Gods woord de Bijbel

Studie 7

Ieder gebouw heeft een stevige ondergrond of een fundament nodig. Soms zien we dat een gebouw verzakt is en scheuren heeft tengevolge van een slecht fundament. In deze studie willen wij kijken hoe we als christen kunnen leven met de Bijbel als fundament. Want ook een christen moet zijn geloofshuis bouwen op een goed fundament. Doen wij dit niet dan zullen vroeg of laat de resultaten hiervan zichtbaar worden in onze relatie met God.

Inhoud:

 • Inleiding
 • Gods woord redt
 • De Bijbel als handleiding
 • Het doel van Gods Woord
 • Is de Bijbel betrouwbaar
 • Hoe kan ik de Bijbel begrijpen
 • Tot slot

Inleiding

Een fundament is dus onmisbaar daar staat of valt het huis mee. Daarom is dit voorbeeld ook zo interessant. Een fundament vertelt ons heel veel over het te bouwen huis. Een zwaar fundament zal een groot gebouw kunnen dragen. Dat weten we allemaal. Soms verbaas ik mij dan ook hoeveel geld er in de grond gestopt wordt om het doel van de architect te kunnen verwezenlijken. Een fundament leert ons dus veel over het te bouwen huis. Dit voorbeeld wil ik betrekken op ons alledaagse geloofsleven. Veel van onze problemen ontstaan door gebrek aan het juiste fundament, dat is de geestelijke les die in dit verhaal zit. Maar dat had je natuurlijk al wel begrepen.

Voor een goede omgang met God, met jezelf en met je naaste is een goed Bijbels fundament noodzakelijk. Dit zal mede bepalend zijn hoe onze wandel met God eruit ziet. Dit voorbeeld van een sterk fundament komen we ook in de Bijbel tegen. Het wil ons waarschuwen hoe ons geloofsleven eruit ziet. Of het werkelijk goede wortels heeft.

Om deze reden vertelt Jezus ons het volgende verhaal:

“Wie deze woorden van mij hoort en ernaar handelt, kan vergeleken worden met een verstandig man, die zijn huis bouwde op een rots. Toen het begon te regenen en de bergstromen zwollen, en er stormen opstaken en het huis van alle kanten belaagd werd, stortte het niet in, want het was gefundeerd op een rots. En wie deze woorden van mij hoort en er niet naar handelt, kan vergeleken worden met een onnadenkend man, die zijn huis bouwde op zand. Toen het begon te regenen en de bergstromen zwollen, en er stormen opstaken en er van alle kanten op het huis werd ingebeukt, stortte het in, en er bleef alleen een ruïne overMATTHÉÜS 7:24-27.

Voor studie 2 TIMÓTHEÜS 2;19-20; JACOBUS 1:22-24; 1 CORINTHIËRS 3:11.

Hier gaat het om het feit dat je geloofshuis staat of valt met, ‘het horen en ernaar handelen’. Dat is dus een keuze die je maakt. Je luistert of verwerpt het. Je bent verstandig of onnadenkend. In dit verhaal wil Jezus mensen ontmaskeren die zich godsdienstig voordeden maar geen relatie met Hem hadden. Je godsdienstig voordoen zegt Jezus kan je dus niet redden, het zal niet beloond worden. Want er komt een tijd dat de stormen, een beeld van de oordeelsdag, je huis zullen beproeven. En wie dan zijn geloof gebouwd heeft op ‘eigen geloofstheorieën’, zal ten onder gaan. Een dergelijk geloofshuis zal dan als een kaartenhuis in elkaar zakken.

Met dit verhaal wil Jezus ons laten nadenken over de deugdelijkheid van ons geloof. Veel mensen leven zonder echt na te denken over hun toekomst. Jezus zegt, wees nu eens toekomstgericht. Laat je niet misleiden door de makkelijke kant van dit leven te kiezen. Want dit zal je uiteindelijk opbreken.

Hoe belangrijk is het feit dat jij een goed fundament hebt? Ik heb me er jaren lang niet druk over gemaakt totdat ik ging begrijpen wat Jezus voor me had gedaan. Toen zag ik de noodzaak om een goed en gezond Bijbels fundament in mijn leven te hebben. Ik ging toen nadenken over de uitwerking van Bijbelse feiten in mijn leven. Ik wilde weten hoe het christendom zich onderscheidde van andere religies. Door mijn wedergeboorte ontdekte ik dat de Bijbel het absolute woord van God is. En dat Woord had ik nodig voor mijn groei in de waarheid en in de genade van Jezus Christus. Zo ontdekte ik dat de normen en waarden voor een ‘verstandig mens’ en een ‘sterk levenshuis’, te vinden zijn in het Woord van God.

Gods woord redt

Ieder mens wil weten wat waarheid is. We zijn er allemaal naar opzoek en veel religies willen vertellen dat ze de waarheid verkondigen. Zo hebben we ons eeuwen lang bezig gehouden met allerlei godsdiensten die ons niet bij God konden brengen. Daar is maar één mogelijkheid voor. Het christendom is de enige Godsdienst waarin we zien dat God Zijn zoon gaf voor onze redding. Het is ook de enige Godsdienst die ons leert dat we onze redding niet zelf kunnen verdienen. Maar door het Offer van Jezus Christus kunnen we het ontvangen. Daarom zegt Jezus ook:

“Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mijJOHANNES 14:6.

Voor studie JOHANNES 1:14-18; 8:30-32; 10:9-10; 11:25-26; ROMEINEN 5:2; EFEZIËRS 2:17-18; HEBREEËN 10:19-20.

Dit vers beantwoord de meest fundamentele vraag, ‘Hoe kan ik God vinden in mijn leven’. En Jezus windt er geen doekjes om, Hij zegt, ‘ik ben de weg die je de waarheid leert zien waardoor je Het leven ontvangt’. Het vinden van God kan alleen via Jezus een andere mogelijkheid bestaat er niet. Jezus kán Die weg zijn, omdat hij zowel God als mens is. Wie zijn leven aan Jezus verbindt, wordt verbonden met God de Vader. Misschien vindt je dit wat kort door de bocht dat er maar één weg is. Maar het kan ook heel geruststellend zijn omdat je niet verder hoeft te zoeken.

“We weten ook dat de Zoon van God gekomen is en ons inzicht heeft gegeven om de Waarachtige te kennen. En wij zijn in de Waarachtige, omdat we in zijn Zoon Jezus Christus zijn. Hij is de ware God, hij is het eeuwige leven” 1 JOHANNES 5:20.

Jezus geeft ons inzicht om God te leren kennen. Het christendom is de enige Godsdienst die een vleesgeworden mens, verwekt door de heilige Geest, op aarde geboren deed worden. Zowel in Johannes’ dagen als in onze tijd hebben we te maken met veel verschillende goden. Om duidelijk te maken dat er maar één God is zegt Johannes hier dat wij alleen door Jezus Christus, ‘begrip, verstand of inzicht’ hebben om God te kennen. In Christus Jezus gaan we begrijpen dat er maar één waarachtige God is die hemel en aarde geschapen heeft. Wat Johannes het meest wil benadrukken is, dat God als Vader alleen gekend kan worden via de Zoon. Dit doet ons ook sterk denken aan wat Jezus’ bidt in JOHANNES 17:3: “Het eeuwige leven, dat is dat zij u kennen, de enige ware God, en hem die u gezonden hebt, Jezus Christus”.

Onze redding is zowel het verlangen van God de Vader als van God de Zoon. We moeten eens letten op de uitwerking van deze woorden in het leven van Paulus.

“Het kennen van Christus Jezus, mijn Heer, overtreft immers alles. Omwille van hem heb ik alles prijsgegeven; ik heb alles als afval weggegooid. Ik wilde Christus winnen en één met hem zijn – niet door mijn eigen rechtvaardigheid omdat ik de wet naleef, maar door die van God, de rechtvaardigheid die er is door het geloof in Christus. Ik wil Christus kennen en de kracht van zijn opstanding ervarenFILIPPENZEN 3:8-10B.

Paulus was een man die gevormd was door de Joodse leiders, hij kende de wet als geen ander. Het christendom zag hij als een politieke bedreiging. Want zo meende hij, het bracht de zo broze betrekkingen tussen de Romeinen en de Joodse gemeenschap ernstig in gevaar. Toch werd juist die Paulus door God overtuigd dat hij verkeerd bezig was. Zie HANDELINGEN 9:1-19. Nadat hij tot bekering was gekomen en alles de revue had laten passeren, kwam Paulus tot de conclusie dat alles wat hij geleerd had, niets waard bleek te zijn in vergelijking met het kennen van Jezus. Hier ging het over Paulus’ geloofsleven onder de wet. En zijn relatie met Jezus Christus achtte hij van grotere waarde dan al het andere in zijn leven.

Omwille van Christus heb ik dit alles prijsgegeven. Dit was een onvoorstelbaar ingrijpen van Godswege. Maar Paulus gehoorzaamde en maakte die keuze. Hij was gegrepen door de liefde en de opstandingskracht van Jezus offer. Bestond er een hogere prijs voor Paulus om zijn identiteit op te geven? Omdat ik Christus moge winnen en één met Hem mag zijn, dat was het keerpunt om alles los te laten wat hem van God de Vader en van God de Zoon afhield. Dit was een groot offer wat hij bracht, zijn politieke vrijheid, vrienden en familie, maar ook zijn toekomst om uit te groeien naar een vooraanstaand Godsdienst leider. Hij moest zijn prioriteiten bijstellen en zijn toekomst ondergeschikt maken aan de wil van God om Hem te kennen.

Ook wij kunnen toegang krijgen tot die kennis om God te kennen. Maar de vraag is hoe volledig zijn onze offers? Wat willen wij opgeven om Jezus te leren kennen? Alleen het lezen van deze studie maakt nog niet dat je Hem echt zult kennen. Misschien moeten we net als Paulus onze plannen bijstellen om deel te krijgen aan het opstangsleven van Jezus Christus. Wat je ook op moet geven, het kennen van Jezus is meer waard dan welk offer ook.

Nu, hoe kun je tot dit doel komen? De Bijbel zal ons hierin helpen. Want Gods woord is de weg, de waarheid en het leven. Onze wedergeboorte komt niet voort uit een ‘vergankelijk bron’ zegt Petrus:

“maar uit een onvergankelijke bron, door het woord van de levende en eeuwige God” 1 PETRUS 1:23 GNB.

“Door zijn genade bent u nu immers gered, dankzij uw geloof. Maar dat dankt u niet aan uzelf; het is een geschenk van God en geen gevolg van uw daden, dus niemand kan zich erop laten voorstaan” EFEZIËRS 2:8-9.

Voor studie JOHANNES 4:10; ROMEINEN 4:16; 2 TIMÓTHEÜS 1:9; TITUS 3:4-5.

“Geloven is dus een gevolg van horen en dat horen vindt plaats bij de verkondiging van Christus” ROMEINEN 10:17 GNB.

Voor studie GALATEN 3:3-5; KOLOSSENZEN 3:16. 

“Want de woede van een mens brengt niets voort dat in Gods ogen rechtvaardig is. Wees daarom zachtmoedig en leg alle verdorvenheid en elk denkbaar wangedrag af. En aanvaard zo de boodschap die in u is geplant en die u kan reddenJACOBUS 1:20-21.

Voor studie - ROMEINEN 13:12-14; EFEZIËRS 4:21-22; 1 PETRUS 1:22-23.

Paulus wil ons herinneren aan het ‘verkondigde evangelie’. En in de volgende verzen geeft hij een volledige samenvatting van Jezus verlossingswerk. Hij brengt het onder hun aandacht, omdat er zoveel twijfels waren over al die heilsfeiten. Daarom herinnert hij hen eraan dat ze de verkondiging hebben aangenomen als een fundament van hun redding. Tevens waarschuwt hij de gelovigen om vast te houden aan die Boodschap, anders is hun geloof in Jezus tevergeefs geweest. Hij benadrukt deze feiten omdat er mensen waren die de opstanding ontkenden, ondanks de vele getuigen van Jezus’ opstanding.

“Broeders en zusters, ik herinner u aan het evangelie dat ik u verkondigd heb, dat u ook hebt aangenomen, dat uw fundament is en uw redding, als u tenminste vasthoudt aan de boodschap die ik u verkondigd heb. Anders bent u tevergeefs tot geloof gekomen. Het belangrijkste dat ik u heb doorgegeven, heb ik op mijn beurt ook weer ontvangen: dat Christus voor onze zonden is gestorven, zoals in de Schriften staat, dat hij is begraven en op de derde dag is opgewekt, zoals in de Schriften staat1 CORINTHIËRS 15:1-4.

De Bijbel als handleiding

De Bijbel zal ons de waarheid verkondigen dat Jezus onze Redder is. Zijn Woord zal ons leiden door dit leven naar Hem toe. De Bijbel is een eerlijk boek het verzwijgt de hoogte en diepte punten van niemand. Lees hun verhalen er maar op na. Maar telkens vonden ze weer de wijsheid en antwoorden om verder te gaan. Natuurlijk zie je ook dat sommigen niet luisterden, dat Gods wil voor hun leven niet geaccepteerd werd. Ook dit vertelt de Bijbel om ons te laten zien dat de mens vrij is om te kiezen. Maar wie gekozen heeft zal altijd geestelijk voedsel in Gods woord vinden, waardoor er een diepere relatie met God de Vader ontstaat.

Daarom vertelt de Bijbel over zonde en verlossing, het houdt ons een spiegel voor hoe we leven en wie we zijn. Maar het laat ook zien hoe we kunnen veranderen hoe we Gods plan voor onze redding kunnen aanvaarden. Ik ken vele verhalen die me duidelijk maken dat Gods woord een geopenbaarde waarheid is. Veel mensen die Gods handleiding voor hun leven aanvaarden vonden de weg uit allerlei ellende. Kregen ze dan altijd wat zij wilden? Nee, maar ze vonden wel de innerlijke rust en vrede als een antwoord waar zij persoonlijk mee verder konden.

Gods woord verkondigt ons de waarheid. En wanneer je gered bent wil dit woord je door dit leven hen leiden. Maar veel gelovigen onderhouden hun geloofsleven niet. Bijbel lezen en bidden daar besteden ze heel weinig aandacht aan. Dat veroorzaakt veel problemen waar de pastorale zorgverleners hun handen vol aan hebben. Veel problemen zijn dus te voorkomen door Gods handleiding goed te lezen.

Bij de aanschaf van een apparaat zit meestal een handleiding, die vertelt wat je er allemaal mee kunt en hoe het werkt. De praktijk laat zien dat veel mensen dit niet lezen. Voor de juiste werking moet je dus volgens de handleiding te werk gaan. Zo is het eigenlijk ook met ons geloof en de vraag is wat doen wij met Gods handleiding voor ons leven? Volgen wij die op? De schrijver van PSALM 119 zegt ons wat zijn conclusie is:

Uw regels geven mij inzicht, daarom haat ik elk bedrieglijk pad. Uw woord is een lamp voor mijn voet, een licht op mijn pad” PSALM 119:104-105.

En een eindje verderop zegt hij:

“Ik richt mij naar al uw regels en haat elk bedrieglijk pad. Uw richtlijnen zijn voor mij een wonder, daarom volg ik ze met heel mijn hart. Als uw woorden opengaan, is er licht en inzicht voor de eenvoudigenDE VERZEN 128-130.

Wanneer het donker is heb je licht nodig om de weg te vinden. Daarom hebben wij zaklampen en lichten op allerlei voertuigen. Dit licht is noodzakelijk, zelfs verplicht om geen ongelukken te veroorzaken. Zo is het ook met ons geestelijke leven. Voor de wedergeboorte leefden we in de duisternis en velen hebben hierdoor schade opgelopen. Maar wanneer je gered bent door het Offer van Jezus, dan heb je een blijvende Licht Bron in je. Dat licht verlicht de ‘innerlijke’ mens. Gods licht in ons zal ons helpen om de geestelijke duisternis te weerstaan. Het geeft ons wijsheid zodat we niet struikelen over de wortels van de valse waarden en normen. Of dat we ten onder gaan door verstikkende filosofieën. Laat de woorden van de Psalmmist maar eens goed tot je doordringen.

Het doel van Gods Woord

Dat Gods woord ons niet zomaar is gegeven behoeft geen verdere uitleg. Het heeft een duidelijk doel. Hierboven zagen we al dat het een ‘handleiding’ voor je dagelijkse omgang met God kan zijn. Ik zeg, ‘kan zijn’, omdat ik uit ervaring weet dat veel mensen de Bijbel niet of nauwelijks lezen. Goed gedrag komt ons niet aanwaaien. Dat zijn dingen die je ontwikkeld door wat anderen je leren. In spreuken staan bijzondere levenslessen die ons veel wijsheid verschaffen en ons waarschuwen voor velerlei gevaar. Je moet dat boek maar eens lezen, voor nu citeer ik volgende:

“Mijn zoon, houd vast aan wat je vader je opdraagt, verwerp de lessen van je moeder niet. Bind hun onderricht voor altijd op je hart, wind het om je hals. Moge het je leiden op de wegen die je gaat, moge het over je waken als je slaapt, moge het je raden als je wakker wordt. Want de lessen van je vader en je moeder zijn een lamp, een licht dat je vermaant en de weg wijst naar het levenSPREUKEN 6:20-23.

Voor studie SPREUKEN 1:8; 3:3; 7:1-3; PSALM 19:8.

Dit is voor de meeste jongeren een confronterend gebeuren, namelijk luisteren naar de Bijbelse principes die je ouders je voorhouden. En helemaal als jij je al volwassen voelt wil je zelf bepalen wat je doet. Ergens is dit ook een normale ontwikkeling. Want je moet toch ook leren om op eigen benen te staan en dat gaat vaak van confrontatie tot confrontatie. Is het niet met je opvoeders of je omgeving dan wel met jezelf. En met name dat laatste, dat je met jezelf geconfronteerd wordt, is pijnlijk en teleurstellend. ‘Had ik maar geluisterd’, heeft menigeen met spijt uitgeroepen. Maar goed, beter ten halve gekeerd dan helemaal niet. En dan is het goed om je te herinneren wat je aan Bijbelse opvoeding hebt meegekregen.

Om die reden heeft God ons Zijn Woord gegeven. Om ons eraan te herinneren ‘hoe wij leven kunnen naar Zijn wil’. Het kan ons ‘toerusten’ in onze dienstbaarheid aan Hem. Paulus weet waar hij het over heeft wanneer hij aan Timótheüs schrijft:

“Elke schrifttekst is door God geïnspireerd en kan gebruikt worden om onderricht te geven, om dwalingen en fouten te weerleggen, en om op te voeden tot een deugdzaam leven, zodat een dienaar van God voor zijn taak berekend is en voor elk goed doel volledig is toegerust” 2 TIMÓTHEÜS 3:16-17.

Voor studie ROMEINEN 15:4; 2 PETRUS 1:20-21; 1 TIMÓTHEÜS 6:11-12; 2 TIMÓTHEÜS 2:21.

Het kan gebruikt worden om onderricht te geven (…) en om op te voeden tot een deugdzaam leven, dat wil Paulus benadrukken. Hiermee wilde hij zeggen; ‘Gods woord is de maatstaf om te onderscheiden wat zich als waarheid aandient’. Het leert ons om oog te krijgen voor al het verkeerde waarmee we dagelijks geconfronteerd worden. Het laat ons zien wat Waarheid is en het rust ons toe om nee te zeggen tegen alles wat ons verleidt om Gods wil te negeren. Het ontdekken van Gods wil heeft een heel belangrijk doel, dat wij Zijn werk hier en nu aan anderen bekendmaken. En de kennis van Gods woord blijkt dan een ‘onmisbare Bron’ te zijn. Zonder Die Bron, zegt Paulus, kunnen we geen ‘fouten of dwalingen’ weerleggen, en zullen we niet berekend zijn op onze taak in deze wereld. Dan missen wij Gods toerusting, Zijn wijsheid.

Hoe wij onze natuurlijke mens moeten voeden daar weten wij onze weg wel in te vinden. Er worden ons heel wat culinaire hoogstandjes via de media en restaurants getoond. En de oververzadiging van eten en drinken blijkt geen grenzen te kennen. Daar is op zich niets mis mee, mits je daar verantwoordelijk mee om weet te gaan. Maar, hoe zit het met ons ‘geestelijk voedsel’, genieten we daar net zoveel van als de dagelijkse maaltijden? De Bijbel is geestelijke kost en dat hebben we ‘broodnodig’. Laten we ervoor oppassen dat we geestelijk niet ondervoed raken.

Wie het verhaal van Job kent weet dat hij het niet gemakkelijk heeft gehad. Maar op een gegeven moment zegt hij iets heel moois. Hij was niet vergeten hoe belangrijk het ‘geestelijk voedsel’ was.

“Ik heb Zijn geboden niet afgewezen; integendeel, ik hield zelfs meer van Zijn woorden dan van mijn dagelijks etenJOB 23:12 HB.

Voor studie JOB 6:10; PSALM 34:8; JOHANNES 4:32-34.

Waar haalde hij de moed vandaan? Job leerde door zijn nood meer van Gods woorden te houden dan van zijn dagelijks voedsel.Dit voedsel hield hem op de been. Hierdoor kon hij zich verweren tegen alles wat er om hem heen gebeurde. Door het Woord van God, dat hij niet afgewezen had, wist hij dat God hem rechtvaardigheid zou bewijzen. Job had het doel van Gods woord ontdekt voor én in zijn omstandigheden. Wat een geweldig voorbeeld voor ons.

Als het om voedsel gaat laat God Zich niet onbetuigd. Hij biedt ons een compleet gevarieerd voedsel pakket aan. Het is het meest uitgebalanceerde dieet dat je maar kunt vinden. En dat God ook van variatie houdt blijkt uit de volgende teksten:

 • Plantaardig voedsel - PSALM 78:24
 • Honing - SPREUKEN 16:24
 • Appel - SPREUKEN 25:11
 • Brood - LUCAS 4:4
 • Water - EFEZIËRS 5:26-27
 • Melk - 1 PETRUS 2:2
 • Vast voedsel - HEBREEËN 5:12-14

Met al dit voedsel wat God ons geeft kunnen wij ons leven ‘inrichten’ naar Zijn wil. Dan zal het zijn zoals de Profeet Jesaja ons zegt:

“Zoals regen of sneeuw neerdaalt uit de hemel en daarheen niet terugkeert zonder eerst de aarde te doordrenken, haar te bevruchten en te laten gedijen, zodat er zaad is om te zaaien en brood om te eten zo geldt dit ook voor het woord dat voortkomt uit mijn mond: het keert niet vruchteloos naar mij terug, niet zonder eerst te doen wat ik wil en te volbrengen wat ik gebiedJESAJA 55:10-11.

Is de Bijbel betrouwbaar

Dit is een moeilijk begrip. Wat vast staat is, dat wat God gesproken heeft, betrouwbaarder is dan welk menselijk woord ook. Maar het ‘begrijpen’ van Gods woord, is meestal afhankelijk van onze kennis ván Zijn woord. Kennis geeft inzicht in wat er gezegd wordt. Hoe betrouwbaar iemand voor jou is heeft ook te maken met het feit hoe goed je die persoon kent. Zo is dit ook in onze relatie met God. Voor een kind van God zullen er heus moeilijke dingen in de Bijbel staan. Maar hóe moeilijk ook, het is wel betrouwbaar, het is wel waar. Veel hangt dus af hoe onze relatie met God is.

God spreekt in alle tijden tot mensen soms hoorbaar en soms is er een Stem van binnen die tot je spreekt. Wanneer wij menen Gods Stem te verstaan dan moet dit altijd getoetst worden aan de Bijbel. Petrus vertelt over zijn eigen ervaring met het horen van Gods stem. En in zijn getuigenis over dit horen van Gods stem is hij heel duidelijk. Voor hem was dit een betrouwbaar woord. Gods getuigenis was niet gebaseerd op vernuftige verzinsels. Petrus had Gods stem gehoord en hierdoor was zijn vertrouwen in het profetische woord alleen maar bevestigd. Daarom roept hij ons ook op onze aandacht altijd te richten op wat God gesproken heeft. Want dit woord, zegt Petrus, laat geen ruimte voor een eigen uitleg. Dit woord is niet gesproken op menselijk initiatief, maar van Godswege en door de heilige Geest hebben mensen gesproken. Zie 2 PETRUS 1:16-21.

Er zijn veel dingen wij niet begrijpen, die wij niet kunnen verklaren of uitleggen. Dit is niet alleen van deze tijd. Ieder mens heeft zijn twijfels, zijn vragen. Maar dit hoeft niets af te doen aan de betrouwbaarheid van de Bijbel. Toen Mozes de wet aan Gods volk uitlegde waren er ook dingen die men niet begreep. Gods gedachten waren voor hen ondoorgrondelijk. Mozes zegt dan met grote zorgvuldigheid:

Er zijn geheimen die de HERE, uw God, u niet heeft geopenbaard. Maar deze woorden, die Hij wel heeft geopenbaard, moeten wij en onze kinderen voor altijd gehoorzamenDEUTERONOMIUM 29:29 HB.

Dit laat duidelijk zien dat God bepaalde ‘geheimen’ niet met ons kan delen. Dit heeft alles te maken met onze ‘beperkte gedachten’. Want wij kunnen nooit Gods werken begrijpen met ons verstandelijk vermogen. Naarmate wij groeien in onze relatie met Hem, gaan we natuurlijk wel meer begrijpen van Gods plannen, maar alles doorgronden, dat is ons niet gegeven.

Hoe zullen wij, die leven in een gevallen schepping, alles van Hem kúnnen begrijpen? God vertelt ons niet alles maar wel genoeg om Hem te kunnen begrijpen. Zie PREDIKER 3:11. Ons ongeloof, onze ongehoorzaamheid, heeft alles te maken met onze wil en niet door gebrek aan kennis. Door wat God heeft geopenbaard hebben wij voldoende inzicht om Hem te kennen te dienen en Zijn wil te doen. Voor alle Godsmannen was het geen discussie of Gods woord betrouwbaar was. Ze wisten uit ervaring dat dit zo was. Ze hadden hun lessen geleerd en begrepen hoe waar Gods woord was. Natuurlijk was er een verlangen om alles te begrijpen dat zien we ook bij de profeet Jesaja. En God zegt dan tegen hem:

“Mijn plannen zijn niet jullie plannen, en jullie wegen zijn niet mijn wegen – spreekt de HEER. Want zo hoog als de hemel is boven de aarde, zo ver gaan mijn wegen jullie wegen te boven, en mijn plannen jullie plannenJESAJA 55:8-9.

De gevallen mens zit niet op één lijn met Gods gedachten en wegen. En de afstand tussen het ‘Goddelijke denken’ en het menselijke is zo ver van elkaar verwijderd als de hemel van de aarde. God gaat al het aardse gedachtegoed ver te boven. Dus het niet alles begrijpen van Gods woord heeft niets te maken met hoe betrouwbaar God of Zijn woord is. Het heeft alles te maken met, óf God en wanneer God iets van dit alles wil openbaren. Daniël heeft veel over de toekomst mogen opschrijven en wilde graag inzicht van God over, het hoe en wat, maar God zei:

Houd deze woorden geheim, Daniël, en verzegel het boek tot de eindtijd. Velen zullen op zoek gaan en de kennis zal toenemen (…) Ik hoorde het, maar begreep het niet en zei: ‘Mijn heer, hoe zal dit alles aflopen? Maar hij zei: Ga heen, Daniël, want deze dingen blijven verborgen en verzegeld tot de eindtijdDANIËL 12:4; 8-9.

Er zijn veel discussies geweest over de betrouwbaarheid van de Bijbel. Maar geen enkele discussie heeft voor iedereen de vragen beantwoord die er waren. Naarmate wij verder in de tijd komen zal God meer van Zijn plannen openbaren, dat is de boodschap waar Daniël het mee moest doen. En wij? Voor ons zal dit niet anders zijn. Het geopenbaarde Woord bevat Gods wil voor ons leven, wanneer we dit gelovend navolgen zullen we weten hóe betrouwbaar Gods woord is. Dan kunnen wij weten hoe we door ons geloof in Jezus Christus gered kunnen worden. Laten we nooit ons onvermogen om alles van Hem te begrijpen, gebruiken om Hem af te wijzen. Wat zegt de Hebreeën schrijver over ons geloof, dat het een fundament is voor onze relatie met God. Zie HEBREEËN 11:1-3. En dat geloof kunnen we met twee woorden omschrijven, vertrouwen en zekerheid. Vertrouwen is het begin van ons geloof, daardoor ontdekken we, Hij is wie Hij zegt te zijn. Dan gaan we ook de zekerheid van Gods beloften ontdekken, Hij zal doen wat Hij heeft beloofd.

Hoe kan ik de Bijbel begrijpen

De heilige Geest zal ons hierin helpen. Hij maakt Gods waarheid bekend en doet ons begrijpen wat er geschreven staat. Lees het maar na in; JOHANNES 14:26; 16:13-15. Indeze teksten geeft Jezus ons de zekerheid dat de heilige Geest ons zal doen herinneren wat Hij ons heeft voorgeleefd. Deze belofte laat zien hoe betrouwbaar de Bijbel is. En de heilige Geest zal ons helpen om dit te begrijpen. Wij zijn geen ooggetuigen zoals de Discipelen, maar de heilige Geest zal ons helpen en onderwijzen in de waarheid. Dus als je de bijbel wil lezen, vraag dan of Gods Geest je hierin wil leiden. Paulus begrijpt dit probleem en wijst ons heel direct op het gezag van de heilige Geest.

“Wij hebben niet de geest van de wereld ontvangen, maar de Geest die van God komt, opdat we zouden weten wat God ons in zijn goedheid heeft geschonken” 1  CORINTHIËRS 2:10-14.

Dankzij de heilige Geest kan iedere gelovige Gods woord begrijpen en toepassen. Maar ook weten wat ons allemaal door Gods goedheid gegeven is. Ben je niet afgestemd op de juiste radio zender dan mis je de uitzending. Dan zat je op de verkeerde golflengte. Nu, de heilige Geest helpt ons om op de juiste manier afgestemd te zijn zodat we niets van Gods programma hoeven te missen. Dat is wat Paulus ons duidelijk wil maken, “opdat wij zouden weten”, zegt hij, “wat God ons in zijn goedheid heeft geschonken”.

Tot slot

Deze wetenschap zal een gezonde basis zijn voor ons geloofshuis. Het zal een fundament zijn dat alle stormen van het leven kan doorstaan. De vraag is wil jij een dergelijk fundament in je leven? God laat je de keus er zijn verschillende mogelijkheden voor een dergelijk fundament. De snelle manier is per definitie ook de slechtste. Denk na voordat je aan je geloofshuis gaat bouwen dat het gegrond is op de allerbeste bouwstoffen die er zijn. Tot slot nog een paar woorden van Paulus die ons de ernst van een goed fundament nog eens laat zien.

“In zijn goedheid liet God mij als een kundig architect het fundament leggen, waarop anderen voortbouwen. Maar ieder moet er wel op letten, hoe hij verder bouwt. Niemand kan een ander fundament leggen dan er al ligt: Jezus Christus. Maar op deze grondslag kan men voortbouwen met goud, zilver en kostbare stenen of met hout, hooi en stro. Wat ieders werk waard is, zal blijken op de dag van het oordeel, want het vuur waarmee die dag verschijnt, zal ieders werk testen en de kwaliteit ervan aantonen1 CORINTHIËRS 3:10-13 GNB.

Ik wens je Gods zegen

Datum gemaakt: 15-10-2018
Versie: 3
 • Waardering
 • Hoeveel sterren geeft u dit artikel?