Zekerheid is iets waar veel mensen moeite mee hebben. Niets is zeker zeggen ze. Kijk maar om je heen mensen veranderen en daarmee de wereld. Waar kun je nu nog van op aan? De ene keer beloven mensen dit en vervolgens komen ze hun beloften niet na. Ze zeggen het één en doen het andere. Goed hier hebben we het over zaken van onze wereld, en daar zijn inderdaad weinig zekerheden te vinden. Daar zullen we het wel over eens zijn. In deze studie willen we de vraag over de eeuwige zekerheid van een kind van God bekijken.

  Inhoud:

  • Inleiding.
  • Eeuwige zekerheid
  • Onze verzekering
  • In het kort

  Inleiding

  Nu kunnen we over de wereldse onzekerheid een hele discussie houden. Maar niemand kan de onzekerheid van onze wereldse systemen wegnemen. Die zijn er altijd geweest. Gelukkig is dit met de zaken van Gods koninkrijk anders. Daar is het zoals ze gezegd zijn of geschreven staan. Wanneer we Jezus hebben aangenomen veranderen de omstandigheden. God is een betrouwbare leider. En in tegenstelling tot wereldse leiders zal Hij nooit veranderen, Hij blijft altijd Dezelfde.

  Gods beloften zijn onveranderlijk omdat dit ‘zijn Wezen’ is. Zo is God door alle eeuwen heen een betrouwbare God, een God die niet liegen kan. En Hij zal Zijn plannen nooit veranderen, want Hij is een God van waarheid. En wie zoekt naar God en Die waarheid, zal het vinden. Wie God in alle openheid en eerlijkheid wil aannemen, zal weten dat de zekerheid over de verlossing een eeuwige zekerheid is. Waarom dit zo is? Wel lees eerst maar eens wat de Bijbel zegt:

  “God is geen mens, dat hij zijn woord zou breken of terug zou komen op zijn besluit. Zou hij beloven en niet vervullen, zijn woord geven en het niet gestand doen” NUMERI 23:19.

  Voor studieJESAJA 55:8-9; HOSEA 11:9; MALEACHI 3:6; TITUS 1:1-2; JACOBUS 1:17.

  “Jezus Christus blijft dezelfde, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid” HEBREEËN 13:8.

  “Toen God de erfgenamen van de belofte ervan wilde doordringen hoe vast zijn voornemen was, stelde hij zich op dezelfde manier met een eed garant. Met deze twee onomkeerbare daden – die uitsluiten dat God liegt – heeft hij ons krachtig moed in willen spreken. Onze toevlucht is het vast te houden aan de hoop op wat voor ons in het verschiet ligt. Die hoop is als een betrouwbaar en zeker anker voor onze ziel, en gaat ons voor tot voorbij het voorhangsel, waar Jezus als voorloper al is binnengegaan, ten behoeve van ons” HEBREEËN 6:17-20.

  “En u weet dat de Glorie van Israël nooit zijn woord breekt en nimmer van zijn besluiten terugkomt. Hij is immers geen mens, dat hij van zijn besluiten terug zou komen” 1 SAMUËL 15:29.

  Al deze Bijbel gedeelten hebben één ding gemeen het ‘onveranderlijke Karakter’ van God. In Wezen is én blijft Hij altijd dezelfde tot in eeuwigheid. En de vraag over onze ‘eeuwige zekerheid’, ligt verankerd in het onveranderlijke van God. Onze beslissing om Hem in ons leven toe te laten is een beslissing die ons hele leven zal veranderen én beïnvloeden. Dan hebben we macht gekregen om een kind van God te zijn. Zie JOHANNES 1:12-13.

  Eeuwige zekerheid

  Laten we eens lezen wat Jezus zelf zegt over dit feit. De allermooiste belofte, vind ik, is deze:

  “Iedereen die de Vader mij geeft zal bij mij komen, en wie bij mij komt zal ik niet wegsturenJOHANNES 6:37.

  “Mijn schapen luisteren naar mijn stem, ik ken ze en zij volgen mij. Ik geef ze eeuwig leven: ze zullen nooit verloren gaan en niemand zal ze uit mijn hand roven. Wat mijn Vader mij gegeven heeft gaat alles te boven, niemand kan het uit de hand van mijn Vader roven” JOHANNES 10:27-29.

  “Hij heeft van u macht over alle mensen ontvangen, de macht om iedereen die u hem gegeven hebt het eeuwige leven te schenken. Het eeuwige leven, dat is dat zij u kennen, de enige ware God, en hem die u gezonden hebt, Jezus Christus (…) Vader, u hebt hen aan mij geschonken, laat hen dan zijn waar ik ben. Dan zullen zij de grootheid zien die u mij gegeven hebt omdat u mij al liefhad voordat de wereld gegrondvest werd” JOHANNES 17:2-3;24.

  Dit zijn feiten die een kind van God geruststellen. Zekerheden die geen ander je geven kan. Het eeuwige leven wat God geeft kan geen mens wegnemen. Je kunt hier op aarde voor veel dingen bang zijn, omdat je leeft in vijandig gebied, het tijdelijke rijk van satan. Maar wie Jezus kent zal eeuwige veiligheid ervaren door het bloed van Jezus Christus. God zal nooit iemand zomaar verwerpen, dat kan niet. Dit zou tegen Zijn Wezen indruisen. En bovenstaande verzen maken duidelijk dat niemand je redding ongedaan kan maken. 

  Nu hoor ik je zeggen, ‘niemand’? Maar hoe gaat het met de dingen die ik dan niet goed doe? Hebben die daar geen invloed op? Kan ik mijn redding dan niet verliezen door mijn zonden, door bepaalde dingen die ik bewust doe? Het antwoord is, zolang wij schuilen in de geborgenheid van God de Vader en vergeving vragen voor onze fouten, kunnen we onze redding nooit en ten nimmer verliezen. Want redding krijg je door genade, door geloof in Jezus, niet door werken of wat je kunt presteren. Het is een genade gift van God.

  “Door zijn genade bent u nu immers gered, dankzij uw geloof. Maar dat dankt u niet aan uzelf; het is een geschenk van God en geen gevolg van uw daden, dus niemand kan zich erop laten voorstaan” EFEZIËRS 2:8-9.

  Voor studieJOHANNES 4:10; ROMEINEN 4:16; 2 TIMÓTHEÜS 1:9; TITUS 3:5.

  Wanneer je een geschenk krijgt dan vraag je niet, ‘hoeveel kost dit’? Dat is niet netjes, dus zul je dit in blijdschap aanvaarden en de gever bedanken. Toch hebben veel christenen moeite met het geschenk van de eeuwige verlossing. Eigenlijk willen ze er liever voor werken, en het verdienen door eigen inzet. Want dan heb je jezelf gered door eigen werken. Maar dit is onmogelijk. Dan ben je niet gered door het offer van Jezus en dus ook niet behouden. Onze verlossing is en blijft een geschenk van God en onze enige reactie hierop is onze dankbaarheid, onze aanbidding en onze blijdschap.

  “Maar ieder die probeert het met God in orde te maken door de wet te houden, valt onder de vloek van God. Want er staat in de Boeken: Wie niet precies doet wat er in de wet staat, is vervloekt” GALATEN 3:10 HB. Zie ook JACOBUS 2:10.

  Dit is nogal en scherpe uitspraak van Paulus. Hij zegt dit om aan te tonen dat de wet niemand kan rechtvaardigen of kan redden. Zie DEUTERONOMIUM 27:26. Een wet kan alleen maar veroordelen op grond wat die wet zegt. En één onderdeel overtreden van die wet brengt iemand al onder het oordeel. De wet is zo volmaakt dat de mens die nooit in haar geheel kan naleven, dus ben je te allen tijde schuldig, en dat is dan niet meer terug te draaien. Zie ROMEINEN 3:20-24. Maar wat de wet niet kon heeft Jezus wel kunnen doen. Hij verbrak de vloek van de wet door voor ons aan het kruis te sterven. Zo maakte Hij het voor ons mogelijk om door ons persoonlijk geloof in Jezus Christus, gered te worden. Vgl. KOLOSSENZEN 1:19-22.

  Dus met al onze eigen inspanningen kunnen we ons behoud niet bewerken of verdienen, alleen maar verliezen. Dat is de conclusie van Paulus, ‘door het van de wet te verwachten’, val je juist onder de vloek van God. Hopelijk begrijpen nu ook waarom.

  Van dit evangelie, zegt Paulus: “ben ik verkondiger, apostel en leraar; daarom moet ik dit alles ondergaan. Maar ik schaam mij niet, want ik weet in wie ik mijn vertrouwen heb gesteld en ben ervan overtuigd dat hij bij machte is om wat mij is toevertrouwd te bewaren, tot de grote dag aanbreekt” 2 TIMÓTHEÜS 1:11-12.

  En zo verzekert ons dit vers, dat het Jezus Christus is die ons bewaart, “tot de grote dag aanbreekt”, en niet wijzelf of wat wij kunnen presteren. Als we al gered konden worden door ‘goed te leven’ dan had Jezus Christus toch niet hoeven sterven? Maar het kruis is de enige weg tot behoud, de enige mogelijkheid om eeuwige zekerheid te ontvangen. Paulus zegt er dit over:

  “Ik verwerp Gods genade niet; als we door de wet rechtvaardig zouden kunnen worden, zou Christus voor niets gestorven zijnGALATEN 2:21.

  Conclusie; de wet bewerkt geen behoudenis.

  Onze verzekering

  Wanneer je weet dat Jezus je redding heeft geschonken dan is dat een feit. En ik zei het al eerder, God zal je niet verwerpen. En niemand kan je redding ongedaan maken. Wanneer Paulus over dit feit nadenkt in ROMEINEN 8:38-39, komt hij met zeer krachtige woorden tot de volgende conclusie:

  “Ik ben ervan overtuigd dat noch:

  • Dood – kan Hét leven niet aantasten
  • Leven – kan de eeuwigheid niet ongedaan maken
  • Engelen – die kunnen het je niet afnemen
  • Machten – overheden staan niet boven Gods besluit
  • Krachten – voor de duivel is het onaantastbaar
  • Heden – wat er ook gebeurd Gods zekerheid blijft bestaan
  • Toekomst – God heeft alles eeuwig veilig gesteld
  • Hoogte – de hemel kan het niet veranderen
  • Diepte – de hel is overwonnen

  Of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer”.

  Het is aangrijpend hoe Paulus in geloof en vaste overtuiging deze woorden uitspreekt. Het is een proclamatie aan alle machten die aanspraak willen maken op onze zekerheid op het eeuwige leven. Daarom zijn Paulus’ woorden zo zorgvuldig en allesomvattend geformuleerd. Wij weten dat we in het heden en in de toekomst leven. En alles wat zich aan strijd en rampen ons kan overkomen, zal ons niet kunnen scheiden van de liefde van God. Zo sterk is onze band met God de Vader, door Jezus Christus. En die band is ontstaan met onze wedergeboorte. Lees het maar in JOHANNES 1:12-13.

  Het is heel normaal dat een geboorte wordt geregistreerd. Dat doen we in het stadhuis en dan wordt het kind opgenomen in het bevolkingregister. Het is dan een officiële staatsburger van het land waar het is geboren. Nu, zo is het ook met de geestelijke geboorte. Dan wordt je ook geregistreerd in het Rijk van God. Dan draag je Gods getuigenis eeuwig in je als een teken dat je van Hem bent.

  “Wie in de Zoon van God gelooft, draagt het getuigenis in zich (…)  Dit getuigenis luidt: God heeft ons eeuwig leven geschonken en dat leven is in zijn Zoon. Wie de Zoon heeft, heeft het leven. Wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. Dit alles schrijf ik u omdat u moet weten dat u eeuwig leven hebt, u die gelooft in de naam van de Zoon van God” 1 JOHANNES 5:10-13.

  Voor studieJOHANNES 3:18; ROMEINEN 8:16-17; GALATEN 4:6-7; 1 JOHANNES 2:25; 4:9; 5:20; JOHANNES 3:15 EN 36; 5:24; 14:6; 17:2-3; 20:30-31; JOHANNES 3:33.

  Wie in Gods zoon gelooft, is verzekerd van het eeuwige leven. En dat leven begint op het moment dat je Jezus aanvaard in je leven. Je hoeft er niet voor te werken of het te verdienen. De prijs is al betaald, aan het kruis heeft Jezus dit voor ons gedaan. Je hoeft dan ook niet te hopen dat je het eeuwige leven zult krijgen, nee, je mag het zeker weten. Deze zekerheid kent haar basis in het volbrachte werk van Jezus. Begrijp me goed, het eeuwige leven komt niet tot stand door gevoelens maar door feiten. Wie gelooft dat Jezus de Zoon van God is en Hem aanneemt als verlosser, bezit het eeuwige leven. Dan mag je weten dat je een kind van God bent.

  Onder elk geboorte bewijs staat een handtekening met een zegel. Hierdoor is het rechtsgeldig. Wel, zo is het ook met de wedergeboren mens. God geeft ons ook Zijn zegel, de heilige Geest, als bevestiging van onze geboorte in het koninkrijk van God.

  “In hem hebt ook u de boodschap van de waarheid gehoord, het evangelie van uw redding, in hem bent u, door uw geloof, gemerkt met het stempel van de heilige Geest die ons beloofd is. (…) Maak Gods heilige Geest niet bedroefd, want hij is het stempel waarmee u gemerkt bent voor de dag van de verlossing” EFEZIËRS 1:13 EN 4:30.

  Voor studie2 CORINTHIËRS 1:22; KOLOSSENZEN 1:5; JESAJA 63:10; 1 THESSALONICENZEN 5:19; 2 CORINTHIËRS 5:5; EFEZIËRS 1:14.

  De heilige Geest in ons is een teken, een zegel dat wij God toebehoren. Het is de garantie dat wij ontvangen wat Hij heeft beloofd. Het is het onderpand, de handtekening wat onze eeuwigheid ‘rechtsgeldig’ maakt. En de heilige Geest doet ons nu al delen in de zegeningen die God voor ons heeft klaarliggen. Maar zal ook ons leven veranderen als teken dat God in ons woont. Zo is onze geestelijke geboorte ondertekend met de Heilige Geest van God. Een grotere zekerheid kun je niet krijgen.

  Voor altijd zul je een kind van de Vader zijn. Je zult sterven, maar dat maakt je geboorte niet ongedaan, want je bent een levend wezen met eeuwigheids waarde. Wees ervan overtuigd dat niets dit ongedaan kan maken zolang jij vasthoudt aan je redding door het bloed van het Lam.

  Op dit punt zul je dan ook het meest worden aangevallen door het rijk van satan. Hij haat het offer van Jezus, omdat hierdoor de satan geen enkele claim meer kan leggen op ons leven. Wees daarvan overtuigd. Ik wil je nogmaals laten lezen wat er staat in 1 JOHANNES 5:13 en dan uit de P. Canisius vertaling:

  “Dit alles heb ik u geschreven, opdat gij weten moogt, dat gij het eeuwig leven bezit, zo gij gelooft in de naam van den Zoon van God”.

  Leer dit vers uit je hoofd en gebruik het als wapen wanneer je wordt aangevallen in je denken. Het zal je helpen om te groeien wanneer je vasthoudt aan de zekerheid van je redding. De Bijbel zegt:

  “Maar ook als ons geweten ons aanklaagt, is God toch groter dan ons geweten. Hij weet alles” 1 JOHANNES 3:20 HB.

  God weet wie Zijn kinderen zijn en zal dat nooit verloochenen. Laat daarom je geweten je niet aanklagen, onderneem actie zegt Johannes. En schuil bij de zekerheid dat het bloed van Jezus ons reinigt van al onze overtredingen. Wat schrijft Paulus aan Titus:

  "Door die waarheid leiden zij een leven naar Gods wil en ontvangen het eeuwige leven, dat God voor het begin van de wereld beloofd heeft; en Hij liegt niet. Toen God vond dat de tijd ervoor gekomen was, heeft Hij dit goede nieuws bekendgemaakt en mocht ik het iedereen gaan vertellen” TITUS 1:2-3B HB. 

  Omdat God Waarheid is, is hij ook ‘de Bron’ van alle waarheid. En die Waarheid ligt als een fundament onder ons nieuwe bestaan. En dat goede nieuws, mogen we aan iedereen vertellen.

  In het kort

  Voor onze eeuwige zekerheid kunnen we ons aan deze belofte vasthouden:

  “Iedereen die de Vader mij geeft zal bij mij komen, en wie bij mij komt zal ik niet wegsturenJOHANNES 6:37.

  Niemand kan het verlies van je redding veroorzaken. Hoe zullen ze hiertoe in staat zijn?

  “Mijn schapen luisteren naar mijn stem, ik ken ze en zij volgen mij. Ik geef ze eeuwig leven: ze zullen nooit verloren gaan en niemand zal ze uit mijn hand roven. Wat mijn Vader mij gegeven heeft gaat alles te boven, niemand kan het uit de hand van mijn Vader rovenJOHANNES 10:27-29. 

  “Door zijn genade bent u nu immers gered, dankzij uw geloof. Maar dat dankt u niet aan uzelf; het is een geschenk van God en geen gevolg van uw daden, dus niemand kan zich erop laten voorstaan” EFEZIËRS 2:8-9.

  "Maar ik schaam mij niet, want ik weet in wie ik mijn vertrouwen heb gesteld en ben ervan overtuigd dat hij bij machte is om wat mij is toevertrouwd te bewaren, tot de grote dag aanbreekt” 2 TIMÓTHEÜS 1:12.

  Lees nog eens: ROMEINEN 8:38-39; EFEZIËRS 2:8-9; 1 JOHANNES 2:25 EN 5:13.

  Voor vragen kun je ons bereiken via de E-mail.

  Ik wens je Gods zegen

  • Waardering
  • Hoeveel sterren geeft u dit artikel?