogelijk omdat Hij ook de Zoon van God was.

3 - De Zoon van God.

“Maar Jezus zei: ‘Mijn Vader werkt aan één stuk door, en daarom doe ik dat ook.’  Vanaf dat moment probeerden de Joden hem te doden, omdat hij niet alleen de sabbat ondermijnde, maar bovendien God zijn eigen Vader noemde, en zichzelf zo aan God gelijksteldeJOHANNES 5:17-18.

Voor studie - JESAJA 9:5-6; FILIPPENZEN 2:6; TITUS 2:11-14; 2 PETRUS 1:1; 1 JOHANNES 5:20.

“Toen de Joden weer stenen opraapten omdat Hem wilden stenigen ze zei Jezus: ‘Ik heb door de Vader veel goeds voor u gedaan; waarom wilt u me stenigen? ’ ‘Voor een goede daad zullen we u niet stenigen,’ antwoordden ze, ‘maar wel voor godslastering: u bent een mens, maar u beweert dat u God bent! Jezus zei: ‘Staat er in uw wet niet geschreven: “Ik heb gezegd: ‘U bent goden’”? De Schrift blijft altijd van kracht; als mensen tot wie God spreekt goden genoemd worden, hoe kunt u mij, door de Vader geheiligd en naar de wereld gezonden, dan beschuldigen van godslastering wanneer ik zeg dat ik Gods Zoon ben? Als wat ik doe niet van mijn Vader komt, geloof me dan niet, maar als dat wel het geval is en u gelooft me toch niet, geloof dan tenminste wat ik doe. Dan zult u begrijpen dat de Vader in mij is en dat ik in de Vader ben.’” JOHANNES 10:32-38.

Deze verzen zijn zo ongeveer de duidelijkste uitspraken over de Godheid van Jezus. En dáár hadden de geestelijke leiders moeite mee. Je mag wel wonderen doen, maar niet zeggen dat je de Zoon van God bent. Zijn uitspraak aan God gelijk te zijn was voor de Joden zeer ‘godslasterlijk’. En daar stond de doodstraf op. Vgl. LEVITICUS 24:15-16. Daarom wilden ze Hem stenigen. Maar omdat God een ander plan had om de mensheid Verlossing te schenken, gebeurde dit niet.

4 - De enige weg tot God.

“Jezus zei: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mijJOHANNES 14:6.

Dat Jezus de enige weg tot God is heeft al veel stof doen opwaaien. Dit komt omdat de mensen meer moeite hebben met ‘Genade’ dan met ‘Wet’. We volgen liever allerlei regels en voorschriften op dan dat we zeggen; ‘dank U wel hemelse Vader voor Uw genade geopenbaard in Uw zoon’.

Om ons vrij te kunnen kopen uit de macht van de zonde, moest er een offer gebracht worden. En God had ervoor gekozen om Zelf in dat Offer te voorzien. Zo zijn al onze zonden door Jezus weggedragen toen Hij stierf als het volmaakte offer.

“Hij heeft een streep gehaald door onze schuldbekentenis die met al haar bepalingen in ons nadeel was en tegen ons getuigde. Hij heeft die schuldbekentenis vernietigd door haar aan het kruis te slaanKOLOSSENZEN 2:14 GNB.

Voor studie - 1 CORINTHIËRS 5:7; EFEZIËRS 2;14-22; 1 PETRUS 2:24.

Zo betaalde Jezus de prijs van onze zonde met Zijn dood. En nu, vandaag, kunnen wij vergeving ontvangen door onze zonden te belijden en God om vergeving te vragen in de Naam van zijn Zoon. Zo is Jezus de enige weg die ons weer terug brengt bij het Vaderhart van God. En daar getuigt Johannes van wanneer hij zegt:

“De volgende dag zag hij Jezus naar zich toe komen, en hij zei: ‘Daar is het lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemtJOHANNES 1:29.

Voor studie - 1 PETRUS 1:18-23; JESAJA 53:5:7.

“Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door hem te redden. Over wie in hem gelooft wordt geen oordeel uitgesproken, maar wie niet in hem gelooft is al veroordeeld, omdat hij niet wilde geloven in de naam van Gods enige Zoon.” JOHANNES 3:16-18.

Voor studie - JOHANNES 6:40; HEBREEËN 10:20; 1 JOHANNES 5:20.

Gods woord de Bijbel

De Bijbel bestaat uit 66 boeken. Maar het zijn geen boeken die in een aaneengesloten periode zijn geschreven. Nee, de Bijbel is in ongeveer 1500 jaar geschreven door ongeveer 40 verschillende mensen. De meeste van die mensen hebben elkaar niet gekend, dus konden ze niet onderling overleggen. Menselijk gezien is het onmogelijk dat de Bijbelboeken zo nauwkeurig op elkaar aansluiten. Daarom noem ik de Bijbel Gods Persoonlijk verhaal, geschreven om Hem te leren kennen en met Hem te leven. De kern van het geschreven Woord vinden we in de volgende tekst.

“Maar jij, blijf bij alles wat je geleerd hebt en met overtuiging hebt aangenomen. Je weet wie je leraren waren en bent van kindsbeen af vertrouwd met de heilige geschriften die je wijsheid kunnen geven, zodat je wordt gered door het geloof in Christus Jezus. Elke schrifttekst is door God geïnspireerd en kan gebruikt worden om onderricht te geven, om dwalingen en fouten te weerleggen, en om op te voeden tot een deugdzaam leven, zodat een dienaar van God voor zijn taak berekend is en voor elk goed doel volledig is toegerust2 TIMÓTHEÜS 3:14-17.

Voor studie - MATTHÉÜS 7:7-11; HEBREEËN 11:6.

Later zullen we nog een studie over; ‘Gods woord de Bijbel’ plaatsen.

Ik wens je Gods zegen

Datum gemaakt: 15-10-2018
Versie: 3
 • Waardering
 • Hoeveel sterren geeft u dit artikel?