Hoofdstuk 8

Een goede invloed

Inhoud:

 • Verloren kracht
 • Geen wereldse normen
 • Gods vertegenwoordigers
 • Een niet geleerde les
 • De juiste voorstelling

Verloren kracht

Tucht is nodig om een goede invloed op de wereld uit te oefenen. Een tekst die dit goed ondersteunt vinden we in JOHANNES 13:35. “Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn”. En dan gaat het hier niet om het hebben van warme gevoelens voor elkaar. Het gaat hier veel meer om onze houding wat zich uit in daden van liefde. Door te helpen, of te geven voor het welzijn van die ander. Door in liefde te incasseren wat je overkomt. Aan dit soort daden van liefde, zullen de mensen merken dat je kracht ontvangt uit de Bron, van boven. Zie ook HANDELINGEN 2:44-46. Deze gemeenten zullen altijd goed bekend staan in hun omgeving. En die uitstraling heeft een positieve aantrekkingskracht. Juist nu is het zo nodig dat de gemeente een plaats zal zijn waar God ongehinderd kan werken.

Er zijn vele voorbeelden die aantonen dat een gezonde gemeente een goede uitstraling heeft op haar omgeving. Maar het omgekeerde is ook waar. Ik haalde eerder al JOZUA 7 aan waar Israël de nederlaag leed tegen Ai, wat een kleine tegenstander was vergeleken bij Israël. Het antwoord op die oorzaak vinden we in de verzen 10-13.

“De HEER sprak hierop tot Jozua: ‘Sta op! Wat lig je daar nu op de grond! Israël heeft gezondigd. Ze hebben het gewaagd de regels van het verbond te overtreden die ik hun gegeven heb. Ze hebben zich vergrepen aan de goederen waarop mijn ban rustte. Ze hebben die gestolen, en dat ook nog eens proberen te verdoezelen door ze tussen hun eigen bezittingen te verbergen. Daarom kan het volk van Israël niet standhouden tegen zijn vijanden. Het zal voor zijn vijanden op de vlucht slaan, omdat het nu zelf aan de vernietiging is prijsgegeven. Ik zal jullie niet meer bijstaan als jullie je niet van de gestolen goederen ontdoen. Zorg ervoor dat het volk zich reinigt. Geef het volgende bevel: “Wees morgen rein, want dit zegt de HEER, de God van Israël: jullie hebben goederen in je bezit waarop mijn ban rust, Israëlieten. Jullie zullen niet kunnen standhouden tegen je vijanden totdat jullie die hebben weggedaan

Door het overtreden van Gods gebod, was het volk overgeleverd aan haar vijanden. God was niet langer bij hen, hij had Zich teruggetrokken. Hij kon geen gemeenschap meer met hen hebben. De overeenkomst was geschonden. God kan niet bij een volk wonen dat niet doet wat Hij zegt. En in het verhaal wat we hierboven gelezen hebben is het de schuld van één man. Deze daad van ongehoorzaamheid had grote gevolgen voor heel het volk.

Geen wereldse normen

Toen ik dit verhaal over Jozua voor het eerst las dacht ik, moest dit nu zo streng behandeld worden? Kon dit niet op een andere manier? Moet nu een heel volk de dupe worden van een man die Gods opdracht in de wind sloeg? De wereld had dit waarschijnlijk heel anders opgelost. Maar Gods maatstaven liggen anders. Hij meet niet volgens de wereldse normen en waarden. Daarom behandeld Hij zijn volk ook anders. En hiermee geeft God een duidelijk signaal af. God is een heilig God, die het niet kan verdragen dat zijn kinderen met zonde in hun hart voor Zijn aangezicht verschijnen. De gemeente, Gods huis, is geen organisatie of een religieus bedrijf wat geleid wordt door vakbekwame en goed inzetbare mensen, maar een levend organisme! En vanuit de natuur weten we dat wanneer één organisme wordt aangetast dat dit altijd gevolgen heeft voor het hele systeem. Denk maar aan de ontbossing wat wereldwijde gevolgen heeft voor het klimatologische leven op aarde.

Gods doel met de gemeente is, dat ze het voorbeeld moet zijn voor het leven hier op aarde. Maar we weten dat dit proces danig is verstoord door, één man en één vrouw.

Door één mens is de zonde in de wereld gekomen en door de zonde de dood, en zo is de dood voor ieder mens gekomen, want ieder mens heeft gezondigd” ROMEINEN 5:12.    

“U was dood door de misstappen en zonden waarmee u de weg ging van de god van deze wereld, de heerser over de machten in de lucht, de geest die nu werkzaam is in hen die God ongehoorzaam zijn” EFEZIËRS 2:1-2.

Je staat hier niet zo gauw bij stil maar door de zonde van één mens, zegt de Bijbel, is alles anders verlopen. Gods plan was in de war gestuurd door een slimme zet van de satan. Vandaar dat God Zijn gemeente zo streng bewaakt, want het gaat hier om Zijn eer. Een paar voorbeelden, om duidelijk te maken hoe God naar Zijn volk kijkt en wat Zijn gevoelens zijn.

“Houd op met die zinloze offergaven. Ik heb een afschuw van jullie wierook; jullie feesten, nieuwemaan en sabbat, ik duld ze niet naast al dat wangedrag. Van jullie nieuwemaan, van ál jullie feesten heb ik een afkeer, ze hinderen mij, ik kan ze niet langer verdragen. Wanneer jullie je handen opheffen, wend ik mijn ogen af, ook als je aanhoudend bidt, luister ik nietJESAJA 1:13-15.

“De HEER is niet vergeten dat jullie, je voorouders, jullie koningen, leiders en de rest van de bevolking in de steden van Juda en de straten van Jeruzalem wierook hebben gebrand. Het staat hem nog levendig voor de geest. De HEER kon jullie niet meer verdragen vanwege jullie kwalijke praktijken en gruwelijke daden. Daarom is jullie land de woestenij geworden die het nu is, een verschrikkelijke plaats waar niemand meer woont, waarvan de naam als een vloek wordt gebruikt. Omdat jullie door wierook te branden tegen de HEER hebben gezondigd, hem niet hebben gehoorzaamd en zijn voorschriften, wetten en bepalingen niet hebben nageleefd, daarom is dat onheil jullie overkomen” JEREMIA 44:21-23.

De inhoud van beide tekstgedeelten tonen overduidelijk hoe God naar zijn volk naar zijn gemeente kijkt. Hij schaamt zich voor Zijn kinderen. Wat ze doen dat verdraagt Hij niet langer. Hij haat het allemaal. En wanneer ze in gebed tot Hem willen naderen dan zegt God: “ook als je aanhoudend bidt, luister ik niet”. Het zondige gedrag dat Gods gemeente heeft wordt ook door onze omgeving gezien. En hoe ze daar mee omgaan? Soms staat het in de krant en andere dingen halen zelfs het journaal. Maar God kan niet meer aanwezig zijn bij zijn kinderen. Hoe zal de wereld reageren op een gemeente die is afgeweken van de wegen van God. In Jeremia staat een tekst die zegt:

“Ik maak hen tot een afschrikwekkend voorbeeld voor alle koninkrijken op aarde. Ze zullen te schande staan en het mikpunt zijn van hoon en spot, hun namen zullen als een vloek worden gebruikt, overal waarheen ik hen verdrijf” JEREMIA 24:9. Vgl. JEREMIA 48:27; EZECHIËL 22:4; 36:4.

Hoewel in dit vers over het volk Israël gesproken wordt, is de inhoud ook op ons van toepassing. Hoeveel christenen zijn tot schande gemaakt vanwege hun eigen zonden? Als God ons overgeeft tot smaad en hoon willen we dan luisteren? De enkeling niet, maar de meerderheid zeker. Zo heeft deze tuchtmaatregel dus een duidelijk doel. God wil Zijn kinderen zuiveren, hen vrij maken van, ‘de wereld’ in hen. Daarom grijpt God in. Hij verdraagt het niet dat Zijn gemeente, Zijn lichaam, door ongehoorzame mensen wordt aangetast en van binnen uit wordt vernietigd.

Eigenlijk geldt dat ook voor ons eigen lichaam. Wanneer het ene wordt aangetast heeft dat gevolgen voor de rest van ons lichaam, want het een kan niet zonder het ander. God heeft het als één geheel geschapen. Bij de een of andere ontsteking in ons lichaam zeggen we toch ook niet, wat kan mij dat schelen. Het zal wel weer goed komen of zo. Nee, we laten dan met ons bidden, of we gaan naar de dokter voor een behandeling, anders zijn de gevolgen niet te overzien. Want bang voor ziekte of lijden is toch bijna iedereen? Of ben ik de enige, ik weet wel zeker van niet! In dit verband is het goed om 1 CORINTHIËRS 12:12-27 te lezen. Daar lezen we dat we in de gemeente niet zonder elkaar kunnen. Daar wordt ons geleerd om op elkaar te passen, en om zuinig op elkaar te zijn!

Gods vertegenwoordigers

De gelovigen vertegenwoordigen God op deze aarde. Ik weet dat dit zware woorden zijn. Maar het is wel de waarheid. Want de gemeente is het Lichaam van Christus. En Jezus is het hoofd van de gemeente. Zie EFEZIËRS 5:23; KOLOSSENZEN 1:18. Daarom vraagt God ook rekenschap van ons. Deze ‘rekenschap’ werkt als een tuchtmaatregel. Het houdt de lijntjes kort, tussen God en ons. Het heeft een zuiverende functie. Gods Woord herinnert ons er heel fijntjes aan:

“Want er staat geschreven: ‘Zo waar ik leef – zegt de Heer –, voor mij zal elke knie zich buigen, en elke tong zal God loven.’ Ieder van ons zal zich dus tegenover God moeten verantwoordenROMEINEN 14:11-12.

God weet alles over iedereen. Alles in en om ons ligt open en bloot voor Zijn ogen; niets kan verborgen blijven voor Hem aan Wie wij verantwoording moeten afleggen voor alles wat wij hebben gedaan” HEBREEËN 4:13 HB.

Dit is duidelijke taal. Zo wil God ons helpen om niet gelijkvormig te worden aan deze wereld. Zie ROMEINEN 12:2. Want er is een onderscheidt tussen de wereld en tussen Gods gemeente. De gemeente is de werkplaats van God om ons te zuiveren, te herstellen tot bruikbare mensen. De wereld is de werkplaats van de satan die er alles aan zal doen om de mens onklaar te maken. Wanneer de gemeente zondigt, handelt ze tegenstrijdig aan Gods doel. Wanneer de wereld zondigt, handelt ze naar haar aard. Dan reageert ze vanuit haar gevallen staat.

“Uw vader is de duivel, en u doet maar al te graag wat uw vader wil. Hij is vanaf het begin een moordenaar geweest. Hij hoort niet bij de waarheid, omdat er geen waarheid in hem is. Wanneer hij liegt, spreekt hij zoals hij is: een aartsleugenaar, de vader van de leugenJOHANNES 8:44.

Jezus spreekt hier de leiders aan, en zegt hun precies hoe het met hun waarheid gesteld is. Hun houding en daden lieten immers duidelijk zien aan welke kant ze stonden. Misschien waren ze hun dit niet zo bewust, maar Jezus maakte het wel heel duidelijk, ‘jullie hebben de duivel tot vader’. Hun leugenachtige leven liet zien hoeveel macht de satan over hun leven had. Zij waren instrumenten in de strategie van satan. En zijn doel is duidelijk, Gods werk aantasten en kinderen van God onklaar maken. Wanneer wij zondigen is dat, gezien onze geestelijke afkomst, volkomen tegennatuurlijk. We doen dan dingen waarvoor we niet geschapen zijn. Om die reden zegt Paulus:

“Maar zo hebt u Christus niet leren kennen! U hebt toch over hem gehoord, u hebt toch onderricht over hem gekregen? Door Jezus wordt duidelijk dat u uw vroegere levenswandel moet opgeven en de oude mens, die te gronde gaat aan bedrieglijke begeerten, moet afleggen, dat uw geest en uw denken voortdurend vernieuwd moeten worden en dat u de nieuwe mens moet aantrekken, die naar Gods wil geschapen is in waarachtige rechtvaardigheid en heiligheid. Leg daarom de leugen af en spreek de waarheid tegen elkaar, want wij zijn elkaars ledematen” EFEZIËRS 4:20-25.

Ook dit vers is weer een waarschuwing van God. Hij wil dat wij begrijpen, dat we anders zijn. Dat we niet meer aan het systeem van de duivel toebehoren. Vgl. KOLOSSENZEN 1:13. Daarom is het zo erg als een persoon of een gemeente zondigt. Want dat is altijd een directe aanval, gericht tegen God. Dan doen we afbreuk aan wat de gemeente behoort te zijn. En dat doet niemand goed. Want als één lid lijdt, dan lijden anderen er ook onder, en doen we elkaar tekort. En dat willen we toch niet? En wie wil daar voor verantwoordelijk gehouden worden, niemand toch? Zonde hoort niet in Gods gemeente thuis. Zijn volk heeft een ander doel:

“Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijke licht. Eens was u geen volk, nu bent u Gods volk; eens viel Gods ontferming u niet ten deel, nu wordt zijn ontferming u geschonken1 PETRUS 2:9-10.

God heeft ons uitgekozen als zijn vertegenwoordigers op aarde. Je bent hier niet voor je eigen succes, maar om God te laten zien, in alles wat je doet, denkt of zegt. Onze waarde wordt bepaald door wat we in Christus zijn, en niet door wat we kunnen. We zijn waardevol door wát God in ons doet, niet door wat wij kunnen presteren. Een vertegenwoordiger is altijd afhankelijk van wát hij vertegenwoordigt. Zo is dat ook bij ons. Wij vertegenwoordigen Gods liefde in al haar facetten, maar we zijn er zelf ook afhankelijk van.

Een niet geleerde les

Ik kom nog even terug op het verhaal uit JOZUA 7-8. Achan werd uiteindelijk als schuldige aangewezen en nadat er met hem was afgerekend kon het volk alsnog de overwinning behalen. Wat een genade. Maar wat is de les die er voor ons in zit? Soms is de overwinning ver te zoeken in ons eigen leven, of in dat van de gemeente. We dachten dat het allemaal wel goed zat met ons, totdat… Tja, en waar haal je dan de moed vandaan om door te gaan? We kunnen ons dan niet meer op de behaalde successen beroemen. En ook niet teren op wat anderen gepresteerd hebben in de gemeente. Daar sta je dan met lege handen. En allerlei vragen omringen je en nemen langzamerhand de regie van je leven over.

Wat is er mis, is een veelgehoorde vraag. Waarom gebeurt er zo weinig als de gemeente evangeliseert? Waarom worden de activiteiten van de gemeente zo slecht bezocht? En waarom hebben we speciale samenkomsten nodig om de mensen nog te kunnen bereiken? Waar is onze geestelijke kracht gebleven? Waar is mijn inzet gebleven, mijn toewijding aan de Heer? En er zijn misschien nog wel veel meer onbeantwoorde vragen. En ze kennen misschien allemaal wel hetzelfde antwoord.

“Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis. Omdat gij de kennis verworpen hebt, verwerp Ik u, dat gij geen priester meer voor Mij zult zijn; daar gij de wet van uw God vergeten hebt, zal ook Ik uw zonen vergeten” HOSEA 4:6 NBG.

In dit vers beschuldigt God de leiders ervan dat er geen geestelijk onderricht meer was. Het verwerpen van Gods kennis, wil zeggen, het niet naleven van Zijn geboden. Dat is de sleutel waar alles om draait. De mensen dachten het zal wel goed zijn. Als de priesters zo leven moeten we dat ook maar navolgen. Maar wat is de mening van God, Hij zegt:

“Er zal gezegd worden: ‘Zoals de priester is, zo is het volk.’ Daarom zal Ik zowel de priester als het volk straffen voor hun slechte gedrag” HOSEA 4:9 HB.

Dat we niet zonder Goddelijke leiding kunnen wordt al bewezen zolang de mens bestaat. En het lijkt erop dat dit, ‘een nooit geleerde les’ is. We kiezen altijd voor onszelf, wanneer we ons niet meer richten op Gods voorschriften. Terwijl de Bijbel vol staat met verhalen over hoe mensen door hun ongehoorzaamheid ten val kwamen, sluiten we ons gewoon bij hen aan. Wat zijn we toch hardleers.

“Als het volk Gods boodschap niet meer hoort, raakt het uit de koers; gelukkig is hij, die naar Gods wet leeft” SPREUKEN 29:18 HB.

De boodschap van God is er altijd op gericht, om ons bij Hem te brengen en te houden. En zo vaak we daar van afwijken zo vaak zal het ons ook ten val brengen. Wanneer we God niet betrekken in ons dagelijks leven, zal de zonde ongehinderd haar gang kunnen gaan. Want laten we eerlijk zijn, onze normen en waarden zijn afhankelijk van de kennis van God. Alleen hierdoor kunnen we goed functioneren. En alleen hierdoor kunnen we elkaar leren, ‘de juiste koers’ te houden. We zijn verleerd om de juiste strijd te strijden. We kiezen te snel voor de weg van de minste weerstand. En hoe dit komt? Probeer hier nu eens een antwoord op te vinden, want het is van levensbelang. Zowel voor jezelf als voor anderen. Laten we weer ‘wakker’ worden en opstaan uit onze ‘geestesslaap’. Dan gaan we weer zien ‘hoe waar’ Gods woorden voor ons zijn.

“We leven wel in deze wereld, maar vechten niet met de wapens van deze wereld. De wapens waarmee wij ten strijde trekken dienen niet ons eigen belang, maar zijn er om met hun kracht bolwerken te slechten voor God. We halen spitsvondigheden neer en iedere verschansing die wordt opgetrokken tegen de kennis van God, we maken iedere gedachte krijgsgevangene om haar aan Christus te onderwerpen en zullen op het moment dat u hem volledig gehoorzaam bent geworden, paraat staan om anderen voor hun ongehoorzaamheid te straffen” 2 CORINTHIËRS 10:3-6. Zie ook EFEZIËRS 6:12.

Met menselijke middelen bereiken we niets. En wanneer we Gods tucht achterwege laten zullen we de nederlaag lijden. Wie Ik liefheb, zegt God, die tuchtig Ik. Tucht hoort bij Gods plan met ons.  Misschien moeten we ons weer richten op de eerste beginselen van het evangelie, en opnieuw de geestelijke waarden en normen ontdekken.

“Hierover valt nog veel te zeggen, maar het is moeilijk aan u uit te leggen, omdat u traag van begrip bent geworden. Werkelijk, u had toch inmiddels allemaal leraar moeten zijn! In plaats daarvan hebt u er zelf een nodig om u opnieuw de grondslagen van het woord van God bij te brengen; het is met u zo ver gekomen dat u weer aangewezen bent op melk in plaats van op vast voedsel. Wie melk drinkt is nog een klein kind en heeft geen weet van de draagwijdte van de verkondigde gerechtigheid. Vast voedsel is voor volwassenen; hun zintuigen zijn door ervaring geoefend en zij zijn in staat onderscheid te maken tussen goed en kwaadHEBREEËN 5:11-14.

We moeten weer leren om te onderscheiden wat goed en kwaad is. Dit klinkt misschien belachelijk, maar vergeet niet, dat het kwade zich in onze maatschappij, op een meesterlijke wijze weet te verstoppen. Daarom wordt onze geestelijke bekwaamheid, om God plannen te begrijpen en die van de satan te ontmaskeren, bepaald door onze geestelijke groei. Begrijp goed dat we, ons christen zijn, nooit kunnen inpassen in onze cultuur, tenzij die cultuur voortkomt uit de wil van God. Dan zal de maatschappij weer weet hebben van, “de draagwijdte van de verkondigde gerechtigheid”.  

De juiste voorstelling

We kunnen ons niet op de borst slaan omdat wij het zo goed doen. Het is God woord in ons wat door de heilige Geest tot leven gebracht wordt. Zo geven we een juiste voorstelling van zaken. Dan kunnen anderen ook begrijpen wat God doet. Dan kan de ander ook respect hebben voor Gods kerk, omdat er discipline wordt uitgeoefend. Zie HANDELINGEN 5:1-14, en let op de ‘gezonde gevolgen’, van gemeente tucht voor hen die nog niet gered waren.

 • Gezonde vrees kwam over de gehele gemeente
 • Er was een machtige openbaring van Gods kracht
 • Er gebeurden wonderen en tekenen
 • Er ontstond een wonderbare eenheid
 • Er kwam bevrijding van ongewenste elementen
 • Men kreeg respect voor de gemeente
 • Men achtte haar betrouwbaar
 • Het volk hield hen in ere
 • De opwekking ging door
 • Velen kwamen tot geloof en gingen Jezus volgen

Een gezonde gemeente heeft een enorme aantrekkingskracht op haar omgeving!

Ik wens je Gods zegen

Datum gemaakt: 1-1-2013
Versie: 1
 • Waardering
 • Hoeveel sterren geeft u dit artikel?