Fijn dat je deze site bezoekt.

  We hopen dat je zult vinden waar je hart naar verlangt.

  Vragen, Laat het ons weten, zie bij Contact.

  Bijgewerkt 01 - 07 - 2020

   

  We denken na over:

  God Keurt Zijn Eigen Werk. 

  Deel 2

  God keurt Zijn eigen werk – deel 2

  In de eerste studie zagen we dat Gods Goedheid lag in de handen van de mensheid. Zijn Boodschap van verlossing konden we aannemen of verwerpen. Hij kan ons verlossen en macht geven om over de zonde in ons leven te heersen door Zijn Kracht. Zo leven we tussen twee machten, het Goed en het Kwaad. Zolang we geen keuze hebben gemaakt zullen beide machten ons voor de keus stellen. Wat heb jij gekozen?

  Deel 2

  De mens wilde zelf zijn lot bepalen. Maar was dit ten goed of ten kwade? De mens liet zich verleiden en koos ervoor om Gods opdracht naast zich neer te leggen. Zo werd de mens een ongehoorzaam wezen geneigd tot alle kwaad, lees welke wijze lessen we in het boek Spreuken kunnen lezen.

  “Geef vreemden niet de kans om op jouw zak te teren en je zuurverdiende geld erdoor te jagen. Zodat je het tenslotte (lichamelijk en geestelijk aan het eind) niet uitschreeuwt: Waarom haatte ik die wijze lessen? Waarom luisterde ik niet naar vermaning en vergat wat mijn leermeesters mij leerden? Ik had mij bijna diep schuldig gemaakt voor ieders ogen. Drink water uit je eigen voorraadvat, helder vocht uit je eigen bron” Spreuken 5: 10-15 HB.

  Hier zien we overduidelijk wat de keuze van de mens uitwerkte. Hier zien we de zondeval ten voeten uit. Waarom haat ik de wijze lessen, waarom verdring ik het goede. Omdat de mens niet langer mocht leven en vertoeven in de directe nabijheid van God. De zonde had een kloof gemaakt tussen hemel en aarde. De gehele aarde lag in de handen van een zeer wrede meester, de satan. zonde en verval is het centrale thema van de menselijk levensweg. Paulus zegt het heel krachtig:

  “Alle mensen hebben gezondigd en missen daardoor Gods nabijheid” Romeinen 3:23 HB.

  Zo zien we dat wij onze autoriteit en macht, in handen van satan hebben gelegd, en we kennen de gevolgen.

  De ongerechtigheid neemt toe

  We ken allemaal wel het sneeuwbaleffect, wat klein begint verder rolt en zo groot kan worden dat het een vernietigende uitwerking heeft op alles wat in zijn buurt komt. Zo kunnen we de gevolgen van de zonde het beste uitleggen. Maar dit alles begint in ons hart want: “U wordt niet slecht door wat u eet en drinkt. U wordt slecht door wat u denkt en zegt” Mattheüs 15:11 HB.

  Zo kan de zonde ons van binnen infecteren en gedraagt het zich als een kwalijk virus. Van de meeste virussen weten we dat die alleen te genezen zijn met hulp van buiten af. Ons lichaam kan ook geen antistoffen aanmaken om de zondecellen te vernietigen. Het infecteert makkelijker anderen dan dat het jezelf geneest.

  Geloof me, de zonde heeft een ontzettende vernietigende kracht, het laat je nooit met rust en het doet voortdurend afbreuk aan wie je eigenlijk wilt zijn. De invloed van zonde ie heel gemakkelijk te herkennen zoals bij liegen de ander beschuldigen met van onwaarheden maar ook bij stelen, moorden, onreinheid en overspel. De zonde kent een duidelijk doel want is een ‘zelfvernietigende kracht’. Jezus zegt: “De dief komt alleen om te stelen, te doden en uit te roeien. Ik ben gekomen om mijn schapen leven in overvloed te geven” Johannes 10:10 HB.

  Hier moeten we maar eens voor onszelf goed over nadenken maar dan wel kijkend naar de vergevende genade van God, Hij allee kan ons verlossen van de macht der zonde. Maar wie zich verzet tegen Gods liefde, bij hen wordt de zonde onderdeel van het wezen van hun karakter die zit dan gevangen in de drie woordjes die we net gelezen hebben: “De dief, de satan hij steelt, hij doodt en hij vernietigd.

  Wel of niet schuldig?

  We hebben hierboven gelezen waarom Jezus kwam, om ons leven en overvloed te geven. Maar wat we zien is dat hier weinig gebruik van wordt gemaakt. Veel mensen in Jezus’ tijd wilden niets van Hem weten. Het allergrootste geschenk dat God hen toevertrouwde wezen ze radicaal af. Zo leefde de mens in zonde voort met een volmaakt plan van God dat beschikbaar bleef voor alle mensen. Het; “Ik ben gekomen om mijn schapen leven in overvloed te geven”, had God al in de Hemel goedgekeurd, toen God de Zoon naar de aarde stuurde verscheen Hij voor ons in een begrijpbare gedaante, in de gedaante van een kind. Als Hij verschenen zou zijn in een buitenaardse Persoonlijkheid, zouden we dan Zijn Boodschap wel aanvaard hebben? Ik denk wel eerder en massaler. Maar God doet het op Zijn manier, in de gedaante van een kind, om zo dicht mogelijk bij ieder mens, bij jou en mij te komen.

  De mens is zondig, God is volmaakt.

  Eerlijk als God is, beoordeelt Hij alle mensen rechtvaardig volgens Zijn standaard, de tien geboden in het Oude Testament en nu, in deze genadetijd, of wij ook Zijn Zoon Hebben aangenomen. (vgl. 2 Korintiërs 13:5). Wie aan Gods criterium, Zijn maatstaf voldoet ontvangt eeuwig leven. Wie Gods criterium overtreedt is schuldig en verdient straf. 

  Voldoe jij aan de standaard van God…?

  Gods standaard en doel is volmaaktheid. Door de zonde voldoet er niemand aan het volmaakte goede criterium van God. In overeenstemming met Zijn karakter moet God overtreders straffen. God zou niet langer rechtvaardig zijn als hij onze overtredingen niet straft. Het is duidelijk dat we deze conclusie kunnen trekken:

  • Ieder mens staat schuldig tegenover een volmaakt God!
  • Een schuldig mens verdient de hel, die voor satan bestemd is.

  Gods oplossing is Jezus Christus

  God is vol liefde en genade. Dat begrip komen we tegen in heel de Bijbel. God is bewogen met mensen die gevangen zijn in hun zonde. Ondanks dat de mens zich vijandig gedraagt, geeft God een oplossing voor het zondeprobleem. God heeft de wereld lief en wil niet dat er iemand verloren gaat. Daarom kwam Zijn Zoon Jezus Christus. 

  Als onschuldige droeg Hij aan het kruis de straf voor de zonden. Daarna overwon Hij de dood door hieruit op te staan.

  Door geloof in het offer van Jezus wordt een mens verlost van zonde. Hierdoor kan de relatie met God weer in vrede hersteld worden. Zo biedt God een oplossing buiten de mens om. Jezus is de enige manier om gered te worden. De Bijbel zegt: Bekeer je, geloof het evangelie en laat je dopen. Je ontvangt dan: vergeving van zonden, verlossing van de macht van de zonden, en een nieuw leven door de Heilige Geest.

  Nieuw leven met Jezus

  Als je tot geloof komt ontvang je een nieuw leven. Je wordt ‘opnieuw geboren’ zoals de Bijbel het noemt. Dit verandert werkelijk alles! Je gaat vanuit de dood over in ‘Het Leven’. Het oude is voorbij en alles is in Christus Jezus, nieuw geworden.

  God komt in jou ‘wonen’ door Zijn Heilige Geest. Hierdoor verander je naar Gods wil. Je wilt geen zonde meer doen en je bent niet langer onder de macht van de zonde. God verandert je van binnenuit en samen met Hem leer je om goed te leven, met Jezus als voorbeeld. Hierover zijn vele Bijbelteksten te vinden, ga maar eens op zoek en laat Gods Woord ja dan maar overtuigen.

  Veranderen is tot Gods doel komen! God kan en wil jou nu gebruiken om Zijn liefde en kracht aan anderen te laten zien. Samen met de andere gelovigen vertegenwoordig je nu Jezus’ koninkrijk op aarde.

  Volledig herstel

  Het beste komt nog! Alhoewel Jezus volgen geen `makkelijk leven´ is, ben je als volgeling van Jezus de meest hoopvolle mens op aarde: Je hebt vrede met God, niets kan jou scheiden van Gods liefde en je hebt volledig herstel in het vooruitzicht. Kort gezegd houdt dit herstel dit in:

  Jezus komt terug naar de aarde zo verlost God al Zijn kinderen die bij Hem horen op Zijn tijd. Jezus ontvangt dan het Koningschap voor eeuwig, er zal dan een nieuwe hemel en aarde zijn waar Gods gerechtigheid zal heersen, wat een toekomst. liefde, recht en vrede zijn dan voor altijd werkelijkheid!

  Als je bij Jezus hoort leef je in Gods Werkelijkheid. God Zelf zal al ons verdriet van ons wegnemen, dood en moeite, zorg of pijn zijn er niet meer alleen Gods volmaakte Heerlijkheid! En dat Plan beste mensen had God goedgekeurd, goedgeacht, toen Hij Jezus Zijn enige Zoon naar onze wereld stuurde.

  Ben jij erop bedacht dat jouw antwoord op Gods genade je bestemming zal bepalen? Maak de juiste keuze!

  Tot zover deze studie.

  Ik wens u een betekenisvolle dag in Zijn aanwezigheid.

  Fred IJzerman.

   

  Een Luistermoment

  Je Karakter

   

  Wie veel karakter heeft,

  heeft weining eigendom

  John Osborne

  E-cards & C-Cards

   Voor Ecards kunt u klikken op:

  www.C-Cards.nl 

  bij C-Cards vindt u ook gedichten van Ria Riksten-Brouwer

  Wij stellen het zeer op prijs om uw mening over deze site te ontvangen.
  Als u hieraan mee wilt werken, vul dan de enquête in.
  Het is anoniem en de gegevens gebruiken we om deze site te verbeteren.
    
  Voor andere vragen kunt u ons altijd mailen.

  Even nadenken

   
  Als je niet meer in God kunt geloven,

  zoals je vroeger hebt gedaan,

  dan kan het zijn omdat je geloof

  toen niet helemaal op orde was.

  Misschien kun je er eens goed

  over nadenken,

  wat jij precies God noemt