De wereld

Studie 10

Wie bewust Christen is zal zich altijd afvragen, hoe moet ik leven in deze wereld? Wat kan wel en wat niet. Hoe kan ik laten zien dat ik een Christen ben? En hoe ga ik om met de tegenstand van ongelovigen. Er valt heel wat te leren hoe je als Christen een evenwichtig en verantwoord leven kunt leiden. Je zult moeten toegeven dat het soms een vallen en opstaan is. Maar onthoudt dit goed je bent niet de enige. De lessen die je moet leren zal God gebruiken om je leven te vormen. Om er iets moois van te maken. Want in de jungle van dit ‘aardse bestaan’ wil Hij ons leiden naar het doel wat Hij met ons leven heeft.

Inhoud:

  • Inleiding
  • Wie is je tegenstander
  • Hoe overwin ik de tegenstander
  • Hoe moet de wereld mij zien
  • Hoe zie ik de wereld

Inleiding

Het is vaak zoeken naar wat Gods wil is. En soms denk je het te weten, maar later twijfel je er weer aan. Het lijkt net of God dan ver weg is. Twijfel is dan ook een sterk wapen wat de satan heel goed weet te hanteren. Met vele twijfels heeft de satan, en met succes, heel wat christenen op het verkeerde been gezet of het geloof ontfutseld. God geeft altijd antwoorden, over Zijn Waarheid bestaat geen twijfel. Het is hoogstens zo dat we niet begrijpen wat God bedoeld in zijn woord. Dat maakt ons onzeker. Dan vragen we ons af of God wel bestaat. Het leven in deze tijd is voor niemand gemakkelijk, laat staan voor Christenen die hun relatie met God serieus nemen.

Daarom is de vraag; ‘hoe kan ik omgaan met de wereld om me heen’, heel belangrijk. In deze studie zullen we dan ook een aantal zaken behandelen om je op weg te helpen je te wapenen tegen de ‘wereldse oppositie’. Want dat er een strijd gaande is tussen goed en kwaad, dat kan niemand van ons ontkennen. Op elk terrein van het leven is het rijk van satan actief bezig. Elk wedergeboren kind van God zal de nodige tegenstand ervaren in zijn of haar relatie met God. Want het huidige wereld systeem druist in al haar facetten in tegen Gods plan met ons leven. Daarom moet het, ‘wereldse het normloze’, uit onze leven verwijderd worden. God roept ons op om defensieve Christenen te zijn. Want we zijn niet meer van deze wereld. Jezus zegt hier iets heel opmerkelijks over:

“Als jullie de wereld toebehoorden, zou de wereld jullie liefhebben als iets van haarzelf. Maar de wereld haat jullie juist, omdat ik jullie uit de wereld heb uitgekozen en jullie haar niet meer toebehoren” JOHANNES 15:19 GNB.

Voor studie MATTHÉUS 10:22; 24:9; JOHANNES 17:14; 1 JOHANNES 4:5-6.

Door alle eeuwen heen zien we dat Christenen vervolgd en gehaat worden. Dus voor een goed getuigenis moet je wel stevig in je schoenen staan. De druk kan heel groot zijn. En ook in ons land zien we dat de grenzen steeds meer verlegd worden. Ons leefgebied wordt steeds kleiner, enerzijds door de druk van buitenaf, anderzijds door gebrek aan ‘strijdbaar’ christendom. Dat het geloof geen goedkope keuze is kunnen we lezen in wat Timotheüs ons schrijft:

“Allen die vroom en in eenheid met Christus Jezus willen leven, zullen worden vervolgd2 TIMOTHEÜS 3:12.

Voor studie MATTHÉUS 16:24; JOHANNES 15:20-25; HANDELINGEN 14:21-22; 1 THESSALONICENZEN 3:1-4.

Iedere Christen die in eenheid met Christus Jezus leeft, kan het zwaar te verduren krijgen. En begrijp me goed, de satan is heel creatief in het verzinnen en uitwerken van velerlei problemen binnen de muren van je gezin of op het kerkelijke erf. Ons persoonlijk geloof zal door velerlei omstandigheden op de proef worden gesteld. Daarom is het van groot belang dat we kennis nemen van wat God ons wil zeggen over dit feit.

Wie is je tegenstander?

Iedere Christen die in eenheid met Jezus wil leven, kan rekenen op moeilijkheden. Dat hebben we net gelezen. Dus vroeg of laat zal er tegenstand op je pad komen omdat je Jezus als je Heer belijdt. Dan wordt je niet met rust gelaten. En het verzet kan op de meest geniepige manieren ontstaan. Misschien van de mensen in je directe omgeving of die je heel goed kennen. Maar ook van familie, collega’s of mensen die om je heen wonen.

Nu je Christus als Heer erkent, behoor je tot een andere familie. Tot de familie van God. Maar Gods tegenstander is de leider van die andere familie, als ik het zo mag zeggen. Daar domineert de satan met zijn invloed om mensen tegen elkaar op te zetten. En hierbij is alles denkbaar. Toen Jezus Zijn discipelen leerde dat ze konden rekenen op vervolging, zei Hij:

“Denk niet dat ik gekomen ben om op aarde vrede te brengen. Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard. Want ik kom een wig drijven tussen een man en zijn vader, tussen een dochter en haar moeder en tussen een schoondochter en haar schoonmoeder; de vijanden van de mensen zijn hun eigen huisgenoten!” MATTHEÜS 10:34-36.

Zo op het eerst oog, een tegenstrijdig gedeelte. Jezus is toch onze Vredevorst? Jazeker, maar in deze verzen zien we de twee keerzijden van Gods koninkrijk. Aan de ene kant brengt Jezus vrede en aan de andere kant het oordeel. (Bij het voltrekken van een oordeel gebruikte men in Jezus’ tijd een zwaard.) En dit tweede aspect, het zwaard, gebruikt Jezus hier in overdrachtelijke zin. Met dit zwaard bedoelt Hij niet alleen een toekomstig oordeel, maar ook een vervolging voor wie Jezus volgt. Vgl. JOHANNES 3:18-21. Het zwaard gaat dus door families en andere relaties heen. Zo brengt het zwaard een scheiding aan tussen Christenen en ongelovigen.

Het zijn dus de verloren mensen die ons het leven zuur kunnen maken. En daar zijn helaas, ook in onze tijd, veel voorbeelden van te vinden. Maar ook de maatschappij zal het ons steeds moeilijker maken. Want dit huidige wereldsysteem is tegen degene die Jezus als Heer belijden. Er wordt een geraffineerde oorlog gevoerd via de verschillende media. Daarom worden we gewaarschuwd, om ons afzijdig van het wereldse leven te houden.

“Beseft u dan niet dat vriendschap met de wereld vijandschap jegens God betekent? Wie bevriend wil zijn met de wereld, maakt zich tot vijand van GodJAKOBUS 4:4. Zie ook 1 JOHANNES 2:15-17.

Jezus is niet gekomen om een oppervlakkige vrede te brengen. Daarom zijn er van oudsher af conflicten en onenigheid ontstaan tussen Christenen en ongelovigen. En achter al die vijandschap zit een meesterbrein, die de mens blind maakt voor het licht van het evangelie. Paulus zegt het zo:

“Wanneer er dan toch nog een sluier ligt over het evangelie dat wij verkondigen, geldt dit alleen voor hen die verloren gaan: de ongelovigen, van wie de gedachten door de god van deze wereld zijn verblind, waardoor ze het licht van het evangelie niet kunnen zien, de luister van Christus, die het beeld van God is” 2 KORINTIËRS 4:3-4.

Voor studie JESAJA 6:9-10; 1 KORINTIËRS 1:18; JOHANNES 1:18; 12:40; EFEZIËRS 6:12.

Het evangelie is voor iedereen begrijpbaar. Maar voor hen die de reddende Boodschap verwerpen, worden in hun binnenste verblind en kunnen Gods licht niet ontvangen. Zij leven in de duisternis. De satan is een slimme bedrieger, en zijn verblindheid blijkt voor veel mensen sterker dan Gods licht. Door velerlei werelds genot blijkt het voor veel mensen niet nodig om in God te geloven. Om die reden roept Petrus ons op met de volgende woorden:

“Wees waakzaam, wees op uw hoede, want uw vijand, de duivel, zwerft rond als een brullende leeuw, op zoek naar een prooi. Stel u tegen hem teweer, gesterkt door uw geloof, in het besef dat uw broeders en zusters, waar ook ter wereld, onder hetzelfde leed gebukt gaan” 1 PETRUS 5:8-9.

Voor studie JOB 1:7;1 PETRUS 1:13; HANDELINGEN 14:22; HEBREEËN 12:6-8.

Wie onze tegenstander is zal wel duidelijk zijn. Maar hij kan alleen maar sterk zijn omdat anderen zwak zijn. En die mensen zoekt hij op, daarom moeten we waakzaam zijn. Want op het moment dat wij zwak zijn, weet de satan daar op een geweldige manier van te profiteren. Daarom is goed om in tijden van nood, zwakte of andere moeilijkheden, hulp te zoeken bij je broeders en zusters. En houd bij dit alles het volgende goed in de gaten:

“Onderwerp u dus aan God, maar verzet u tegen de duivel en hij zal van u wegvluchten” JAKOBUS 4:7 HB.

Door de eeuwen heen heeft satan strijd met God gevoerd. En wij weten dat satan een verslagen vijand is. Vgl. KOLOSSENZEN 2:13-15; OPENBARING 12:10-12. Er zal dan ook een tijd komen dat God satans macht voorgoed van deze aarde zal verwijderen. Tot die tijd zal de satan het blijven proberen om ons aan hem te onderwerpen. Daarom is het zo goed om te weten wie je tegenstander is. Door onze overgave aan God, kunnen we standhouden en mogen we satans macht weerstaan en dan zal hij van ons wegvluchten.

Hoe overwin ik de tegenstander?

Goed, nu we weten waar de tegenstand vandaan komt, is het goed te bedenken hoe we ermee om moeten gaan. Het meest moeilijke is dat de tegenstander vele gezichten kan hebben. Maar het meest voor de hand liggend is dat hij mensen gebruikt om ons onderuit te halen. Een opmerking, een meningsverschil, geloofszaken, het zijn allemaal loopplanken voor de vijand om verdeeldheid te zaaien. En soms met verstrekkende gevolgen. We worden op velerlei wijze op de proef gesteld. Daarom is het verstandig om te leren hoe we met elkaar om moeten gaan.

Een vriendelijk antwoord doet woede bedaren, krenkende woorden wakkeren toorn aan” SPREUKEN 15:1.  

Het Boek vertaling zegt het zo: “Een zachtmoedig antwoord sust de woede, maar een tactloze uitspraak roept de woede juist op”. De meest voor de hand liggende oplossing is de manier hoe we die ander benaderen. Is het vriendelijk of zijn we gelijk scherp van de tong. Een vriendelijke en tactvolle benadering scoort in de meeste gevallen beter dan krenkende of wrede woorden. Voor een Christen is het van groot belang van welke wapens we gebruik maken. Met woorden kunnen we mensen maken en breken, en dat weet de vijand altijd beter dan een niets vermoedende christen, die zorgeloos denkt te kunnen leven te midden van een ontaard geslacht. Vgl. FILIPPENZEN 2:15.

Stel, voorzover het in uw macht ligt, alles in het werk om met alle mensen in vrede te leven” ROMEINEN 12:18.

Voor studie MATTHEÜS 5:9; HEBREEËN 12:14; JACOBUS 3:18; 1PETRUS 3:11.

Dit vers toont aan dat we altijd moeten zoeken naar de mogelijkheid om met elkaar in vrede te leven. Maar er staat wel een uitzondering bij, “voorzover het in uw macht ligt”. Soms is het niet mogelijk omdat het buiten onze macht omgaat. Ons aandeel moet echter altijd een zoeken zijn naar vrede, maar dat mag nooit ten koste gaan van de waarheid en vrede die we in Christus bezitten. In de praktijk is het dan ook niet altijd mogelijk om vrede met alle mensen te hebben. Want de principes van Gods Koninkrijk komen meestal niet overeen met die van je tegenstander.

Maar dát we de mogelijkheid bezitten om in vrede met onze naaste te leven lezen we in het volgende vers:

“Als de weg die iemand gaat de HEER behaagt, doet hij zelfs zijn vijand vrede met hem sluitenSPREUKEN 16:7.

En waar zit die mogelijkheid dan in? Wel in onze omgang met God. Wanneer wij Zijn wil doen, dan werkt dit vredestichtend. Dat is de kracht van Gods wil doen. Dan dwingt dit respect af en zijn we aantrekkelijker voor de mensen om ons heen, zelfs voor onze vijanden. Wat zegt Jezus van de vredestichters; “Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden” MATTHEÜS 5:9. Ook al mislukt je inzet om in vrede met die ander te leven, is er niets verloren. Want door Zijn wil te doen blijft de Vader zoon relatie in stand. En op grond van die relatie mogen we weten dat we overwinnaars zijn.

“Maar laten we God danken, die ons door Jezus Christus, onze Heer, de overwinning geeft1 KORINTIËRS 15:57.

“Want ieder die uit God geboren is, overwint de wereld. En de overwinning op de wereld hebben wij behaald met ons geloof. Wie anders kan de wereld overwinnen dan hij die gelooft dat Jezus de Zoon van God is” 1 JOHANNES 5:4-5.

Deze overwinning hebben wij dankzij de opstanding van Jezus. Dit zal ons dagelijks kracht geven om te doen wat we moeten doen. Om getuigen van Hem te zijn en Zijn liefde uit te dragen. Is dit een nutteloze bezigheid? De wereld wil ons dit wel doen geloven. En allerlei tegenacties zullen ons ontmoedigen. Soms lijkt het of we verliezers zijn. Maar God moedigt ons aan om alles vanuit een hemels perspectief te zien. Onze inspanningen zullen voor ons niet altijd direct zichtbaar zijn. Maar laat je niet ontmoedigen, in Jezus Christus zijn we meer dan overwinnaars. Zie ROMEINEN 8:37. Laat dit machtige feit je dagelijkse leven beïnvloeden dat zal je kracht geven, voor nu en later.

Laten zien dat je gelooft, werpt meer vruchten af dan dat je je geloof verstopt. Gods woord roept ons op om actief te geloven. Mensen die niet geloven kunnen de liefde van God maar moeilijk begrijpen. Daarom is het zo belangrijk dat we ons niet uit het veld laten slaan door tegenslag, vijandschap of andere ongemakken. Laten we niet vergeten dat er altijd mensen zijn die op zoek zijn naar God. En hoe kunnen we deze mensen bereiken wanneer we onze mond houden, of onze daden van geloof verzaken? De Bijbel roept ons op om met zuivere motieven te bidden voor hen die ons het leven moeilijk maken.

“En ik zeg jullie: heb je vijanden lief en bid voor wie jullie vervolgen” MATTHEÜS 5:44.

“Zegen uw vervolgers; zegen hen, vervloek hen niet. (…) Maar ‘als uw vijand honger heeft, geef hem dan te eten, als hij dorst heeft, geef hem dan te drinken. Dan stapelt u gloeiende kolen op zijn hoofd’. Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goedeROMEINEN 12:14; 20-21.

Voor studie - 1 PETRUS 2:19-23; 3:8-12.

Dit is een machtig wapen in onze strijd tegen onze vervolgers. En de praktijk heeft ons geleerd, dat onze manier van leven bepalend kan zijn voor de redding van anderen. Gloeiende kolen blijken in de praktijk heel effectief te zijn. De ander vergeven kan blokkades opruimen en tot verzoening leiden. Openlijke vergeving zal de vijand op den duur beschamen waardoor hij zich anders zal gedragen. En begrijp deze les heel goed, kwaad met kwaad vergelden lost niets op, het doet beide partijen zeer. Vergeving geeft misschien niet altijd het gewenste resultaat, maar het verlost ons wel van de innerlijke pijn. Als we van anderen houden zoals Jezus van ons, zullen we vergevingsgezinde mensen zijn. Want wie zelf Gods genade ervaren heeft, zal dit ook willen uitdragen naar die ander. Door je vijand praktiserend te zegenen, laat je zien dat je in de voetsporen van Jezus gaat en dat is het sterkste wapen om je tegenstanders te bereiken met Gods liefde.

Hoe moet de wereld mij zien?

Ik zou ook kunnen zeggen; ‘hoe wil ik dat de wereld mij kent?’ Iedereen wil gekend en geliefd zijn. Maar we hebben gezien dat Christenen niet altijd even geliefd zijn. Goed, dat de wereld ons niet als Christenen wil kennen, daar moeten we dan ook niet zo’n probleem van maken. Want onze toekomst ligt niet in deze wereld maar in de toekomstige. En daar legt Paulus de nadruk op wanneer hij de Korinthische gemeente aanwijzingen geeft voor hun christelijke levensstijl.

“Maar wanneer iemand God liefheeft, is hij door God gekend1 KORINTIËRS 8:3.

Voor studie GALATEN 4:9; 2 TIMOTHEÜS 2:19.

Hoe wil ik dat de ander mij kent? Je kunt je daar heel druk om maken. Het is niet verkeerd om goed voor de dag te komen. En goede eigenschappen kunnen heel nuttig zijn. Maar pas op, het kan van ons heel trotse mensen maken. Je hebt dan een ‘uitgesproken mening’. En waar Paulus ons voor wil waarschuwen is; ‘dat alleen onze praktiserende liefde voor God de weg is, waardoor we door God gekend worden’. Dus de beste manier om door de mensen gekend te worden is te weten dat je door God gekend bent. Dan gaat het je niet meer om woorden maar om daden van gehoorzaamheid.

Wie een bewuste keuze maakt om God te dienen zal zeker opvallen. Dat heeft niets te maken met vroomdoenerij, maar alles met de manier waarop je leeft. Wie de meerderheid in het kwade niet volgt zal moeten leren om tegen de stroom in te zwemmen. En dat maakt dat je gezien wordt. Lees maar eens wat Paulus schrijft over het samengaan met ongelovigen. In niet mis te verstane woorden zegt hij:

“Loop niet in een en hetzelfde span met ongelovigen. Wat is de verwantschap tussen gerechtigheid en wetteloosheid? Wat heeft licht met duisternis te maken? Waarin lijken Christus en Beliar op elkaar? Wat hebben een gelovige en een ongelovige gemeen? Wat heeft de tempel van God met afgoden te maken? Wijzelf zijn de tempel van de levende God, zoals God heeft gezegd: ‘Ik zal bij hen wonen en in hun midden verkeren, ik zal hun God zijn en zij mijn volk. Daarom zegt de Heer: Ga weg bij de ongelovigen, zonder je van hen af en raak niets aan dat onrein is. Dan zal ik jullie aannemen en jullie vader zijn, en jullie mijn zonen en dochters zegt de almachtige Heer” 2 KORINTIËRS 6:14-18.

Paulus waarschuwt hier voor vermenging, voor het loslaten van alles wat ons niet bij God brengt, maar ons er juist vanaf brengt. Doe niet die dingen die de ongelovigen doen, dat is voor velen ongelofelijk moeilijk. Maar dat is juist wat ons onderscheidt. En dat mag zichtbaar zijn. Dan ziet de wereld onze toewijding en ons zoeken naar onberispelijkheid. Natuurlijk betekent dit niet een totaal afkeren van wat er in de wereld leeft maar wel een afkeren wat werelds is, wat heidens is. Dat we ons niet moeten laten binden door wat de wereld ons te bieden heeft. Want licht en duisternis kunnen niet samengaan.

Afgescheiden blijven van het heidense leven is iets anders dan het uit de buurt blijven van zondaars. Want die moeten ook het evangelie horen en hoe dichter wij bij God leven hoe duidelijker die Boodschap gezien wordt. Natuurlijk kunnen we ons niet helemaal afzonderen van de mensen om ons heen, maar wel kunnen we afstand nemen van hun zondige gewoontes. Want een praktiserend Christen biedt uit gewoonte weerstand tegen de zonde. Hoor maar eens wat Petrus zegt over de gelovigen:

“Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijke licht” 1 PETRUS 2:9.

Hoe moet de wereld ons zien, “als verkondigers van de grote daden Gods”. Want begrijp me goed, God haat de zonde maar Hij houdt van de zondaar. Ook zij hebben recht op het goede nieuws. Dus moeten we onze invloed op de maatschappij niet verliezen. Paulus zegt, ‘laat de wereld ons maar kennen als vriendelijke mensen’, zie FILIPPENZEN 4:5. En verder zegt hij: “Voor de zwakken ben ik zwak geworden om hen te winnen. Ik ben voor iedereen wel íets geworden, om in elke situatie althans enkelen te redden1 KORINTIËRS 9:22.

Laat maar zien wat je voor die ander over hebt. En Paulus gaat hierin wel heel ver wanneer hij zegt; ‘dat hij niet boven het zwakke gaat staan als iemand die het beter weet’. Nee, hij was in hen geïnteresseerd zonder het beter te weten. Hij liet hen merken, ik mag je best, maar wel vanuit mijn overtuiging, want ik wil je graag laten zien wie Christus Jezus is. Zo was hij een levend getuigenis met zuiver motieven. Vgl. FILIPPENZEN 2:14-15.

Hoe moet de wereld ons zien? Een interessante vraag, waar een ieder van ons handen en voeten aan mag geven met de gaven en de kwaliteiten die God ons gegeven heeft. En volg hierbij dit advies goed op:

Gedraag u wijs tegenover buitenstaanders en benut iedere gelegenheid, en als u wilt weten hoe u op de mensen moet reageren: vriendelijk, maar beslistKOLOSSENZEN 4:5-6.

Hoe zie ik de wereld?

Met welke ogen bekijk ik deze wereld, is een vraag waar veel mensen zich niet zo druk om maken. Maar toch is dit een interessante vraag. Je kunt helmaal opgaan in het wereldgebeuren, ervan genieten, enz. Maar als Christen weet je dat dit niet je thuisland is. Want de feiten liggen nu anders, wij behoren toe aan de hemel.

“Door onze verbondenheid met Christus Jezus heeft hij ons samen met hem opgewekt en ons samen met hem een plaats gegeven in de hemelEFEZIËRS 2:6 GNB.

Ons thuisland is bij God de Vader. Hoe mooi het hier ook kan wezen, ons wacht een nieuwe complete aarde samen met Jezus. Dit te weten zal ons een andere kijk geven op het tijdelijke leven hier. Als Christen mogen we daar naar uitzien. We zijn nu burgers van een ander Koninkrijk. Wanneer die tijd aanbreekt dan mogen we alle bijzondere voorrechten ervaren die ons het ‘hemels burgerrecht’ verschaffen. Zie FILIPPENZEN 3:20.

Tot die tijd zijn we pelgrims met een zendingsopdracht. Met die opdracht moeten we naar de wereld kijken. Zie MATTHEÜS 28:18-20; HANDELINGEN 1:8. Wie dit doet zal de ervaring opdoen dat deze wereld er veel minder aantrekkelijk uitziet en geen behoefte hebben om deelgenoot van het kwade te zijn.

Toen Petrus hier over nadacht kwam hij tot deze conclusie met de bijbehorende vermaning:

“Geliefde broeders en zusters, u bent als vreemdelingen die ver van huis zijn; ik vraag u dringend niet toe te geven aan zelfzuchtige verlangens, die uw ziel in gevaar brengen1 PETRUS 2:11.

Hij roept ons op om waakzaam te zijn. Want ondanks dat we gered zijn, zijn we nog niet thuis. Dus: “Laten we de blik gericht houden op Jezus, de grondlegger en voltooier van ons geloof” HEBREEËN 12:2. Wie dit doet komt veilig thuis.

Ik wens je Gods zegen

Datum gemaakt: 15-10-2018
Versie: 2
  • Waardering
  • Hoeveel sterren geeft u dit artikel?