Hoofdstuk 13

Samenvatting gemeentetucht

Inhoud:

  • Samen op weg
  • Oorzaken vragen om tucht
  • Verschillende middelen

Samen op weg

Geen gemeente verzorging

Waar geen gemeente verzorging is, daar is gemeente tucht niet mogelijk en evenmin gerechtvaardigd. Tucht is een krachtig en verscherpt toezicht.

“Ik schrijf dit alles niet om u te beschamen, maar om u als mijn geliefde kinderen terecht te wijzen. Hoeveel opvoeders in het geloof in Christus u ook zult hebben, u hebt maar één vader. Door Christus Jezus ben ik uw vader geworden, omdat ik u het evangelie heb gebracht. Ik roep u dus op mij na te volgen” 1 CORINTHIËRS 4:14-16.

Voorkomen is beter dan straf

Voorzichtigheid is beter dan toegeeflijkheid.

“Laten we opmerkzaam blijven en elkaar ertoe aansporen lief te hebben en goed te doen” HEBREEËN 10:24.

Hoe meer verzorging, het omzien naar elkaar, des te minder tucht zal er nodig zijn in de zin van terechtwijzen. Hoe meer we bieden, je inzet voor elkaar, des te minder hoef je te vérbieden. Persoonlijke inzet voor de ander kan grote voldoening schenken.  

“Broeders en zusters, als een van u afdwaalt van de waarheid en een ander laat hem daarheen terugkeren, dan mag hij weten: wie een zondaar van het dwaalspoor terugbrengt, redt hem van de dood en wist tal van zonden uit” JACOBUS 5:19-20.

“Hef daarom uw slappe handen op, strek uw knikkende knieën, en kies rechte paden, zodat een voet die gekneusd is niet verder ontwricht raakt, maar juist geneest” HEBREEËN 12:12-13.   

“Broeders en zusters, ikzelf ben ervan overtuigd dat u inderdaad niets dan het goede wilt en dat het u niet aan kennis ontbreekt, zodat u ook in staat bent om elkaar terecht te wijzen” ROMEINEN 15:14.

De ideale gemeente

Bestaat er een ideale volmaakte gemeenschap? Ook onder de twaalf Apostelen bevond zich een Judas. Ook de zeven gemeenten uit Openbaring waren erkende gemeenten, zelfs Laodicéa. Tucht is een geneesmethode, let wel, het is een behandeling in het ziekenhuis niet in de rechtszaal. Het is een uiting van liefde met als doel; reiniging, verzorgen en herstellen, teneinde meer vrucht te dragen.

“Iedere rank aan mij die geen vrucht draagt snijdt hij weg, en iedere rank die wel vrucht draagt snoeit hij bij, opdat hij meer vruchten draagt” JOHANNES 15:2. 

Vgl. ook OPENBARING 3:19; HEBREEËN 12:6; HANDELINGEN 18:18-25; 1 CORINTHIËRS 5:2-5; GALATEN 6:1; 2 THESSALONICENZEN 3:14; 1 TIMÓTHEÜS 2:25-26; 5:20; 2 CORINTHIËRS 2:5-11; JACOBUS 5:19-20.

De gemeente leiding

De tucht berust voornamelijk bij de leiding gevende gemeente leden.

“Denk aan uw leiders, die het woord van God aan u hebben verkondigd, neem een voorbeeld aan hun geloof en kijk vooral goed hoe hun levenswandel eindigt (…) Gehoorzaam uw leiders en schik u naar hen, want zij waken over uw leven en zullen daarvan ook rekenschap moeten afleggen. Zorg ervoor dat zij hun taak met vreugde kunnen vervullen, zodat ze geen reden tot klagen hebben: dat zou u zeker niet ten goede komen” HEBREEËN 13:7,17. 

Maar ook de gemeente leden zelf dragen bij aan deze taak.

“Laten we opmerkzaam blijven en elkaar ertoe aansporen lief te hebben en goed te doen” HEBREEËN 10:24.

“Toen vroeg de HEER: ‘Waar is Abel, je broer?’ ‘Dat weet ik niet,’ antwoordde Kaïn. ‘Moet ik soms waken over mijn broer’” GENESIS 4:9.

Zonder tucht

Een gemeente zonder tucht is als een tuin zonder verzorging, en zo'n tuin verwildert absoluut.

“Maar tot wie kwaad doet zegt God: ‘Wat baat het dat je mijn geboden opzegt en mijn verbond in de mond neemt? Je haat het als ik je terechtwijs, mijn woorden schuif je ter zijde” PSALM 50:16-17.

“Wie het rechte pad verlaat, wordt zwaar gestraft, wie berispingen verafschuwt, sterft” SPREUKEN 15:10.

Oorzaken vragen om tucht

Morele misstappen

Leugen, laster, ontucht, drankzucht, moord, smaad, enz, zijn zaken die we niet mogen tolereren.

“Ik ben bang dat God mij bij mijn bezoek opnieuw zal vernederen en ik opnieuw verdriet zal hebben om al die broeders en zusters die zijn blijven zondigen en zich niet hebben afgekeerd van hun zedeloosheid, ontucht en losbandigheid” 2 CORINTHIËRS 12:21. 

“Het is bekend wat onze eigen wil allemaal teweegbrengt: ontucht, zedeloosheid en losbandigheid, afgoderij en toverij, vijandschap, tweespalt, jaloezie en woede, gekonkel, geruzie en rivaliteit, afgunst, bras- en slemppartijen, en nog meer van dat soort dingen. Ik herhaal de waarschuwing die ik u al eerder gaf: wie zich aan deze dingen overgeven, zullen geen deel hebben aan het koninkrijk van God” GALATEN 5:19-21.

Ongeregelde levenswandel

Er zijn nogal wat christenen met vreemde bezigheden waar we voor gewaarschuwd worden.

“Broeders en zusters, op gezag van onze Heer Jezus Christus dragen wij u op u niet in te laten met broeders of zusters die hun werk verwaarlozen en niet leven volgens de traditie die wij hebben doorgegeven. U weet zelf wat het betekent ons na te volgen. Toen we bij u waren, hebben we ons dagelijks werk niet verwaarloosd en op niemands kosten geleefd. Integendeel, we hebben ons ingezet en ingespannen, dag en nacht hebben we gewerkt om niemand van u tot last te zijn. Niet dat we geen aanspraak konden maken op uw ondersteuning, maar we wilden onszelf tot voorbeeld stellen, zodat u ons zou navolgen.

Toen we bij u waren, hebben we herhaaldelijk gezegd dat wie niet wil werken, niet zal eten. We horen dat sommigen van u hun werk verwaarlozen, dat ze zich niet nuttig maken maar zich slechts onledig houden met nutteloze bezigheden. In naam van de Heer Jezus Christus dragen wij dergelijke mensen nadrukkelijk op rustig hun werk te doen en hun eigen brood te verdienen. Broeders en zusters, doe het goede, zonder op te geven, en wees op uw hoede voor wie geen gehoor geven aan wat wij in deze brief schrijven. Ga niet met hen om, dan zullen ze zich schamen. Behandel hen echter niet als vijanden, maar wijs hen als uw broeders en zusters terecht” 2 THESSALONICENZEN 3:6-15.

Gierigheid en hebzucht

Dit zijn vervelende eigenschappen wat voor veel problemen zorgt.

“Wat ik bedoel is dit: u mag niet omgaan met iemand die zichzelf een broeder of zuster noemt, maar in feite een ontuchtpleger is, een geldwolf, afgodendienaar, lasteraar, dronkaard of uitbuiter. Met zo iemand mag u beslist niet eten” 1 CORINTHIËRS 5:11.

Sektarisme

Het vormen van groepjes om de eigen leer (dwaalleer) als Gods gedachten goed neer te zetten in de gemeente in een probleem van alle tijden.

“Uit uw eigen kring zullen mensen voortkomen die de waarheid verdraaien om de leerlingen voor zich te winnen” HANDELINGEN 20:30.  

“Wie na twee keer te zijn terechtgewezen nog steeds verdeeldheid zaait, moet je uit de gemeente verwijderen; je weet dat zo iemand het spoor volkomen bijster is en door te zondigen zichzelf veroordeelt” TITUS 3:10-11.   

Partijschappen zijn nog niet altijd sektarismen vgl. 1 CORINTHIËRS 1:10-17; FILIPPENZEN 3:15-16.

Onverzoenlijke houding

Er zullen altijd mensen zijn die het gezag van de gemeente naast zich neer  leggen of het af wijzen.

“Wij sporen u aan, broeders en zusters, iedereen die zijn dagelijks werk verwaarloost terecht te wijzen, de moedelozen hoop te geven, op te komen voor de zwakken, met iedereen geduld te hebben” 1 THESSALONICENZEN 5:14.

“Als ze naar hen niet luisteren, leg het dan voor aan de gemeente. Weigeren ze ook naar de gemeente te luisteren, behandel hen dan zoals je een heiden of een tollenaar behandelt” MATTHÉÜS 18:17.

Gemeentelijk verzuim

Het langdurig verzuimen van de samenkomsten zonder goede reden.

“Laten we opmerkzaam blijven en elkaar ertoe aansporen lief te hebben en goed te doen, en in plaats van weg te blijven van onze samenkom sten, zoals sommigen doen, elkaar juist bemoedigen, en dat des te meer naarmate u de dag van zijn komst ziet naderen” HEBREEËN 10:24-25.

Wereldse rechtspraak

Gebruikmaking van wereldse rechtspraak tussen gelovigen is iets wat we moeten proberen te vermijden.

“Hoe durft u onderlinge rechtsgeschillen voor ongelovigen te brengen in plaats van voor de gelovigen” 1 CORINTHIËRS 6:1-11.

Dwaalleringen

De Bijbel geeft ons hier vele voorbeelden van.

“Ik heb het al eerder gezegd en zeg het nu opnieuw: wanneer iemand u iets verkondigt dat in strijd is met wat u hebt ontvangen – vervloekt is hij” GALATEN 1:9.  

“Wie niet bij de leer van Christus blijft maar verder wil gaan, heeft God niet. Wie bij die leer blijft, heeft zowel de Vader als de Zoon. Als er iemand bij u komt die deze leer niet uitdraagt, ontvang hem dan niet in uw huis en groet hem niet, want wie zo iemand groet, is medeplichtig aan zijn kwalijke praktijken” 2 JOHANNES VERS 9-11.

Zie ook 1 JOHANNES 4:1-6; 2 CORINTHIËRS 11:13-15; 2 TIMÓTHEÜS 2:16-18.

Verschillende middelen

Er staan ons verschillende middelen ter beschikking om mensen te helpen.

Woordverkondiging

“Jullie zijn al rein door alles wat ik tegen jullie gezegd heb” JOHANNES 15:3.

“In plaats van weg te blijven van onze samenkomsten, zoals sommigen doen, elkaar” HEBREEËN 10:25.

Studie van het Woord

“Want wie de boodschap hoort maar er niets mee doet, is net als iemand die het gezicht waarmee hij is geboren in de spiegel bekijkt: hij ziet zichzelf, maar zodra hij wegloopt is hij vergeten hoe hij eruitzag. Wie zich daarentegen spiegelt in de volmaakte wet die vrijheid brengt, en dat blijft doen, niet als iemand die hoort en vergeet, maar als iemand die ernaar handelt – hem valt geluk ten deel, juist om wat hij doet” JACOBUS 1:23-25.  

Het vermanen

“Kennelijk bent u de bemoediging vergeten die tot u als tot kinderen wordt gericht: ‘Mijn zoon, je mag een vermaning van de Heer nooit terzijde schuiven en nooit opgeven als je door hem terechtgewezen wordt, want de Heer berispt wie hij liefheeft, straft elke zoon van wie hij houdt’” HEBREEËN 12:5-6.

“Maar nu velt de Heer zijn oordeel over ons en wijst hij ons terecht, opdat we niet samen met de wereld zullen worden veroordeeld” 1 CORINTHIËRS 11:32.

“Iedereen die ik liefheb wijs ik terecht en bestraf ik. Zet u dus volledig in en breek met het leven dat u nu leidt” OPENBARING 3:19.

Onder vier ogen

“Beken elkaar uw zonden en bid voor elkaar, dan zult u genezen. Want het gebed van een rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet. Elia was een mens als wij, en nadat hij vurig had gebeden dat het niet zou regenen, is er drieëneenhalf jaar lang geen regen gevallen op het land. Toen bad hij opnieuw, en de hemel gaf regen, en het land bracht zijn vrucht weer voort. Broeders en zusters, als een van u afdwaalt van de waarheid en een ander laat hem daarheen terugkeren, dan mag hij weten: wie een zondaar van het dwaalspoor terugbrengt, redt hem van de dood en wist tal van zonden uit” JACOBUS 5:16-20.

“Als een van je broeders of zusters tegen je zondigt, moet je die daarover onder vier ogen aanspreken. Als ze luisteren, dan heb je ze voor de gemeente Behouden” MATTHÉÜS 18:15.

Samen met anderen

“Luisteren ze niet, neem dan een of twee anderen mee, zodat de zaak zijn beslag krijgt dankzij de verklaring van ten minste twee getuigen” MATTHÉÜS 18:16.

Een goed voorbeeld

“Wie gezondigd hebben moet je in aanwezigheid van alle anderen terechtwijzen, zodat ook zij gewaarschuwd zijn. Ten overstaan van God, Christus Jezus en de uitverkoren engelen roep ik je dringend op dit alles onbevooroordeeld en zonder enige partijdigheid in acht te nemen” 1 TIMÓTHEÜS 5:20-21.

“De hele gemeente en allen die hiervan hoorden, werden door grote schrik bevangen” HANDELINGEN 5:11.

Onthouding Avondmaal

“Daarom maakt iemand die op onwaardige wijze van het brood eet en uit de beker van de Heer drinkt, zich schuldig tegenover het lichaam en het bloed van de Heer” 1 CORINTHIËRS 11:27.

Deze maatregel mag men ook toepassen zolang er nog niet voldoende duidelijkheid is. Dan is het beter voor de persoon zelf want: “wie eet en drinkt maar niet beseft dat het om het lichaam van de Heer gaat, roept zijn veroordeling af over zichzelf” VERS 29.

Excommunicatie

“Als ze naar hen niet luisteren, leg het dan voor aan de gemeente. Weigeren ze ook naar de gemeente te luisteren, behandel hen dan zoals je een heiden of een tollenaar behandelt” MATTHÉÜS 18:17.

“En u blijft maar trots op uzelf. Zou u niet eerder geschokt en bedroefd moeten zijn en degene die dit doet uit uw midden moeten verwijderen? (…) Over de buitenstaanders zal God oordelen. Maar binnen de gemeente geldt: ‘Verwijder wie kwaad doet uit uw midden’” 1 CORINTHIËRS 5:2;13. 

Ik wens je Gods zegen

Datum gemaakt: 1-1-2013
Versie: 1
  • Waardering
  • Hoeveel sterren geeft u dit artikel?