Inleiding  

  Iemand heeft me eens gezegd dat; ‘Wanneer je de Psalmen met je hele hart en daarna verstandelijk gelezen hebt, je de hele Bijbel hebt gelezen’. Ik weet dat dit niet eenvoudig is om het met je hart te doen, maar uiteindelijk ga je wel begrijpen dat het waar is. Niet dat het de rest van de bijbel lezen overbodig zou maken. Maar de Psalmen ademen zoveel kracht van Gods wijsheid en troost en andere levens-vormende dingen uit, dat wij ons kunnen spiegelen aan Gods wil. De dichterlijkheid bezongen en uitgesproken vertellen ons allemaal een stukje van Gods geschiedenis. Heel vaak zijn de Psalmen ook ontstaan uit het persoonlijke leven van iemand, we kunnen hierbij denken aan David. Hij geeft ons zoveel inzichten in hoe we zouden moeten leven naar Gods wil en daarbij durft hij het aan om zijn aller-diepste zonden met ons te delen.

  Dat is de reden dat ieder mens wel iets kan tegenkomen, dat hem of haar raakt en hierdoor dichter bij God komt, of antwoorden krijgt in moeilijke situaties. Zo vertolken de Psalmen de Hemelse inzichten in heden en toekomst. Ze vertellen over vandaag en morgen en over de Toekomst. Hoe je ook dit Bijbelboek leest het zal je hart hoe dan ook weten te raken.  Ook maakt dit boek veel duidelijk over de komst en de Openbaring van heel Gods heilsplan.  Psalmen vertellen ons globaal genomen dit:

  • Gewone gebeurtenissen
  • Verkondigende
  • Geschiedenis
  • Toekomstige
  • Gods Joodse volk
  • De Zoon van God
  • De Kerk van Christus.

  Het meest verwonderlijke is dat ondanks de onwilligheid van de mens God Zich blijft inzetten voor de gehele mensheid. Qua Persoon is God altijd De Heer die boven alles staat. Maar Hij kan ook de ‘IK-BEN- die IK BEN’ zijn wanneer de mensen graag Gods Naam willen weten, want de heiden volken hadden immers toch ook in naam genoemde goden? Maar God kan ook afdalen als menselijk persoon in Engelen bijvoorbeeld. Zelf is God nooit zichtbaar geweest alleen in Zijn Zoon is Hij met al Zijn reddende en helende Kracht verschenen om ons op een wel heel directe wijze te laten weten hoeveel Hij om jou en mij geeft.

  “De Heer is koning, hij troont op gevleugelde wezens; de volken beven, de aarde schudt. De Heer oefent zijn macht uit in Sion en heerst over alle volken. Breng hulde aan de Heer. Hij is groots en ontzagwekkend. Hij is heilig. Heer, u bent een machtig koning, het recht gaat u ter harte! U hebt de regels vastgesteld, u handhaaft recht en wet in Israël. Erken de macht van de Heer, onze God, buig u neer aan zijn voeten. Hij is heilig” Psalm 99:1-5 GNB.

  Dat God Zijn macht uitoefent heeft alles te maken met het laten zien wie Hij is. Zijn Reputatie is zichtbaar geworden in de grootsheid van Zijn Ontzag-wekkendheid. Het is jammer dat de Naam van God, door gebrek aan inzicht van onze kant, zo vaak wordt onderschat of misbruikt. Zo zijn velen Gods Heiligheid uit het oog verloren. Maar zegt een spreekwoord niet dit; ‘Uit het oog uit het hart’. En hoe waar dit is moet een ieder van ons voor zichzelf uitmaken. Maar in de gesprekken die ik heb ontdek ik steeds, hoe lichtvaardig mensen omgaan met God. Voor hen die zeggen dat God hun Vader is zou ik willen zeggen, leef dan zo dat je de Familie Naam waardig bent. Heb ontzag voor De Koning van het Recht en de Regels die Hij handhaaft.

  Hoe heilig groot en ontzagwekkend God ook is wanneer wij Zijn regels, wetten en voorschriften trouw blijven zal het ‘Recht Hem ter harte gaan’. Hij kijkt niet voorbij aan onze noden maar oefent daarin wel ‘ZIJN Macht’ uit. Wat er ook gebeurd niets kan buiten De Macht van God plaatsvinden.

  Hoe reageren de volken

  Je zou zeggen, met deze inzichten weten de mensen wel hoe zij zich behoren te gedragen. Zeker er waren mensen die leefden naar de ‘ge’ en ‘ver-boden’ van God. Deze mannen en vrouwen worden dan ook op een bijzonder wijze door God ingezet om een stukje van Zijn heilsplan te verwezenlijken. We kennen ze  wel een Mozes, Jozua, Simson, Petrus, Johannes en Paulus om enkelen te noemen. Al deze Godsmannen en vrouwen deden wat God van hen vroeg, ondanks hun eigen inbreng, wat God corrigeerde, bleven ze bruikbaar. Door al die keuzes hoor ik eigenlijk altijd de woorden van Jozua die zei:

  “Heb dus diep ontzag voor de Heer. Dien Hem eerlijk en trouw. Doe de afgoden weg die jullie voorvaders aan de overkant van de Rivier en in Egypte hebben gediend. Dien alleen de Heer. Als jullie denken dat het verkeerd is om de Heer te dienen, kies dan vandaag wie jullie wél willen dienen. De goden die jullie voorvaders aan de overkant van de Rivier aanbaden, of de goden van de Amorieten van het land hier. Maar ík en mijn familie zullen de Heer dienen!" Jozua 24:14-15 BB.

  Laat deze woorden even bezinken; “Als jullie denken dat het verkeerd is om de Heer te dienen, kies dan vandaag wie jullie wél willen dienen”. Jozua wilde dat het volk zich zou uitspreken welke God ze wilden dienen. Ze werden voor de keus gesteld; wordt het de God die bewezen had Betrouwbaar te zijn, of gingen ze verder te leven met de afgoden die door mensen gemaakt zijn. Hoeveel opstandigheid zou dit bij hen hebben losgemaakt? Konden ze het jarenlang gedragen juk van afgoderij van zich afwerpen?

  Hoe herkenbaar is dit voor ons? Hoe vaak staan wij ook op dergelijke kruispunten die ons min of meer dwingen om een keuze te maken. En wij mensen weten heus wel wat we moeten kiezen, maar omdat wij zo berekenend zijn ligt de zwaarte van onze keuze bij dat wat ons het meest schijnt op te leveren. Maar draagt dit echt bij aan een gelukkig leven? Alleen jij kunt dit weten, het is jou keuze, jij kent je tweestrijd. Kies je met je verstand of met je hart?

  Hoewel het volk de keuze maakte om God te  dienen en Hem nooit zouden verlaten bleek later dat het loze woorden waren geweest. En God beschuldigde hen opnieuw van verbroken belofte en ontrouw. Hiervan kunnen we lezen in Richteren 2:1-4 HB.

  “Op een dag ging de Engel van de HERE van Gilgal naar Bochim en zei tegen  het volk Israël: "Ik heb u uit Egypte geleid en naar dit land gebracht,  dat Ik uw voorouders plechtig had beloofd. Ik heb gezegd dat Ik nooit  mijn verbond met u zou verbreken,

  • Als u maar geen verdrag zou sluiten met de bevolking van dit land
  • Ik  heb u gezegd dat u hun altaren moest afbreken
  • Waarom hebt u niet  geluisterd
  • U hebt het verbond verbroken 
  • Daarom verzeker Ik u

  Dat Ik de bevolking  van dit land niet zal verdrijven, zoals Ik eerder had beloofd. Deze  volken zullen uw vijanden zijn en hun goden zullen voor u een voortdurende  verleiding vormen." Het volk liet de tranen de vrije loop toen de Engel van de HERE was  uitgesproken”.

  Wat een trieste constatering, God liet hen voelen de pijn van een verbroken relatie/belofte. De vijand had vrij spel. Het zou hun vijand zijn en hun goden zouden een voortdurende verleiding zijn van hen allen. Hun keus om God te dienen was gebakken luchtze moesten nog bevrijd worden van het Egyptesyndroom. De afgoden hadden het zolang voor het zeggen gehad toen ze als slaven bij de Egyptenaren woonden dat ze meenden wel; ‘Twee heren te kunnen dienen’. Maar wat zegt Goe hierover?

  “U kunt niet twee heren dienen. Dat is onmogelijk. Want u zult de ene haten en de andere liefhebben. Of omgekeerd: De ene van harte dienen en van de ander niets willen weten. U kunt niet God dienen en tegelijk achter het geld aanzitten" Lukas 16:13 HB.

  Kijk, iets zeggen hoe makkelijk is dit? Hoe vaak maken we ons hier ook schuldig aan? Als een Bijbel woord je raakt doe je God vaak een toezegging die je later niet na komt. Dit is iets wat ons allemaal kan overkomen. Wij worstelen hier allemaal mee. Onze broeder Paulus kende deze strijd ook en zegt; ‘Als ik het goede wil doen wordt ik dwars gezeten door het kwade’. Wat is nu de kern van dit collectieve probleem?

  “Hoewel ik het goede wil, doe ik het niet. In plaats daarvan doe ik het  slechte en dat wil ik nu juist niet.  Als ik doe wat ik niet wil, doe ik dat eigenlijk niet zelf, maar de zonde  in mij (…) Maar ik zie dat mijn doen en laten daarmee volledig in tegenspraak is. Wat mijn verstand wil en mijn lichaam doet, is altijd in strijd met elkaar. De zonde leeft in mijn lichaam” Romeinen 7:18-25 HB.

  Dit is de strijd die wij allemaal te voeren hebben, maar dat wil niet zeggen dat we geen keuzevrijheid hebben. God zegt het toch zo vaak zelf op velerlei manieren, ‘Kies dan heden wie gij dienen wilt’. Ten tijde van Jozua volgden de Israëlieten Jozua’s geloof en volgden God. Eigenlijk was dit niets anders dan één groot eerbetoon aan het geloof van Jozua en zijn leiderschap. Velen namen afstand van hun afgodsbeelden na de oproep van Jozua om schoon schip te maken.

  Hoe ver ze hierin gingen leert hun geschiedenis ons, maar wij, welke lering trekken wij hieruit? Het verbond met God hield in, alles opruimen wat aan de afgoden gerelateerd is, dan kun je spreken dat je verbond met God naleeft. Dan wordt je leven een leven van aanbidding en gehoorzaamheid. Het doel was om een leven met God te laten zien. Een volk dat zich liet inspireren door de wet van Mozes. Daardoor lieten ze zien dat ze een afgezonderd volk van God waren om de grote daden van God aan de wereld te tonen om hierdoor de wereld een voorbeeld te geven van Gods goedheid en genade. We lezen dat ze vele daden van gehoorzaamheid konden omzetten in vele overwinningen op de vijand. De verovering van Kanaän was een duidelijk voorbeeld van het dienen van God, maar toen ze eenmaal daar woonden verloren ze hun verbondstrouw en schonden de wetten van God wat er toe leidde  dat ze hun zicht op God totaal verwaarloosden. En de gevolgen?

  Dit kan ons ook overkomen. Wij lopen met dezelfde zondige eigenschappen rond, dat is wat we leren van Paulus’ betoog, als ik het goede wil doen… Maar we kunnen ons hier nooit achter verschuilen of God de schuld geven dat we bij de zonde blijven. Nee, we blijven allemaal zelf verantwoordelijk voor ons gedrag in de wereld of in Gods huis.

  Laten we de ogen open houden en acht geven op de grote verleider want; “De dief komt alleen om te stelen, te doden en te vernietigen. Ik ben gekomen om te zorgen dat zij leven hebben, leven in overvloed” Johannes 10:10 GNB.

  Wat zegt ons de keuze van Jozua?

  Jozua zei: “Maar ík en mijn familie zullen de Heer dienen”. Hoe vaak zien we dit niet terug op bordjes in de huizen van de gelovigen? Maar, en dit zeg ik zonder te willen oordelen’, kan men ook zien dat het in je hart geschreven staat? Even slikken misschien, maar dat kan wel ruimte maken, denk je ook niet?

  Zo is de Boodschap van God door alle eeuwen heen verkondigd, in goede en in kwade dagen. We kunnen niet zonder dit Woord van God. Dan hoop ik dat de woorden van Jozua nog lang mogen doorklinken in ons verstand en/of hart. Van Gods kant zal dit zeker zo zijn, want als we nu eens kijken in het Nieuwe Testament dan wordt alles wat in het Oude Testament over de Zoon van God en de Reddende macht van God geschreven staat in vervulling is gegaan.

  Wij brengen u het goede nieuws dat de belofte, die God

  • lang geleden aan onze voorouders heeft gedaan,
  • In onze tijd werkelijkheid is geworden.
  • God heeft die belofte vervuld door Jezus weer levend te maken.
  • Dat komt overeen met wat in de tweede psalm staat:
  • U bent mijn Zoon. Ik  heb U vandaag het leven gegeven.

  Dat God Hem weer levend heeft gemaakt en Hem nooit meer zal laten sterven,  klopt met wat er in de Boeken staat. ‘Ik zal voor U de geweldige dingen  doen die Ik David heb beloofd” Handelingen 13:32-34 HB.

  Nu kun je niet zomaar zeggen: ‘God is dood’. Want waar haal je in vredesnaam het bewijs weg om dit aan te kunnen tonen? Zou je dit als een levenstaak willen beschouwen, dan blijf je je hele leven lang zoeken naar bewijs wat niet bestaat. Kijk naar de wereld wijde verdrukking van de christenen, ze worden vermoord en gevangengezet. Dit soort kennis kun je niet zomaar even wegpoetsen met de woorden dat Godsdienst iets van vroeger was of dat het allang achterhaald is. Nee, dat zal je nooit lukken, want God laat Zich nooit aan de kant schuiven door niets en niemand.

  In de Bijbel staat een verhaal dat een zekere koning Balak belangrijke mensen stuurde naar de profeet Bileam.

  Hij kon geld verdienen als hij het volk van God zou vervloeken. In de nacht vroeg God aan hem, "Wie zijn die mannen die  bij u zijn?" en Bileam antwoorde: "Koning Balak zegt dat er een volk uit Egypte is gekomen en aan de grens  van Moab zijn kamp heeft opgeslagen. Hij wil dat ik onmiddellijk naar  hem toe kom om dat volk te vervloeken, in de hoop dat hij het dan met  succes kan bestrijden." Maar God zei: "Ga daar niet naar toe!" zei God tegen hem. "U mag hen niet vervloeken,  want Ik heb hen gezegend." Dus stuurde Bileam de boodschappers terug naar hun koning.

  De volgende morgen zei Bileam tegen de boodschappers: "Gaat u maar terug  naar uw land. De HERE staat niet toe dat ik met u mee ga." Maar Balak gaf de moed niet op en stuurden een nog belangrijkere delegatie om Bileam op zijn hand te krijgen en kon nog meer verdienen dan bij het eerste verzoek. Maar ook dit keer was het antwoord heel duidelijk: “Maar Bileam antwoordde: Ook al gaf hij mij een paleis vol goud en zilver,  dan nog kan ik niets doen wat ingaat tegen de opdracht van de HERE, mijn  God”.

  Toch hield hij de mogelijkheid open dat de Heer opnieuw in de nacht tot hem zou spreken. Terwijl iedereen lag te slapen verscheen de Heer opnieuw tot Bileam en zei dat hij nu wel mee mocht gaan maar alleen mocht spreken wat God hem zou opdragen. Zo ging hij met hen mee naar Moab, daat was tegen de zin van God en een Engel blokkeerde de weg zodat de ezel van Bileam niet verder kon, iets wat Bileam niet in de gaten had. Na enig tijd  gestrubbeld te hebben met de ezel, liet God de ezel maar spreken zodat Bileam begreep dat dit niet zomaar gebeurde. “Wat heb ik misdaan dat u mij nu al  drie keer hebt geslagen?" vroeg hij Bileam. De ezel antwoorde, zonder dat Bileam het door had dat hij met een dier stond te praten, en we lezen dit:

  “Omdat je een spelletje met mij speelt!" schreeuwde Bileam boos. "Als ik  een zwaard bij me had, zou ik je doden! Heb ik zoiets ooit eerder in mijn leven gedaan? vroeg de ezel. "Nee,"  moest Bileam toegeven. Toen opende de HERE Bileams ogen en hij zag de Engel van de HERE met het  getrokken zwaard op de weg staan. Toen boog Bileam het hoofd en liet  zich op de grond vallen”. "Waarom hebt u uw ezel driemaal geslagen?" vroeg de Engel van de HERE  hem." Ik ben gekomen om u tegen te houden, want u bevindt zich op een  weg die Ik u niet heb gewezen. Driemaal zag de ezel Mij staan en ontliep hij Mij; als hij dat niet had  gedaan, was u nu dood en zou Ik hem hebben laten leven. "Maar de Engel van de HERE zei: "Ga met die mannen mee, maar zeg alleen  dat wat Ik u opdraag te zeggen." Zo reisde Bileam met de mannen verder”.

  Zo wat een verhaal, dit laat zien Hoe God Zijn volk in bescherming ging nemen tegen de vijand koning Balak. Goed het verhaal loopt nog door met meer feiten maar het kwam hierop neer dat Bileam niet in staat was om te vervloeken maar kon het volk van God alleen maar zegenen. Dit was Bileams boodschap:

  "Koning Balak van Moab heeft mij uit  het land Aram, uit de bergen in het oosten, gehaald. ‘Kom’, zei hij,  ’vervloek Jakob voor mij! Verwens Israël.’ Maar hoe kan ik vervloeken  wat God niet heeft vervloekt? Hoe kan ik een volk verwensen dat niet  door de HERE verwenst is? Ik kijk naar hen vanaf de rotsen, vanaf de  heuvels overzie ik hen. Zij leven apart van andere volken en willen dat  zo houden. Zij zijn zo talrijk als het stof, hun aantal is ontelbaar.  Kon ik maar zo oprecht sterven als zij, was mijn einde maar gelijk aan  hun einde!"

  Zie voor het hele verhaal Numeri 22-23

  Strek in je schoenen staan

  Wat een verhaal maar het laat ons wel zien dat de volken bang waren wanneer Israël ergens kwam. Er was natuurlijk al veel bekend over de God van Israël. Dat boezemde wel schrik in. Maar waarom bang voor een volk dat in vrede wil leven en van oudsher altijd met andere landen een verbond sloot om samen in rust en vrede te kunnen leven. Waarom zo bang voor christenen dat je hen wel massaal wil uitmoorden. Christenen worden in hun kerken en scholen gewoon overhoop geschoten omdat de moslims hen niet om zich heen verdragen. Zover is de haat al in sommige landen gegroeid. Joden en christenen vormen een gevaar voor de mensen om hun heen, maar waarom eigenlijk? Of begrijpen hun meer van God dan wij dit doen? Of zijn zij al meer van de duistere machten op de hoogte? Dit alles leert ons, dat er wel degelijk een God is Die van mensen kan houden op een manier die wij niet kennen.

  Dat is de strijd die wij zien tussen het Licht en de Duisternis.

  Omdat men beïnvloed is door de godendienst, dat geloof in Jezus een groot kwaad is. Maar hoe we dit ook allemaal zien, het zijn regelrechte aanvallen op Jezus Christus en Zijn verlossingswerk. Dit leert ons dat grote bevolkingsgroepen het werkterrein van satan zijn geworden. Dit is moeilijk ook voor mij om dit zo te moeten vast stellen maar onderzoek het zelf dan hou je deze feiten over. Ik heb jaren lang naast een fijn moslim gezin gewoond en hadden er goede buren aan. Waarom zou ik hen moeten haten of naar het leven moeten staan? Begrijp me alstublieft goed, ook ik wil het graag goed begrijpen. Ik weet ook dat dit vraagstuk steeds ingewikkelder wordt. Met alle instroom van buitenlandse moslim mensen zal Europa sneller veranderen dan we denken. Zijn we daarop voorbereid of lopen we straks ook in de pas van een wereld godsdienst waarvan we denken, ‘Dat is het’?

  Waarom moest Bileam het volk van God vervloeken?

  Denk eens na wat er dan allemaal had kunnen gebeuren. Maar God weerhield Bileam en Kon het volk alleen maar zegenen. Zo blijft God bij al het geschapene betrokken, omdat het van Hem is. Daarom is het goed om meer te weten over onze relatie met God en Gods relatie tot ons.

  Wat weten we van de reactie tussen God en mens, als wij tot Hem naderen? En wat zijn de hindernissen waarin wij zelf actie zullen moeten ondernemen?

  “Onderwerp u dus aan God, maar verzet u tegen de duivel en hij zal van u wegvluchten” Jakobus 4:7 HB.

  Om je te kunnen onderwerpen moet je soms eerst iets opruimen omdat dit de weg naar God blokkeert. Onderwerpen wil hier zoiets zeggen als; ‘Je voorbereiden om Hem te kunnen Ontmoeten’, de blokkades opruimen. Mensen die hier al vaker mee bezig zijn geweest zullen dit herkennen als een voortdurende strijd. Want de satan wil er alles aan doen zodat jij je niet zult onderwerpen. Want in die onderwerping ligt ook opgesloten voor wie je gekozen hebt. Vandaar zijn tegenstand op velerlei wijze.

  Om God te ontmoeten zijn de volgende twee concepten van levensbelang, dit zijn: onderwerping aan God en verzet tegen de duivel. Dit moet ons front worden om strijdbaar te zijn. Dat front is onze basis van waaruit we gevoed worden. Onze strijd met de boze wereld is niets anders dan een strijd tussen God en de duivel. Wij zijn een soort van prooi die achtervolgt wordt door Gods vijanden. Zo zal de satan een grote chaos bewerken tussen de kinderen van God Het Licht en de duisternis met haar demonen en andere machten.

  Wat is het dan een geweldig voorrecht te weten dat wij van God de garantie hebben ontvangen dat wanneer wij tegenstand geven aan de grote verleiden hij bij ons weg zal vluchten. Maar de kracht daartoe zal altijd van ons uit moeten gaan in een ‘passende vorm’ van verzet.

  “Grijp daarom naar de wapenrusting die God u geeft, om weerstand te kunnen bieden op de dag waarop het kwaad aanvalt. Dan kunt u staande blijven, omdat u op die manier goed toegerust bent” Efeziërs 6:13 GNB.

  “Verdedig u tegen hem, sterk door het geloof. Vergeet niet dat uw broeders en zusters over de hele wereld hetzelfde leed ten deel valt. Maar God, de bron van alle goedheid, heeft u geroepen om door uw verbondenheid met Christus te delen in zijn eeuwige glorie. Na het lijden, dat maar van korte duur is, zal hij uw krachten herstellen en u onwankelbaar oprichten” 1 Petrus 5:9-10 GNB.

  Wie dit durft aan te gaan, het zich verzetten tegen de zonde zal merken dat het naderen tot God een steeds fijner wordende ontmoeting zal worden. Daarom lief mens, wie je ook bent, je mag Gods eigendom zijn door het Offer van Jezus. Moeilijk,… dat zal zeker zo zijn wanneer jij het oude leven niet kunt loslaten. Ik heb dit al zo vaak gezegd en gezien er is maar één middel om ons te reinigen voordat we God kunnen ontmoeten. Dat is voor iedereen gelijk, ieder mens zal zich moet buigen onder de machtige hand van God. Kun je niet buigen zul je ook niet naderen. Dan hou je afstand, terwijl God blijft zeggen:

  • “Ga dichter naar Mij toe, dan kom IK dichter bij u.
  • Was uw handen, zondaars!
  • Zuiver uw hart, weifelaars!”

  Zie Jakobus 4:8 GNB.

  Het naderen tot God zien we ook terug bij de priesterdienst in het Oude Testament. Daar zien we dat God heel nauwkeuring de toestand van iedere priester wil onderwerpen aan dat reinigingsritueel. Dat moet elke priester in acht nemen: ze moeten zich eerst heiligen voordat zij tot Mij naderen, want anders zullen ook zij sterven” Exodus 19:22 HB. Ook die priesters stonden in heiligheid niet boven de mens in het algemeen. Hij kon ook dingen doen thuis of elders die God niet kon goedkeuren. Daar zien we genoeg voorbeelden van. Dus eist God de reiniging die ze zichtbaar maakten door te baden de handen en voeten te wassen. Allemaal zichtbare tekenen voor het volk en God dat het je menens was om Hem te ontmoeten.

  Kijk, dit schrijft Petrus, om een ieder inzicht te verschaffen wat het Offer van Christus Jezus betekent.  

  “Omdat Christus voor ons geleden heeft en gestorven is”.

  Dit te weten kan het verschil maken tussen geestelijk leven of geestelijk dood blijven. Zie Johannes 3:36. Dus denk eens goed over je eigen leven na. Stel dat jij nu die priester was om een offer te brengen, wat zou je dan doen, zou je denken, ‘ach dat loopt wel los’, of ging jij je reinigen en je onderwerpen? Ik weet dat dit voor sommigen heel diep kan gaan, maar vergeet nooit, hoe diep je ook valt ook daar is God.

  Hoe zou ik mij kunnen verbergen voor Uw Geest; waar zou ik naar toe moeten  om U te ontvluchten? Als ik naar de hemel ging, zag ik U daar. Als ik neerdaalde in het  dodenrijk, zou ik U ook daar ontmoeten” Psalm 139:7-8 HB.

  Zonder het te weten was God er wel bij, terwijl jij dacht waar is God stond Hij al naast je. Om dit te beseffen moet je kennis hebben van Gods woord. Want nu hoef je het nooit meer te vergeten, je hebt het zelf gelezen. Nu zou je kunnen zeggen dat geloof ik niet, wel, je zou de kerk met alles erop en eraan kunnen vergeten en inderdaad gaan wonen waar jij dit alles niet tegenkomt. Dan nog zal God er zijn, want je kunt van al het geestelijke leven afstand nemen. Je geweten is een onlosmakelijk onderdeel van je bestaan. Je zult altijd je verleden kunnen herinneren. Dat zit opgeslagen in je binnenste. De Geest van God reist je hele leven met je mee en zal je dingen duidelijk kunnen maken, Hij zal je overtuigen van je eigen innerlijke leven hoe dit eruit ziet. Dit alles speelt zich af in je geweten. Je weet drommels goed wat je gedaan hebt of dit goed of fout was. Het Zijn Jezus woorden die ons dit laten weten:

  “Maar als ik ga, (Zijn hemelvaart) zal ik hem (de heilige Geest) naar jullie toe zenden. Als hij komt, zal hij aan de wereld laten zien wat zonde, recht en oordeel is.

  • De zonde is dat ze niet in mij geloven
  • Het recht is dat ik naar de Vader ga en jullie mij niet meer zien
  • Het oordeel is dat de heerser van deze wereld is veroordeeld.
  • Ik heb jullie nog veel te zeggen, maar jullie kunnen het nog niet verdragen.
  • Maar wanneer de Geest van de waarheid komt,
  • Zal hij jullie de weg wijzen naar de volle waarheid.
  • Hij zal niet op eigen gezag spreken,
  • Hij zal alleen vertellen wat hij hoort,
  • En de dingen die komen gaan, bekendmaken.
  • Hij zal mij verheerlijken, want alles wat hij jullie bekendmaakt, heeft hij van mij”

  Johannes 16:8-14 HB.

  Hoe spreekt de Geest tot ons? Waar vertelt Hij ons die dingen die Hij hoort? Precies in ons hart, ons geweten, de plaats waar God met ons kan communiceren. Onze innerlijke mens is de plek waar we geestelijk kunnen denken omdat God daar Zijn woorden neerlegt door de Geest die namens Hem met ons in contact staat. Daarom is de reiniging zo belangrijk als we God willen naderen.

  Kennen we de tekst nog van hierboven?

  “Als u dichter bij God komt, komt God dichter bij u.

  • Was uw handen, zondaar
  • u die op twee gedachten hinkt
  • laat uw hart zuiver voor God zijn”

  Zie Jakobus 4:8 HB.

  Laten we nu eens kijken naar een tekst uit de Petrus brief. Waar onze keuze het verschil moet maken tussen werelds leven en leven volgens Gods wil. Dat dit moeilijk is dat weten we  maar wat schieten we daar mee op? In de praktijk zorgt dit voor een hoop ruis in onze relaties en ontwikkelen er alleen maar de verkeerde vragen. Dus laten we ‘to the point’ komen en ons leven duidelijk afbakenen zoals een dier dat in het bos doet of de kat in je tuin. Doen we dit niet dan blijven we beïnvloedbaar, dus is het goed om even naar dit stukje tekst te kijken.

  “Moeten wij ons wapenen met dezelfde innerlijke overtuiging als Hij.

  Omdat Hij heeft geleden, heeft de zonde zijn macht over ons verloren. DAAROM MOET U VOOR DE REST VAN UW LEVEN NIET MEER AAN DE SLECHTE VERLANGENS  VAN DE ZONDE TOEGEVEN, MAAR DE WIL VAN GOD DOEN. Er is genoeg tijd verknoeid met wat de ongelovigen fijn vinden: Losbandigheid  en verkeerde begeerten, drinkfestijnen, eetgelagen en onzedelijke feesten  voor afgoden. Uw vroegere vrienden zullen het natuurlijk raar vinden als u niet meer  meedoet met hun uitspattingen. Zij zullen u uitmaken voor alles wat  lelijk is. Maar zij zullen zich moeten verantwoorden voor de grote rechter, Die over  de levenden en de doden oordeelt” 1 Petrus 4:1-5 HB.

  Op welke wijze doen wij de deur dicht naar het verleden? Is er toch nog dat achterdeurtje dat op een kier blijft staan? God laat ons weten dat er genoeg tijd verprutst is met wat de ongelovigen fijn vinden. Hoe doen we die deur dicht naar allerlei verleidingen naar de zonde? Laten we de aansporingen van God niet naast ons neerleggen. Dan zijn we in staat om ons leven in te richten naar Gods wil. Kijk maar eens om je heen dan zie je dat Gods dag aanstaande is. Steeds meer ellende, overal brandhaarden leg Mattheus 24 er maar eens naast, dat zal ons bepalen dat de wereldse nacht bijna ten einde is, dus lieve lezers, laten we ophouden met wat het daglicht niet kan verdragen. Doe die dingen die gezien mogen worden waar jij en anderen blij van worden. (Romeinen 13:12 HB)

  Laat de beloften van God ons aansporen om alles weg te doen wat ons lichamelijk en geestelijk bevuilt. Laten we uit ontzag voor Het Offer van Jezus ons reinigen en ons volkomen toewijden aan God. (2 Corinthiërs 7:1 HB). En laten wij: “op elkaar letten en elkaar aansporen God en de mensen lief te hebben en altijd goed te doen” Hebreeën 10:24 HB.

  Door de reiniging en de zuiverheid van het hart ontstaat er verbinding tussen God en mensen. Die belofte  of garantie is een feit wat heden plaatsvindt op grond van het volbrachte werk van Jezus door het kruis. ‘Naderen tot God’ wil zeggen, dichterbij komen, daarom is de reiniging door het bloed van het Lam Jezus Christus, zo belangrijk. Dat bloed loopt als een rode draad door de hele Bijbel heen als een ‘reddingslijn voor drenkelingen in de chaos van dit aardse leven die dreigen verloren te gaan.

  “Volgens de wet wordt bijna alles met bloed gereinigd; zonder het vergieten van bloed is er geen vergeving” Hebreeën 9:22 GNB.

  Tot Hem komen zal nooit in stilte kunnen plaatsvinden. Als je hier de vreugde van kent weet je dat je hart je mond zich niet stil kunnen houden je zult dan gaan spreken van de grote daden van God. Je zult gehoord worden, dat zal zeker een schok teweeg brengen in het kamp van God vijand, de satan. Dat is de reden van haat tegen het Joods volk en de christenen. En wie geen Bijbel wil of kan lezen zou ik zeggen dat de media voldoende bewijs brengt van Gods bestaan. Waarom zul jij je druk maken om iets wat volgens jou en vele anderen niet bestaat. Waarom is het ‘midden oosten conflict’, nog steeds niet opgelost? Omdat de Palestijnen Israël van de kaart willen vegen het hoort daar niet te wonen. Ze denken dat wanneer er geen enkele Jood en christen meer zou bestaan, dat hiermee, het ‘niet bestaan van  God’ bewezen zou zijn.   

  Maar we weten dat Gods volk er wél is en waar moet dit volk dan wonen? Hoe ingewikkeld is dit alles nu geworden? De hele wereld struikelt straks over Israël, zij worden als de grote agressor aangewezen. En nu al merk je de spanning in de politiek en vraagt men zich af welke houding moeten we aannemen tegenover dit volk? Ondanks alle verdragen zal er geen vrede komen omdat de satan nooit vrede met God kan sluiten. God heeft hem voor eeuwig de straf opgelegd die we in het boek openbaring voor onze ogen uitgeschilderd krijgen.

  Mensen, dit zijn belangrijke dingen bekijk het eens eerlijk, waarom moet een heel volk verdwijnen, omdat God Zich aan hen verbonden heeft? Er is een onlosmakelijke verbinding gemaakt tussen God de Vader en al Zijn kinderen. Wanneer we dit gaan begrijpen hebben we de ‘kern’ te pakken. Het is een aloude strijd waar Jezus zelf heel kort dit van zegt:

  “Ik ben de deur en wie door Mij binnenkomt, zal veilig zijn. Hij zal in en uit kunnen gaan en voedsel vinden. De dief komt alleen om te stelen, te doden en uit te roeien. Ik ben  gekomen om mijn schapen leven in overvloed te geven. Ik ben de goede herder. De goede herder geeft Zijn leven voor zijn schapen. Een herdersknecht laat de schapen in de steek zodra hij een wolf ziet  aankomen. Want hij is de herder niet. De schapen zijn niet van hem. De  wolf pakt er één en jaagt de andere uiteen. Zo’n herdersknecht denkt alleen aan zichzelf. Het interesseert hem niet  wat er met de schapen gebeurt. ik ben de goede herder. Ik ken mijn schapen en zij kennen Mij,  zoals Ik de Vader ken en Hij Mij kent. Ik geef mijn leven voor mijn  schapen” Johannes 10:9-14 HB.

  De dief komt alleen om te stelen, te doden en uit te roeien

  Bij úitroeien moeten we denken aan een geleidelijk satanisch plan, een proces zodat we het zelf niet doorhebben wat er met ons gebeurd.  In heel satans wezen is hij een dief een bedrieger daartoe heeft God hem verlaagd. Op aarde is hij een ronddolende  kruimeldief die alle ongelovigen direct ingelijfd heeft bij zijn leger van spotters en dwaalleraars die erop gericht zijn om de kinderen van God  los te weken. Zo misbruiken ze het (valse) vertrouwen met wat ze de mensen aanreiken en wenden het aan tot hun eigen eer.

  Dit heeft de satan voor ogen bij het woordje ‘uitroeien’. Wat je steelt kun je slachten, wat je slacht kun je laten verdwijnen, in je opnemen. Hij wil ons uit het zicht van God houden en niemand kan aan deze aanval van satan ontkomen tenzij…

  Vernietigen dat is zijn wezen, ook wel:

  • Geheel uit de weg ruimen
  • Afschaffen
  • Verwoesten
  • Onbruikbaar maken en doden
  • Overgeven aan eeuwige ellende in de hel

  Deze feiten zijn voor de mensheid van het alle grootste belang. Want, zo moeten we ons afvragen, waar komt die dief vandaan, en vanwaar zijn vijandschap tegen de Zoon van God en Gods kinderen. Waarom wil die dief stelen, doden en uitroeien. Dat dit een studie op zich is zul je begrijpen. We moeten dan terug naar de ontstaansgeschiedenis van de aarde en naar de opstand in de hemel. (Ik denk dat we die in een andere studie gaan uitleggen). Wanneer we dit begrijpen krijgen we ook een beter inzicht waarom Israël vervloekt moest worden. Door die vervloeking zou het volk van God velerlei ellende tegemoet gaan. We moeten een vervloeking dan ook niet onderschatten. We weten dat dit nog steeds gepraktiseerd word in bepaalde landen. En kennen ook de gevolgen van ziekten en armoede en sterfgevallen bij mensen die vervloekt zijn. Deze zaken komen aan het licht als je het evangelie verkondigd in deze landen.

  Tot zover studie twee uit de serie – Jezus de Zoon van God.

  Binnenkort hopen we een thema studie te publiceren

  Veel zegen juist voor vandaag; Fred IJzerman.

  Wil je de andere studies uit deze serie nalezen zie dan bij: Studies

  • Waardering
  • Hoeveel sterren geeft u dit artikel?