Gebed is een boeiend onderwerp. Het laat iets zien van je eigen geloofsleven. Maar ook kun je hieruit opmaken hoe iemand met God leeft. Het is jammer te moeten constateren dat sommige problemen hadden voorkomen kunnen worden wanneer er voor gebeden was. Is gebed dan zo simpel en lost het direct al je problemen op? Wie ontdekt heeft wat bidden is, weet wel beter. Gebed lost niet alles op maar het brengt ons wel in een directe relatie met God de Vader. Door gebed leer je om te communiceren met God over alles wat je bezighoudt.

  Inhoud:

  • Inleiding
  • Het doel van bidden
  • Hoe mag ik bidden
  • Vormen van Gebed
  • Verhoort God altijd
  • Tips voor een bidstond

  Inleiding

  Voor een Christen is het van groot belang dat er een goede gebedsrelatie ontstaat. Dat is van levensbelang. We moeten allemaal leren om te overleven in deze schepping. De verleidingen die er zijn, de aanvallen op ons geloofsleven, zijn gebieden waar we heel kwetsbaar kunnen zijn. Gods tegenstander weet als geen ander hoe hij onze zwakheden moet gebruiken om ons geloofsleven af te breken. Daarom waarschuwt Jezus ons allemaal door te zeggen:

  “Een dief komt alleen om te roven, te slachten en te vernietigen, maar ik ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheidJOHANNES 10:10.

  Voor studie JOHANNES 5:40; HANDELINGEN 20:29; 2 PETRUS 2:1.

  Hier toont Jezus duidelijk aan wat het karakter van de satan is. Hij rooft, slacht en vernietigt. Deze eigenschappen zien we altijd terug in het werk van satan. Iets wat hij kan roven komt in zijn bezit en vervolgens kan hij ermee doen wat hij wil. En zijn uiteindelijke doel is de totale vernietiging van Gods kinderen. Daarom zegt Jezus ook als tegenstelling, “maar ik ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid”. Kijk dat is de andere kant. Hier zien we de enorme toewijding van Jezus. Hij, als de schaapherder, neemt het voor ons op, door voor ons te bidden. Zijn toewijding ging zover dat Hij bereidt was om Zijn leven voor ons te geven. Dit kunnen we niet zeggen van Gods tegenstander en zijn helpers, die kennen deze toewijding niet. Die zijn er op uit gestuurd om ons het leven zuur te maken.

  Daarom moet een Christen zich wapenen, zodat hij tegenstand kan bieden. Maar als je geen gebedsrelatie met God kent hoe kun je je dan wapenen? Dan ben je een strijder die zich niet kan verweren, want je weet niet hoe je Gods wapens kunt gebruiken. Gebed is dan ook een machtig wapen. En de satan weet dit als geen ander. Vgl. 1 PETRUS 5:9; JAKOBUS 4:7. Iemand heeft eens gezegd; ‘een Christen is net zo sterk als zijn eigen gebedsleven’. Dit is een sterke uitspraak. Want dit heeft alles te maken met je eigen communicatie tot God. God kan door Zijn Woord tot ons spreken maar zeker ook door het gebed. En onze relatie met God de Vader en God de Zoon kan nu eenmaal niet groeien zonder communicatie.

  In deze les willen we je graag wat verder helpen om een goede basis voor je gebedsleven te ontdekken.

  Het doel van bidden

  Het meest waarvoor gebeden wordt is voor ons eigen welzijn. Voor Gods bescherming en leiding in allerlei zaken. Maar ook voor gezondheid en welstand in ons dagelijks leven. Voor je partner, je kinderen en alles wat bij het directe leven hoort. Wanneer je nagaat hoe kwetsbaar een mens is, dan valt er nogal wat te bidden. Dus elk gebed kent een doel. We zagen net al dat gebed de communicatielijn met Boven is. Hierdoor verbinden we ons met God en Hij met ons. Lees maar wat God zelf tegen ons zegt:

  Roep mij aan, en ik zal je antwoorden, ik zal je grote, wonderlijke dingen bekendmaken, dingen die je volkomen onbekend zijnJEREMIA 33:3.

  Voor studie PSALM 145:18; JESAJA 55:6; 58:9; JEREMIA 29:12; MATTHEÜS 7:7.

  Het aanroepen van God is iets wat je moet leren. Niet om God voor je karretje te spannen, maar om te ontdekken wat Zijn wil is of voor wat Hij in je leven wil doen. Roep Mij maar aan zegt God, dan zal Ik antwoorden. Dus voor antwoorden mag je roepen tot God. In het woord roepen schuilt ons verlangen naar God. Het drukt onze hunkering uit om bij Hem te zijn. Maar roepen is ook aandacht vragen voor jezelf of voor een ander. Zo kan God in onze behoeften voorzien. En in ons roepen bevestigen we ook dat Hij alleen God is en geen ander. Ons roepen laat ook zien dat we het niet uit eigen kracht kunnen. En dit weet God. Daarom zegt Hij, ‘roep mij maar aan, Ik zal je antwoord geven, ik zal je wonderlijke dingen bekendmaken.

  Zo kent het aanroepen van God vele doelen, dat uitmondt in één geweldig doel, vrede in heel je leven. Je hart en gedachten mag je bij God neerleggen en het laten vullen met Zijn goedheid. Zo schrijft Paulus aan de gemeente te Filippi:

  “Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren” FILIPPENZEN 4:6-7.

  Met een onbezorgd hart God iets vragen is voor ons soms heel lastig. We worden door allerlei dingen in beslag genomen. En zorgen is net onkruid het lijkt altijd harder te groeien dan onbezorgdheid. Dat is ook de reden dat God zegt, “roep Mij aan”. En Paulus herhaalt hier die woorden om ons aan te moedigen er werk van te maken. Want hij wist dat dit het enige middel is wat ons dicht bij God de Vader brengt. Alleen op die manier kan God ons laten zien, dat Hij toereikend is om ons te laten delen in Zijn zegeningen. Het is bijna niet voor te stellen dat je een onbezorgd leven kunt leiden. Daarom mogen we leren onze zorgen met God te delen door het in gebed bij Hem te brengen. Maak je je dan minder zorgen? Vertrouw je God dan meer? Er blijven altijd valkuilen, laten we hierop bedacht zijn. Dus wanneer jij jezelf betrapt op zorg dat de vrede met God verstoort, roep Hem aan. Begrijp me goed, vrede heeft niets te maken met een fijn gevoel, of een leven zonder conflicten. Echte vrede ontvang je door je relatie met God te onderhouden. En daar speelt gebed een grote rol in.

  “Bij het bidden moeten jullie niet eindeloos voortprevelen zoals de heidenen, die denken dat ze door hun overvloed aan woorden verhoord zullen worden. Doe hen niet na! Jullie Vader weet immers wat jullie nodig hebben, nog vóór jullie het hem vragen” MATTHEÜS 6:7-8.

  Toen Jezus de discipelen instructies gaf hoe ze moesten bidden, waarschuwde Hij hen alleen te bidden uit een oprecht hart. Het bidden zoals de heidenen dit gewend waren was niet de juiste manier om God aan te roepen. Bidden heeft alles te maken met relatie en niets met gewoonte. Die heidense gewoonte keurt Jezus zelfs af. En dan geeft Jezus ons hier een geweldige bemoediging, ‘God de Vader weet wat jullie nodig hebben, zelfs vóór dat je het Hem vraagt’. Geweldig dat we een, actief betrokken God als Vader mogen kennen, die altijd tot in elk detail weet wat we nodig zijn. Dat was ook de ervaring van Asaf, één van de muzikale leidersvan David. Deze man heeft verschillende Psalmen op zijn naam staan en getuigt daarin ook van het kennen van God. Hij wist ook wat het betekende om God aan te roepen, in PSALM 50:15 schrijft hij:

  Roep mij te hulp in tijden van nood, ik zal je redden, en je zult mij eren”.

  Ook hier zien we waar het aanroepen van God toe leidt. Het zal je relatie met God verdiepen, je zult Hem eren omdat Hij je redt uit je nood. Dat was Asaf’s conclusie, maar ook die van mij, en die van vele anderen. Soms laat God noden toe in ons leven om ons uiteindelijk dichter aan zijn Vaderhart te brengen. Wat onze nood ook is, het aanroepen van God kent steeds hetzelfde doel, God zal je uitkomst geven en jij zult Hem daarvoor danken en eren. En let dan eens op wat Asaf aan het eind van deze Psalm zegt:

  “Wie Mij eert en looft, brengt het ware offer. Zo vindt hij vanzelf de weg, aan het einde waarvan Ik hem mijn redding zal tonenPSALM 50:23 HB.

  Wat een geweldige wetenschap, God zal ons Zijn redding tonen. Onze ‘geofferde dankbaarheid’, brengt ons dat, wat God in Zijn vaderhart voor ons heeft klaarliggen. Dus bidden kent wel degelijk een doel, alleen soms anders dan wij ons hadden voorgesteld. En Paulus begrijpt dit wanneer hij schrijft:

  “Wees altijd verheugd, bid onophoudelijk, dank God onder alle omstandigheden, want dat is wat hij van u, die één bent met Christus Jezus, verlangt1 THESSALONICENZEN 5:16-18.

  Voor studie FILIPPENZEN 3:1; 4:4.

  Moeten we God voor alles danken, alles maar klakkeloos accepteren als uit de hand van God? Dat is niet wat Paulus ons hier wil zeggen. Hij zegt niet dat we God ‘voor’ alles moeten danken, maar wel ‘in alles’. Dat maakt een wezenlijk verschil. Want het kwaad komt niet van God. Hij laat het slechts toe. Dus hoeven we Hem ook niet voor het kwade te danken. Maar waar het hier omgaat, is dat we ondanks onze moeilijkheden Hem nog steeds kunnen danken, voor het goede dat Hij dwars door onze nood heen weet te bewerken. Onze dankbaarheid moet niet meedeinen met onze gevoelens. Het moet ook niet afhankelijk zijn van onze omstandigheden. Maar het moet voortkomen uit een hart wat onder alle omstandigheden God wil kennen en eren.

  Hoe mag ik bidden

  Soms weten we niet hoe we moeten bidden. En op zoek gaan naar de juiste manier van bidden zal bij enkelen wel werken, maar bij anderen juist niet. Is dit normaal dat je niet weet hoe je moet bidden? Je bent nu toch een kind van God, hoe kun je dan moeite hebben om in gebed bij Hem te zijn? Nu, dit is heel herkenbaar. Ook voor een man als Paulus was het soms moeilijk om te weten wat hij bidden moest. Maar hij heeft er wel over nagedacht en God maakt hem duidelijk dat bidden niet altijd een zaak van het verstand is. Er zijn momenten dat de heilige Geest ons hierin te hulp komt.

  De Geest helpt ons in onze zwakheid; wij weten immers niet wat we in ons gebed tegen God moeten zeggen, maar de Geest zelf pleit voor ons met woordloze zuchten. God, die ons doorgrondt, weet wat de Geest wil zeggen. Hij weet dat de Geest volgens zijn wil pleit voor allen die hem toebehorenROMEINEN 8:26-27.

  Wanneer je voor iets wilt bidden realiseer je dan, ik sta er niet alleen voor. Laat God een kind van Hem in de steek? Wie met Hem leeft weet wel beter. Maar soms weet je niet meer hoe of wat je moet bidden. Door een moeilijke situatie kan het je soms aan woorden ontbreken. Op zulke momenten komt er altijd hulp van boven. De heilige Geest weet wanneer we zwak zijn, of niets weten te zeggen, omdat we zo verwond zijn. Dan pleit Gods Geest voor ons bij God de Vader. Dan gaat de heilige Geest op audiëntie om ons bij de Vader te vertegenwoordigen. Dat is de betekenis van het woord ‘pleiten’. Zo helpt God ons om te kunnen bidden. Ook al doet de heilige Geest dit met een, ‘woordloos zuchten’. Zo helpt God ons om toch te bidden naar Zijn wil. En God verstaat de ‘woordeloze verzuchtingen’ van de heilige Geest. Wanneer het ons ontbreekt aan de juiste woorden, vertrouw erop dat de heilige Geest, ‘in overeenstemming met Gods wil’, wel weet hoe Hij onze zaak bij God kan bepleiten.

  En is hier nu alles mee gezegd? Valt er dan niets meer te leren? Moeten we dan altijd maar afwachten wat de heilige Geest in ons wil doen? Natuurlijk hebben we ook Gods woord dat ons inzichten geeft hoe we kunnen bidden. Gebed is een steeds terugkerend onderwerp in de Bijbel. En God wil het ons leren omdat Hij een ‘vertrouwelijk omgang’ met ons wil. Bidden is dan ook, een ‘geestelijk adem’ halen, of, ‘op adem komen bij God’. Het is een uitrusten bij God de Vader en in die intieme sfeer mogen we al onze dankbaarheid en noden bij Hem uitademen.

  Jezus heeft ons ook geleerd om te bidden, dit deed hij op directe en op indirecte wijze. In Lucas lezen we dat Jezus daar een gelijkenis verteld: “over de noodzaak om altijd te bidden en niet op te geven” LUCAS 18:1. Gebed mag dan een ‘levensstijl’ zijn van iedere Christen. Het is de noodzakelijke verbinding tussen God en mens. Door middel van ons gebed mogen we onze verlangens bij Hem bekend maken. En misschien antwoord God dan wel niet direct, gehoord heeft Hij het wel. En Hij zal dan ook wel een goede reden hebben om ons gebed niet direct te ver-horen. Door de volharding in onze gebeden, kan ons karakter van geloof en hoop groeien.

  Moeten we dan maar: “eindeloos voortprevelen zoals de heidenen, die denken dat ze door hun overvloed aan woorden verhoord zullen worden” MATTHEÜS 6:7. Nee, want tussen horen en ver-horen zit een spanningsveld wat wij niet altijd begrijpen. God hoort ons altijd, maar soms is de tijd nog niet rijp, zijn wij er nog niet klaar voor, om een verhoring aan te kunnen. Dan moet er eerst nog iets veranderen bij ons of bij die ander. Ik weet dat dit moeilijk is en voor sommigen een reden om God de rug toe te keren. Maar krijg je dan wel het antwoord waarop je wacht. Nee, het zal je geloof in God ernstig aantasten, zo niet, vernietigen, wanneer je hier niet goed mee om weet te gaan.

  Voor Christenen die een vriendschappelijke omgang met God kennen zal het anders zijn. Want zij weten dat Jezus ons Zijn vrienden noemt, en vrienden kunnen wachten op elkaar. Dit wachten zal altijd beloond worden met het beste van God. Wees dus niet te snel met je conclusie dat God je vergeet of aan ‘het lot’ overlaat, zo is God niet. Beproef Hem maar, dan zul je onderkennen dat Hij als een vriend met je omgaat. Lees deze teksten er maar eens op na; EXODUS 33:11a; SPREUKEN 18:24; JOHANNES 15:13-14. Het is enorm belangrijk te weten dat kinderen van God altijd toegang hebben tot Gods Vaderhart. En God houdt zeker van een directe benadering.

  Wat zegt de profeet Jesaja? Hij laat ons zien dat God niet van plan is om ons te verlaten. Hebben we wel dit gevoel dan ligt het aan ons. Dan zijn we misschien te ver bij Hem vandaan gedwaald, door zonde of teleurstelling. Of laten we onze geloofscrisis uitgroeien tot een barrière tussen Hem en ons. Kijk, dan is het wel moeilijker maar zeker niet onmogelijk om weer terug te keren tot God. Hoor maar wat Jesaja zegt:

  “Zoek de HEER nu hij zich laat vinden, roep hem terwijl hij nabij isJESAJA 55:6.

  Wacht dus niet te lang. Vraag de heilige Geest je te helpen, want God laat Zich vinden, omdat Hij zo nabij is. En let dan eens op wat God doet:

  Dan geeft de HEER antwoord als je roept; als je om hulp schreeuwt, zegt hij: ‘Hier ben ik’” JESAJA 58:9a.

  Heb je wel eens geschreeuwd naar God? Of zeg je, Hij hoort mij zo ook wel. Ik denk dat het niet zo zeer om letterlijk schreeuwen gaat, maar meer om het innerlijke van je hart bij Hem bekend te maken. Dat je binnenste naar Hem toegekeerd is zodat God weet dat het je menens is. Maar bedenk wel dat er ook situaties kunnen zijn dat God je niet kan horen.

  “Het probleem is echter dat uw zonden u gescheiden houden van God. Vanwege de zonde heeft Hij Zijn gezicht van u afgekeerd en wil Hij niet meer luisterenJESAJA 59:2 HB.

  Je weet zelf wel wanneer je in de zonde leeft, meestal hoeft niemand je dit te zeggen. Maar de heilige Geest kan je ook overtuigen van zonde. Zie JOHANNES 16:8-11. Zonde kent vele gezichten, dus wees op je hoede. Wanneer je gaat bidden onderzoek dan je leven. Verzeker je van een goede relatie met God. En wees alert voor de dingen die ons gebed kunnen belemmeren. Laat me er een paar noemen:

  • Boosheid of onrecht in je hart – PSALM 66:18
  • Niet willen vergeven – MATTHEÜS 6:14-15
  • Respectloos met je gezin omgaan – 1 PETRUS 3:7
  • Niet bidden – JACOBUS 4:2
  • Verkeerde motieven – JACOBUS 4:3
  • Andermans nood negeren – SPREUKEN 21:13
  • Gods wet negeren – SPREUKEN 28:9

  Ongetwijfeld zijn er meer redenen die ons bidden kunnen belemmeren. Wees daarom eerlijk voor jezelf en vraag aan God of Hij door Zijn Woord en Geest duidelijk maakt wat er in de weg kan staan om te bidden.

  Vormen van Gebed

  Er zijn verschillende vormen van gebed. Hier heb ik al het een en ander over geschreven. (Zie bij gebed) Daarom wil ik hier in het kort bij stil staan. In principe kunnen we vier vormen van gebed herkennen. Hierover schrijft Paulus aan Timotheüs het volgende:

  “Allereerst vraag ik dat er voor alle mensen gebeden wordt, dat er smeekbeden, voorbeden en dankgebeden voor hen worden uitgesproken” 1 TIMOTHEÜS 2:1.

  Hoewel God een almachtig God is, heeft Hij er voor gekozen om de mens in te schakelen bij Zijn werk. Zo kunnen we met onze gebeden meewerken bij het veranderen van situaties overal ter wereld. Dit is ook de reden dat we hier aangespoord worden om hierin een actieve rol te spelen. En of het nu voor hoog of laag geplaatste mensen is, een ieder is afhankelijk van Gods genade. In de tekst hierboven staan vier vormen van bidden. Al deze vormen drukken onze betrokkenheid uit voor wie we bidden. En er zit een opbouwende lijn in. Dit geeft een steeds diepere betrokkenheid aan bij de persoon voor wie je bidt. Wat dan uitmondt in dankzegging.

  • Bij het woord ‘gebeden’, kunnen we vooral denken aan het feit dat je met God begint te communiceren over iemands noden. Vgl. ROMEINEN 1:9.
  • Het woord ‘smeekbeden’ laat zien dat je voor iemand blijft doorbidden, dan wordt je gebed een ‘dringend verzoek’. Vgl. FILIPPENZEN 4:6.
  • Dit kan uitlopen in een voortdurende ‘voorbede’, dus een nog diepere betrokkenheid. Je wordt dan iemands ‘voorspraak’ bij God de Vader, je verdedigd dan iemands zaak bij God. Vgl. 1 SAMUËL 12:23.
  • Wanneer er dan veranderingen optreden dan kan het gebed de inhoud krijgen van een ‘dankgebed’. Dat is, dat je verheugd bent over wat God gedaan heeft. Vgl. 2 THESSALONICENZEN 1:3.

  Hoe belangrijk het is om voor anderen te bidden, laat ons het volgende vers zien.

  “Bid voor ons. We zijn er weliswaar van overtuigd dat ons geweten zuiver is, omdat we er op elk terrein naar streven het goede te doen, maar toch vraag ik dringender dan ooit om uw gebed, zodat ik des te eerder bij u zal worden teruggebracht” HEBREEËN 13:18-19.

  Verhoort God altijd

  Een belangrijk gegeven hierover vinden we in de volgende tekst:

  “Wij kunnen ons vol vertrouwen tot God wenden, in de zekerheid dat hij naar ons luistert als we hem iets vragen dat in overeenstemming is met zijn wil. En omdat we weten dat hij naar ons luistert, wat we hem ook vragen, weten we ook dat we alles al hebben gekregen wat we hem gevraagd hebben” 1 JOHANNES 5:14-15.

  In dit vers ligt de nadruk op, ‘wat in overeenstemming is met Zijn wil’, en niet op onze wil. Dit moeten we dan ook nooit met elkaar verwarren. Wat wij willen ligt niet altijd in de lijn met wat God van plan is. Daarom kunnen we God ook niet voorschrijven wat Hij moet verhoren. Wanneer echter onze gebeden passen in wat Gods wil is, zal Hij ons zeker het goede antwoord geven. Soms zullen we tegen ‘een Nee’ van God aanlopen. Maar een dergelijk antwoord is dan wel, Gods wil, en dus overduidelijk een antwoord. Maar, kunnen of willen we ons hierin schikken? Daarom mijn advies, blijf God vertrouwen, want Hij heeft het beste met ons voor.

  Tips voor een bidstond

  Door een gebedslijst te maken, kun je onthouden waarvoor je wilt bidden. Maar maak ook een lijst van de verhoorde gebeden. Dit is erg belangrijk voor versterking van je geloof.

  Wat betekent voor jou het eenparig begeren? Zie MATTHEÜS 18:19-20.

  Bidden is een zaak van het hart, daarom spreekt Jezus over de binnenkamer. Zie MATTHEÜS 6:6. Hoe kun je samen die ‘binnenkamer zijn’?

  Een bidstond is iets wat wij samen kunnen doen. Er moet liefde en eensgezindheid zijn onder de bidders. Twist, nijd, woede en liefdeloosheid maken het gebed krachteloos, maar ook nutteloos. Lees daarom de volgende teksten met aandacht. MATTHEÜS 6:14; MARCUS 2:25; KOLOSSENZEN 3:13.

  Als wij de ander niet vergeven, kan God ons ook niet vergeven en dan staan wij zondig tegenover Hem. Dan kunnen wij geen goede bidstond hebben. Dan zijn wij eerder een invalspoort. (een achterdeurtje voor de satan) Het is goed om in de bidstond de nood te delen en de gebed’s onderwerpen te bespreken.

  Wij mogen bidden voor persoonlijke behoeften en algemene noden. Eensgezind zijn betekent, dat wij zelf ook bidden. Een bidstond krijgt een goed karakter als wij ervaren dat wij vergaderd zijn in Jezus Naam.

  “De naam van de HEER is een sterke toren, de rechtvaardige snelt erheen, en is veilig” SPREUKEN 18:10.

  De gelovigen moeten bij het ‘samen bidden’, zich begeven in die sterke toren. Als wij in Zijn Naam samen zijn, is Hij zelf in het midden. Vgl. MATTHEÜS 18:20.

  Wij moeten bidden in Zijn Naam. Zie JOHANNES 14:13-14; 15:16.

  Het in Zijn Naam bidden betekent dat ons gebed bij de Vader komt. Tijdens het gebed moeten wij ons openstellen om ook zelf te ontvangen. Op elk gebed mogen wij een antwoord van God verwachten. Zie 1 KONINGEN 18:24 en VERS 37; JACOBUS 5:16b.

  Als wij tevreden zijn met veel gebed zonder verhoring, krijgen wij ook weinig verhoring.

  Wij moeten gaan beseffen dat de verhoring het voornaamste is n.l. het teken van Gods behagen in ons gebed. Zonder gebed’s verhoring hoeven wij niet tevreden te zijn. Wij moeten gaan geloven, de Heer verlangt te antwoorden.

  Zoek de tegenwoordigheid van Jezus in eensgezindheid met de broeders en zusters en verwacht een antwoord op het gebed.

  Voor meer studies zie bij; Gebed.

  Ik wens je Gods zegen

  • Waardering
  • Hoeveel sterren geeft u dit artikel?