Inleiding

  Studie twee hebben we afgesloten met; ‘dat de dief komt om te stelen, te slachten en te verdelgen’. Dat de satan met deze vernietigende gereedschappen aan het werk gaat zien we duidelijk om ons heen. Maar er staat nog een regeltje bij en dat is volstrekt het tegenovergestelde van wat de satan doet. Het is bijzonder veelzeggend wanneer Jezus zegt dat Hij gekomen is om Zijn schapen een leven in overvloed te geven. Wat een verschil met wat satans plannen zijn die brengen alleen maar onrust en vernietiging. Ga je er echter rustig voor zitten en je herhaalt de Woorden van Jezus en je mediteert over de gedachte wat het voor jouw persoonlijk kan betekenen het ‘Leven In Overvloed’, dan zal dit Rust van Boven bij je binnen brengen in je hart, je verstand, je geest en je lichaam. Anders gezegd dan adem en rust je in Zijn Aanwezigheid. Mens wat een voorrecht.

  Wat een antwoord van Jezus. Met één klein veelzeggend regeltje laat Jezus weten wat Hij te bieden heeft. “Ik ben  gekomen om mijn schapen leven in overvloed te geven”. Hij is gekomen om overvloedig te zegenen wat een privilege dat Hij dit allemaal doet voor Zijn schapen - lees volk van God – daar heeft Hij alles voor over. Laat dit maar eens op je inwerken en je zult zien dat er een stukje verlangen ontstaat om iets meer van Jezus te begrijpen en te ontvangen.

  Blijf Jezus’ verhaal volgen

  Als we het verhaal van Jezus blijven volgen door de evangeliën  heen ontdekken we dit alles. Maar ik hoor sommigen al denken; ‘Maar wat is een leven in overvloed’. Zijn dat zegeningen voor een gelukkig leven op aarde of ligt het toch iets anders? Het is zo dat ook ons aardse leven mee-gezegend wordt in dit leven in overvloed. Jezus is niet gekomen om Zichzelf te verrijken door ons uit te buiten. Ook niet om ons religieus onder druk te zetten of te veroordelen omdat we een bepaald geloof praktiseren. Nee, Jezus heeft iets anders voor ogen wat haar weerga niet kent. De dief wil de schapen vernietigen maar Jezus wil hen een ‘Overvloedig leven schenken’. Maar dan moeten we niet naar de materialistische kant doorschieten. Zijn Leven in overvloed zal ten eerste en vooral bestaan uit genade en vergeving verlenen, heerlijkheid betonen en uitzicht op eeuwig leven. Want dit leven is HET leven waarvoor Hij kwam om Zijn leven te geven als losprijs voor velen. Je zou Psalm 23 er eens naast kunnen lezen om beter te begrijpen om welke zegeningen het allemaal gaat.

   “Neem een voorbeeld aan de Mensenzoon:

  • Hij is niet gekomen om Zich te laten dienen.
  • Maar om zelf te dienen en Zijn leven te geven.
  • In ruil voor het leven van veel anderen.

  Vgl. Mattheüs 20:28 GNB.

  In het verlengde van het doel van Jezus’ leven moeten wij het leven in overvloed zien. Daarin is Hij ons tot voorbeeld elke dag van ons leven op deze aarde.

  “Uit zijn volheid hebben wij allen de ene genadegave na de andere ontvangen. Want de wet is door Mozes gegeven, de goedheid en de waarheid zijn door Jezus Christus gekomen” Johannes 1:16 GNB.

  Geen enkel kind van God is uitgesloten van de volheid van Jezus Christus. Want uit ZIJN VOLHEID hebben we gaven gekregen waardoor we kunnen uitdelen van Zijn genade te dienste van de ander. Dan laten we zien wat ons kind-schap van God inhoud. Dan putten we uit Zijn volheid uit de bron van Gods Vaderhart. En dat kan best confronterend zijn dat alle gaven van God in de kern vol zitten van Zijn genade. Wanneer we voor Gods Aangezicht verschijnen, of er voor Hem op uit trekken het zal altijd op basis van genade zijn. 

  • Volmaaktheid heeft de wet van Mozes immers niet gebracht.
  • Maar hoop op iets beters is ervoor in de plaats gekomen
  • en die hoop brengt ons dichter tot God.

  Zie Hebreeën 7:19 GNB.

  Die “hoop op iets beters” is Gods brug van Genade door Jezus gebracht. Want niemand kan de Vader naderen, of tot de Vader komen, dan door Jezus. Daarom is de wedergeboorte van fundamenteel belang. Dat maakt onze ontmoeting met de Vader zo mooi, zo kwetsbaar en toch zo sterk omdat we putten uit de Bron. We zijn vervuld van Hem en hebben alles ontvangen voor een godsvruchtig leven. Lees maar wat Petrus ons hier over schrijft:

  “Zijn goddelijke macht heeft ons alles gegeven wat nodig is voor een leven in dienst van God:

  • kennis namelijk van hem die ons heeft geroepen
  • door zijn eigen glorie en macht.
  • Hij heeft ons grote en waardevolle beloften gedaan.
  • Daardoor bent u ontsnapt aan de
  • verderfelijke zelfzucht die in de wereld heerst
  • en krijgt u deel aan Gods eigen wezen.

  Doe daarom uw uiterste best uw geloof:

  • te verrijken met deugdzaamheid
  • deugdzaamheid met kennis
  • kennis met zelfbeheersing
  • zelfbeheersing met volharding
  • volharding met vroomheid
  • vroomheid met onderlinge vriendschap
  • vriendschap met liefde
  • Als u deze gaven in toenemende mate bezit,
  • zullen ze uw kennis van onze Heer Jezus Christus
  • werkzaam en vruchtbaar maken.

  Je ziet dat ik het opgesplitst heb in twee gedeelten. Het eerste deel is dat wat door genade in ons tot stand is gebracht door God. Dat is voor elk kind van God gelijk. Hoe anders kan het tweede deel zich ontwikkelen als wij aan het eerste geen deel hebben? Dat tweede deel zal in mijn ogen een getuigenis van ons geloof moeten zijn. Wij worden opgeroepen ons uiterste best te doen om ons geloof handen en voeten te geven. Want geloof wat niet geleerd heeft om te wandelen zal ten slotte vereenzamen en dood gaan.

  “Als u deze gaven in toenemende mate bezit, zullen ze uw kennis van onze Heer Jezus Christus werkzaam en vruchtbaar maken. Wie ze mist, is kortzichtig, ja blind; hij is vergeten dat hij van zijn zonden van vroeger is gereinigd. Span u des te meer in, broeders en zusters, om uw roeping en uw uitverkiezing veilig te stellen. Als u dat doet, zult u nooit komen te vallen. Dan zal u vrije toegang worden verleend tot het eeuwige koninkrijk van onze Heer en redder, Jezus Christus. Daarom zal ik u hieraan blijven herinneren, ook al weet u het wel en bent u vast overtuigd van de waarheid, die u hebt aanvaard. Zolang ik woon in de tent van mijn lichaam, vind ik het mijn plicht u dat steeds onder de aandacht te brengen” Zie 2 Petrus 1:3-8 en 8-13 GNB

  Wat een uitdagende woorden, dat is geen melk maar vast voedsel voor hen die door groeien naar een ‘geoefend geloof’. Een geloof wat de proef van het wereldse denken kan doorstaan wat opgewassen is tegen vervolgingen en velerlei verdrukking. Want wij zijn in of met Hem vervuld wat wil dit ons zeggen? Dat kunnen we lezen, begrijpen en navolgen, dat is het “in Hem Zijn” verenigd te zijn met het Hoofd van het Lichaam. Daar schiet de vijand zijn pijlen op af (Efeziërs 6:16)  en heeft zo al menig mens af weten te houden van de ‘Goddelijke verlossing en van de Verlosser’.

  “Het doel daarvan is dat wij tenslotte volledig één zullen zijn, door ons  gemeenschappelijk geloof en doordat wij de Zoon van God allemaal even  goed kennen. Dan zullen wij volledig mens zijn, volwassen geworden door  alles wat Christus in ons heeft gedaan.  Wij zullen dan niet langer als kinderen zijn, die zomaar van gedachten  veranderen. WIJ LATEN ONS DAN OOK NIET MEER DOOR VAN ALLES BEÏNVLOEDEN.  OOK NIET DOOR DE VERKEERDE LEER VAN SLIMME MENSEN, DIE ONS OP EEN  DWAALSPOOR WILLEN BRENGEN. Nee, dan zullen wij vol liefde de waarheid volgen en alleen doen wat waar is en zo steeds meer één worden met Christus, Die het hoofd is van het lichaam, de Gemeente (…) Laat ik dit zeggen, en ik spreek namens de Here: Leef niet langer als mensen die Gods wil niet kennen, want die zijn verblind en verward” Efeziërs 4:13-15;17 HB.

  “De Gemeente is Zijn lichaam, waarin Hij volledig tot uiting komt; Jezus Christus Die alles in de hele schepping vervult en volmaakt” Efeziërs 1:23 HB.

   “Waarin Hij volledig (de Gemeente) tot uiting komt”. Staan we hier wel genoeg bij stil? Loopt het verhaal van Jezus IN ONS door, naar andere mensen of de wereld om ons heen? We hebben hierin allemaal een gelijke verantwoordelijkheid. Het ‘Zendingsbevel’ is de laatste opdracht van Jezus aan de Kerk waar Hij het Hoofd van is. Hoeveel uitvluchten hebben we op de plank liggen om hier NIET aan te voldoen? En dan hebben we nog een collectieve zwakte die we elke dag met ons meedragen, dat is gebrek aan liefde. Oprechte liefde namens God en overeenkomstig ons geloof in Jezus.

  Soms denk ik wel eens

  waarom zoveel heibel en zo weinig Bijbel in de Kerk?

  Wat zou hieraan vooraf gaan, daar zijn best een aantal dingen over te noteren. Nee, dan ga ik niet allerlei slechte voorbeelden aanhalen van gemeenschappen die het net niet gehaald hebben of waar altijd maar weer die strijd gestreden moet worden wie er gelijk heeft. Dan denk ik wat een anti-getuigenis. Nee, ik wil me niet verheffen boven welke gelovige of kerkgemeenschap dan ook. Het is immers voor ons allemaal een zoektocht in overgave aan Hem die ons tot het einde heeft lief gehad. Ja, we lezen het goed:

  “Het was kort voor Pasen. Jezus wist dat voor hem het uur gekomen was om deze wereld te verlaten en naar de Vader te gaan. Hij had zijn vrienden in de wereld lief, EN ZIJN LIEFDE VOOR HEN ZOU NU TOT HET UITERSTE GAAN” Johannes 13:1 GNB.

  Zijn liefde tot het uiterste ingezet, dat was Jezus’ hoogste prijs, voor Zijn volgelingen voor toen en nu. Naar Geest, Ziel en Lichaam, gaf Jezus Zich over zo kon Hij het natuurlijke en het Geestelijke met elkaar verbinden. De tekst hieronder is een machtig Getuigenis van en over het Offer van Jezus.  Probeer het tot je te laten doordringen met welk een harts gesteldheid Jezus voor de Zijnen had gekozen. Zie ook Filippenzen 2.

  “Toen ik bij hen was, heb ik hen beschermd door uw naam, de naam die u mij gegeven hebt; ik heb over hen gewaakt en niemand van hen is verloren gegaan” Johannes 17:12 GNB.

  In Jesaja komen we ook een dergelijk getuigenis tegen, dit vers is te mooi om niet te lezen, het is een gedenkwaardig voorteken wat wijst naar het werk Van Koning Jezus.

  Jesaja zegt dit: “Ikzelf en de kinderen die de Heer mij gegeven heeft, lopen in Israël rond als levende tekens, als waarschuwingen van de almachtige Heer, die op de berg Sion woont” Jesaja 8:18.

  Die kinderen had de Heer hem gegeven om ze op te voeden in de wetten en voorschriften die toen van Kracht waren. We kunnen hier denken aan ‘Profeten’ die hij heeft voortgebracht, die hij een tijdlang onder zijn hoede had genomen om hen op te voeden in Gods voorschriften. En nu waren het mensen met een Boodschap die rondliepen in het land om anderen te helpen dicht bij God El Eloim te blijven. Jesaja had hen mogen verwekken, maar door de Geest van de wet waren dit gehoorzame mensen / profeten geworden die wisten wat de essentie van het Leven was. Zo gingen ze rond met verlossende wijsheid van de Heer God Almachtig. En dit komt zo sterk overeen met wat Jezus Zelf zegt over Zijn Bediening:

  “Iedereen die de Vader aan mij toevertrouwt, zal bij mij komen, en niemand die bij me komt, zal ik afwijzen. Want Ik ben uit de hemel neergedaald, niet om mijn eigen wil te doen, maar de wil van hem die mij gezonden heeft” Johannes 6:37-38 GNB.

  Hier kan ik me zo enorm over verblijden dat Jezus niemand afwijst. Ieder mens die Hem erkent als De Verlosser zal Hij voor Eeuwig kennen. Die zijn in Zijn Hand geborgen en niemand kan ze van Hem afnemen, tenzij je bewust Hem de rug toekeert en Zijn Naam verloochend dan ben je geestelijk te dode opgeschreven

  “Zij zullen nooit verloren gaan. Niemand kan hen van Mij afnemen. Mijn Vader Die hen aan Mij gegeven heeft, is groter dan wie ook. Niemand kan hen uit de hand van mijn Vader wegroven” Johannes 10:28-29 HB.

  Is dan eens gered voor altijd gered?

  “Dooft de Geest niet uit”; “Stel; dat iemand van u afdwaalt en een ander hem tot inkeer brengt (…) dan zal hij diens ziel van de dood redden en tal van zonden bedekken” Vgl. 1 Thessalonicenzen 5:19;  Jakobus 5:19-20.

  God laat niet alles over Zijn kant gaan er zijn situaties die vragen om een gepaste straf zodat niet een heel volk ten onder zal gaan aan de zonde van een groep hardnekkige zondaren, lees Jeremia 14 er maar eens op na. Blijft God boos, nee, er staat ook hoe God met dit alles omgaat, wanneer de mensen reageren op zijn oproep tot bekering dan veranderen er dingen, lees het maar en probeer het toe te passen op je eigen leven als dit nodig is.

  Och, wees niet boos op ons, HERE;

  • En herinner U niet eeuwig onze zonden.
  • Kijk en zie dat wij allemaal Uw volk zijn.

  Zie Jesaja 64:9.

  Dat is een enorm goed besef hebben van wie God is. Ook wij worstelen vaak met het feit dat we wel weten wat God van ons vraagt maar toch bezwijken we wanneer we; ‘op de proef worden gesteld, dan is het steeds de eigen begeerte die ons lokt en meetrekt in de zonde’. Zie Jakobus 1:14 GNB. Waren we dus maar wat strenger voor onszelf geweest, hadden we maar… Ja, dan is het feit geschied en kan het ons tot berouw brengen of ons hart doen verharden dan lopen we kans dat ons hart zich van de levende God afkeert. Zie Hebreeën 3:12 HB. We kunnen niet zeggen dat God de vader ons aan het lot overlaat. Nee, de Bijbel kent vele waarschuwingen om op het goede pad te blijven om ons niet met het geniep van de wereld mee te doen (lees Psalm 1 er maar eens op na).

  Kennen we Gods verlangen

  We kennen toch Gods verlangen wel, we weten toch wel dat Hij ons in alles kan helpen om zo de juiste keuzes te maken. Denken we er wel eens over na dat God ook een Hart heeft waar Hij de pijn kan voelen die wij Hem aandoen door onze foute keuzes? Hoeveel geduld zou God met de mens hebben? Kunnen we hier een maateenheid voor vinden in de Bijbel, zijn daar getallen over bekend zodat we lekker tot het ‘randje kunnen gaan’? Tja, wanneer is Gods geduld op, is dit vast te stellen?

  • De Heer stelt wat hij heeft beloofd, niet uit,
  • zoals sommigen denken.
  • Hij heeft alleen maar geduld met u.
  • Hij wil niet dat er ook maar iemand verloren gaat,
  • maar dat allen tot inkeer komen.

  Zie 2 Petrus 3:9 HB.

  Wat een bijzonder mooi gegeven, God laat zich in het hart kijken. We weten dat Petrus, de schrijver van deze brief, het nodige heeft beleefd om te weten dat dit kan. Menigmaal had hij mogen zien hoe Jezus diep geroerd was over de zonden en de zondaar. De zonden daar leerde hij Zijn volgelingen om het te haten. Maar de zondaar, ja, dat is een heel ander verhaal. De liefde die Jezus daar voor over had bracht Hem tot de dood, tot de dood aan het kruis. Dat was Zijn prijs die Jezus betaalde om allen vrij te kopen, allen die Zijn Naam zullen belijden. Zijn inzet, het Offer aan het kruis, is nog steeds een reëel feit. Petrus had Jezus verloochend, driemaal ontkende hij Jezus te kennen. Toen de haan kraaide, een voorspelling van Jezus, ontmoeten hun blikken elkaar en Petrus knapte op dat moment. Hij kon zichzelf niet meer in de hand houden en vluchtte naar buiten.

  Daar in die ogen van Jezus zag Petrus de pijn van het van God verlaten zijn. Dat bracht hem tot inkeer hij huilde als een klein kind en beleed het als een zonde van zijn kant. Ik denk dat dit het moment was van zijn wedergeboorte. Daar in het hart van Petrus ontkiemde het nieuwe leven wat hem tot een heel ander mens maakte. Daarna is hij doorgegaan om Jezus te volgen om alles van dichtbij mee te maken. Nu kende hij de woorden van God met zijn hart, en diende hiermee de mensen en eerde hij God.

  Het was de zuiverste vorm van lankmoedigheid die Jezus ons liet zien, het mag doorklinken in de woorden: komt allen tot Mij die vermoeid en zwak zijn”. Daarmee klopt Hij op ieders hart zodra de Boodschap wordt doorgegeven dat Jezus Leeft. Sommige mensen denken dat het niet zo’n vaart zal lopen dat God hen wel zal sparen. Of dat met de beloften wel anders zal lopen dan dat het er staat. Kortom er zijn altijd mensen die Gods woorden in twijfel trekken.

  Anderen vroegen wanneer de beloften in vervulling zouden gaan. Liever vandaag dan morgen maar God heeft een ‘Hemels draaiboek’ en daar wordt niet vanaf geweken. Ook engelen begeerden een blik te slaan in de plannen van God, ook de discipelen hadden een heel andere verwachting bij de komst van Jezus ze werden niet verlost van de Romeinen maar wel van hun eigen vijand ‘de zonde’ en de ‘macht van satan’. dat was een veel gevaarlijker vijand.

  Dus het loopt nog wel eens anders dan we zouden willen. Is dat onchristelijk, nee dat is het niet, hoogstens gebrek aan inzicht in Het Woord van God. En dat wordt de een wel en de ander niet gegeven. Ik denk aan Daniel die heel veel moest noteren over de toekomst waar hijzelf niets van begreep. Toen hij het aan God vroeg kreeg hij geen inzage in Gods plannen hij moest het boek verzegelen om later te worden geopend. Dit alles moeten we bekijken in het licht van Deuteronomium 29:29.

  “Er zijn geheimen die de HERE, uw God, u niet heeft geopenbaard. Maar deze woorden, die Hij wel heeft geopenbaard, moeten wij en onze kinderen voor altijd gehoorzamen".

  “Het duurt nog enige tijd voordat het visioen werkelijkheid wordt, maar eens zal zeker de dag aanbreken, waarop het wordt verwezenlijkt. Misschien lijkt het langzaam te gaan, maar blijf er toch op wachten want het komt beslist en zal geen moment te laat komen” Habakuk 2:3 HB.

  Petrus geeft ons een duidelijke samenvatting over dit aspect:

  “De profeten begrepen niet wat die redding inhield. Hoewel zij er ijverig  naar zochten en erover schreven, hadden zij nog heel veel vragen.

  Zij vroegen zich af wat de Geest van Christus, Die in hen was, bedoelde.  Want Hij vertelde hun over de vreselijke dingen die Christus zou doormaken  en over de verheerlijking die daarop zou volgen. Het was hun niet  duidelijk, wanneer en onder wat voor omstandigheden dat allemaal zou  gebeuren. Tenslotte werd hun duidelijk gemaakt dat die dingen niet tijdens hun  eigen leven zouden plaatsvinden, maar pas veel later, in onze tijd. En  nu is dit heerlijke nieuws openlijk aan ons allen bekendgemaakt door  dezelfde Heilige Geest, Die tot hen gesproken heeft. Het is zoiets  heerlijks, dat zelfs de engelen er meer over zouden willen weten. Gebruik dus uw verstand en wees nuchter. Kijk vol verwachting uit naar  de dag waarop Jezus Christus terugkomt en God Zijn genade aan u zal  bewijzen” 1 Petrus 1:10-13 HB.

  Blij met Gods uitstel?

  Stel je voor dat God NU al Zijn beloften zou vervullen, maakt het je dan blij of verdrietig. Op zichzelf gerichte denkers zullen blij zijn ze krijgen dan waar ze op hoopten. Maar de ‘Woord denkers’ zullen niet blij zijn want de consequentie is dat vroegtijdige vervulde beloften nare gevolgen zal hebben voor hun ongelovige familie, vrienden en zo voorts. Dus: “Kijk vol verwachting uit naar  de dag waarop Jezus Christus terugkomt en God Zijn genade aan u zal  bewijzen”. Die tijd is Gods tijd en dat komt altijd ‘op tijd’.

  Tot dat moment hebben we een werk van God te volbrengen ieder naar de genade die God gegeven heeft, en daarin is niemand belangrijker dan de ander. We lazen dat God geen plezier heeft in de ondergang van ongelovige mensen. Moet ik me dan gelukkig prijzen om het feit dat ik in zijn heerlijkheden mag vertoeven terwijl andere dierbaren (bijna) niet meer kunnen ontsnappen aan het verderf. Ik moet er niet aan denken, dus werk ik liever door ook al is het met en onder velerlei verdrukkingen. En voor deze houding zijn er beloften die God in vervulling heeft laten gaan. Er is een Verlosser geboren. De zoon van God heeft voor ons de prijs van de eeuwige dood volbracht. Jezus is naar de Vader terug gegaan om een ander deel van Zijn werk in de Hemel voort te zetten. Op aarde is dit allemaal al vervuld, hoe heerlijk is dat. Met deze feiten mogen we doen wat ons door Hem wordt opgedragen.

   De slechte gezindheid van de mensen wordt omgezet in goed gezinde mensen wanneer ze Jezus aannemen. Op dit feit is het geduld van God gericht. De tijd van wachten is de tijd die Hij de ongelovigen gunt om Jezus in hun hart toe te laten. Let eens op wat Paulus ons hierover laat weten:

  Bent u dan niet blij dat God zoveel liefde toont en trouw en geduldig  is? Begrijpt u niet dat Hij zo lang met Zijn straf wacht om u de kans  te geven met de zonde te breken? Maar nee, u blijft hardnekkig weigeren uw leven te veranderen. Het is uw  eigen schuld als de toorn van God u treft op de dag van het rechtvaardige  oordeel” Romeinen 2:4-5 HB.

   Lees voor nog meer motivatie: 1 Timotheüs 2:2-6 HB.

  Wanneer God geen beloften van verlossing had gegeven had niemand Zijn genade leren kennen. Dan waren velen van ons nog in gevecht met God over meer duidelijkheid. Maar dank God die duidelijkheid is nu openbaar geworden. Waar het verkondigd is heeft niemand een excuus van, ‘ik heb het niet geweten’. Ik ben zo dankbaar dat wij het kunnen begrijpen dat God een soort van Genade-Adem-Pauze heeft ingelast. Luister eens goed wat God hier zelf over zegt bij monde van de Profeet Jesaja:  

  Want Ik zal niet altijd tegen u vechten, noch voor altijd mijn toorn op u loslaten; als Ik dat deed, zou de hele mensheid verdwijnen; mensen, die Ik Zelf gemaakt heb” Jesaja 57:16 HB.

  Niemand wordt buitengesloten lees deze teksten maar eens en het zal je verbazen hoe grandioos Gods genade in Jezus Christus is geopenbaard.

  "Want Hij wil dat alle mensen gered worden en het volgende zullen geloven" 1 Timotheüs 2:4 HB.

  "Denkt u dat Ik de goddeloze graag zie sterven? vraagt de HERE. Juist niet! Ik wil alleen dat hij zich bekeert, zijn goddeloze wegen verlaat en leeft" Ezechiël 18:23 HB.

  "Zeg hun: Zowaar Ik leef, zegt de Oppermachtige HERE, de dood van de goddelozen doet Mij geen genoegen. Integendeel, Ik wil graag dat de goddeloze zijn zonden de rug toekeert en in leven blijft. Bekeer u van uw goddeloosheid, want waarom zou u sterven, Israël"? Ezechiël 33:11 HB.

  "Dus, zoals door die ene overtreding van Adam alle mensen werden veroordeeld, worden door die ene goede daad van Christus alle mensen vrijgesproken, zodat zij kunnen leven" Romeinen 5:18 HB. 

  "Hij nam de straf voor onze zonden op Zich en maakte ons één met God. Hij is het offer voor onze zonden en niet alleen voor de onze, maar ook voor die van de hele wereld" 1 Johannes 2:2 HB.

  Dus alles is koek en ei? Eens gered altijd gered? Of staan er ergens nog van die kleine lettertjes die amper te lezen en te begrijpen zijn. Gelukkig niet, het Woord van God is geen listig opgestelde polis van firma list en bedrog. Nee, luid en duidelijk getuigt de heilige Geest in onze harten hoe het er met ons voorstaat.

  Doch Ik zeg u de waarheid: Het is beter voor u, dat Ik heenga. Want indien Ik niet heenga, kan de Trooster niet tot u komen, maar indien Ik heenga, zal Ik Hem tot u zenden. En als Hij komt, zal Hij de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel; van zonde, omdat zij in Mij niet geloven; van gerechtigheid, omdat Ik heenga tot de Vader en gij Mij niet langer ziet; van oordeel, omdat de overste dezer wereld geoordeeld is. Nog veel heb Ik u te zeggen, maar gij kunt het thans niet dragen;  doch wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid; want Hij zal niet uit Zichzelf spreken, maar al wat Hij hoort, zal Hij spreken en de toekomst zal Hij u verkondigen” Johannes 16:7-13 NBG.

  Dat zijn dan geen kleinen lettertjes maar woorden die God Persoonlijk laat weten wanneer Hij ons waarschuwt wanneer we het verlossingswerk niet willen horen en onze eigen weg willen gaan. Daarom is dit vers zo belangrijk want het gaat hier om het werk van de heilige Geest die het Werk van Jezus in ons wil voortzetten.

  Hij zal de wereld overtuigen van:

  • Zonde = omdat ze niet geloven.
  • Gerechtigheid = Jezus’ werk is volbracht en is nu bij de Vader.
  • Oordeel = door het volbrachte werk is de satan mede veroordeeld.

  Wanneer we iets niet goed doen dan weten we dit gelijk, dan is er die innerlijke stem die ons dat nare gevoel geeft. De stem van ons geweten noemen we dit, maar hoe ga je hier mee om? Je kunt het naast je neerleggen, dan kun je de stem van de heilige Geest uitdoven, terwijl we worden opgeroepen om dit niet te doen want ken je de gevolgen hiervan? Dan verbreken we de innerlijke verbinding met God. Dan isoleren we onszelf en scheiden ons af van De Waarheid. Dan kan de Gerechtigheid ons niet meer raken en zal het gewicht van het oordeel ons zwaar gaan wegen. Nu kun je denken dat; ‘wanneer er geen hout meer is gaat het vuur vanzelf uit, of wanneer er geen spreker meer spreekt verstomt vanzelf het gesprek’. Vgl. Spreuken 26:20.

  • Zijn wij zo sterk dat we de stem van God het zwijgen kunnen opleggen?
  • Zijn wij zo sterk dat wij onszelf buiten Gods oordeel kunnen houden?
  • En al zouden we dit kunnen, is dood dan dood?

  Nee, ieder mens heeft het recht op eeuwig leven, maar hun eigen keuze maakt uit waar we de eeuwigheid zullen doorbrengen. (ik wil hier nu niet dieper op ingaan, misschien later?)

  • Tot zover studie drie uit de serie – Jezus de Zoon van God.
  • Binnenkort hopen we studie vier te publiceren
  • Veel zegen voor vandaag; Fred IJzerman.
  • Wil je de andere studies uit deze serie nalezen zie dan bij: Studies 
  • Waardering
  • Hoeveel sterren geeft u dit artikel?