Fijn dat je deze site bezoekt.

We hopen dat je zult vinden waar je naar verlangt.

Vragen, Laat het ons weten, zie bij Contact.

Bijgewerkt 19 - 10 - 2019

Nieuw - Hoor jij er ook bij? - zie bij Meditaties

een gedicht van Georg Hering.

 

We denken na over:

Hou jij van een uitdaging?

God heeft je nodig!

“Koning Josia sloeg de godenbeelden stuk, hakte de heilige palen om en gooide er mensenbotten neer” 2 Koningen 23:14 BB.

Als je christen bent dan begrijp je dat God ook van je hout en dat God het met jou ziet zitten, dat wist je natuurlijk al lang. Het is natuurlijk geweldig dat God zich niet van één kant laat zien maar dat wij Hem ook mogen kennen, mogen liefhebben. Maar jammer genoeg hebben veel mensen dat besef nog niet ontwikkeld en of dat ook gaat komen dat hangt af van hoe wij met ons geloof omgaan. Je mag best begrijpen dat van Gods kant alles klaar is. Hij heeft in Jezus Christus Zijn werk gedaan en verlangt nu dat wij dat werk zullen voortzetten. Vgl. Matheus 28. De grote opdracht = ‘Gaat dan op weg en vertel de ander over Mijn verlossingswerk’.

 Wij aan zet?

“Heb allemaal hetzelfde verlangen en hetzelfde doel. Doe niets om er zelf beter van te worden of om erover te kunnen opscheppen. Maar wees bescheiden en vind andere mensen belangrijker dan jezelf” Filippenzen 2:2-3 BB.

Eigenlijk zijn wij nu aan zet zou je kunnen zeggen. En die vraag mogen we best een beetje uit-diepen in ons leven. Het zou toch geweldig zijn als God in ons tot zijn doel kan komen? Dat we begrijpen dat we bruikbaar zijn voor Jezus, om Zijn werk van redding en liefde voort te zetten. Dat Hij ons leven wil zegenen met gaven en met kwaliteiten die we eigenlijk al met ons meedragen, maar wat doen wij hiermee? Let eens op het volgende,

  • Doordat Abel God geloofde,
  • bracht hij een beter offer aan God dan Kaïn.
  • Want God zei dat Hij blij was met Abels offer.
  • Dat geeft aan dat Abel leefde zoals God het wil.
  • Zo spreekt Abel nog steeds tegen ons,
  • ook al is hij al gestorven.
  • Door zijn geloof is hij een voorbeeld voor ons

Zie Hebreeën 11:4.

Wat een getuigenis van Abel, een blijvend getuigenis want het spreekt nog steeds tegen ons. Het roept ons op om Gods wil te blijven zoeken én dit ten uitvoer te brengen. Hebben wij ons wel eens afvraagd wat het lot zal zijn van die mensen waar wij willens en wetens tegen zwijgen over Gods liefde? Wij dragen best een grote zorg voor de verlorenheid van mensen.

Een zin die mij heeft aangesproken is de volgende:

  • We kunnen niet doen wat God voor ons gedaan heeft,
  • maar God zal niet doen dat wat wij zelf kunnen doen.

Maar hoe kun je dan bruikbaar zijn voor God?

Ik ben enorm aangesproken door het leven van koningen uit de Bijbel. Neem nou bijvoorbeeld koning Josia zijn vader was koning Amman, Amman deed wat kwaad was in de ogen van God hij diende de afgoden en dat was kwaad in de ogen van God. Hij knielde voor de afgoden. Dat rekende God hem zwaar aan. Hij liet God in de steek en deed wat goed was in zijn eigen ogen. Uiteindelijk is hij door zijn eigen afgodendienst om het leven gekomen. De ‘dood’ brengt de dood en het Leven openbaart leven.

“Maar een dief komt alleen maar om te stelen en te doden en te vernietigen.

Ik ben gekomen om leven te geven en overvloed” Johannes 10:10 BB.

Josia heeft dit als kind meegemaakt. Hij ziet de zonden van zijn vader van heel dichtbij, maar had hij er ook voor kunnen kiezen om zijn vader tegen te houden? Nee, dat niet, maar Josia besefte dat God een plan met zijn leven had. Hij wilde zich door God laten gebruiken. Dan ga je niet in eigen kracht afrekenen met de zonde van anderen, nee, dan ga je als dienstknecht van God en in Zijn kracht Gods wil uitvoeren.

Josia was acht jaar oud toen hij koning werd. Wat een ontzettend intelligent kind. Tegenwoordig zouden we dat hoog begaafd noemen. En zo’n kind van acht jaar ziet de dingen zoals God ze ziet en kiest ervoor om God te gehoorzamen. Hoe mooi is dat, dat God wanneer het over ongehoorzaamheid gaat niet naar de leeftijd kijkt, maar naar het hart wat God dient of wat God niet dient dat is het geheim ook voor kracht van Boven.

Josia was acht jaar oud toen hij koning werd en hij regeerde 31 jaar te Jeruzalem. Hij deed wat recht was in de ogen van God en hij week niet af naar rechts of naar links. Dit kunnen we lezen en 2 koningen 22 vers 1-2. Een koning van acht jaar, kunnen we ons dit voorstellen? Je kunt er wat dieper over nadenken dat je op je 8-jarige leeftijd het besef hebt dat God een prachtig plan met je leven heeft. Dat is ongehoord. Of stel dat God een van je kinderen of je eigen broertje roept om volledig Gods wil te doen, wat is dan je reactie? Bij Jozef ging dit fout en een diepe put was bijna de laagste waardering geworden wanneer niet een van zijn broers een goed idee kreeg om Jozef als slaaf te verkopen. Nog steeds moeten we begrijpen dat Gods wil-doende mensen zomaar kunnen verdwijnen, en dat is dichterbij dan we denken.

Daarom

Mijn verlangen is dat we gaan beseffen dat God ons gebruiken wil. Mogelijk staan we daar niet altijd bij stil dat God een plan met ons leven heeft. Het maakt niet uit hoe jong of oud we zijn, op elke leeftijd wil God mensen gebruiken. Wij zijn dus nooit te jong of nooit te oud. Er is een Bijbelvers dat zegt; “Men schatte u niet gering om je jeugdige leeftijd maar wees een voorbeeld voor de mensen om je heen die geloven in een woord in wandel en liefde in geloof en in reinheid. Dit kun je lezen in 2 Timotheüs 4:11-1God zal ons leven gebruiken wanneer we Hem daar de ruimte voor geven, leeftijd is dus van geen enkel belang. Door een persoonlijke vriendschap met God aan te gaan en dit ook te laten zien aan je omgeving zul je merken dat je offers aan God beloond worden. Josia wil de tempel van God herstellen en stelde Gods woord weer centraal. Er was dus geen enkele sprake van eigen belang. Hij was anders dan zijn vader.

Hoe bouw je vriendschap met God?

Wanneer we vriendschap met God willen aangaan dan is het heel normaal dat wij met hem wandelen zoals de Bijbel ons dit leert, dat je met Hem praat en dat we met Hem leven overeenkomstig Zijn wil. Het gebed is hierin een heel persoonlijke keuze die we maken naar De schepper.

Door te bidden kunnen we echter onze eigen zorgen bij God brengen. Heb je moeite, heb je vreugde heb je verdriet, we kunnen het allemaal bij God brengen want Hij is er immers altijd voor ons? laten we luisteren naar Gods stem door de Bijbel te lezen. De Bijbel is het Handboek wat God ons gegeven heeft, eigenlijk de mooiste liefdesbrief die er bestaat. Ook al is de Bijbel een oud boek het is ontzettend actueel en gaat geen enkel hedendaags onderwerp uit de weg.

Hoe meer we begrijpen wat er in Gods woord staat des te beter begrijpen we wat Gods doel is met ons leven. Dat kunnen we weer gebruiken om anderen aan te moedigen zodat we de lankmoedigheid van God beter kunnen begrijpen. Josia wist wat de kracht van het samenwerken is en dat kon hij doen door vrienden te maken. Hierin ligt een enorme uitdaging naar de mensen om ons heen. Laten we beseffen dat wij ook steun nodig hebben en raad van andere mensen. We kunnen niet zonder elkaar. Dat is al zo vaak bewezen.

Eigenlijk zou ik ook willen oproepen aan mijn christen vrienden, ik heb jullie nodig. Wij hebben elkaar ook nodig. Wij hebben allemaal christen vrienden nodig die ons als het nodig is op onze verantwoordelijkheden kunnen wijzen. Daarom is het belangrijk elkaar te ontmoeten, wees niet beschaamd om samen te zijn, om samen de Bijbel te lezen en samen je hart uit te storten voor God, Hij heeft ons als een cadeau aan elkaar gegeven.        

Een ander belangrijk gegeven is het feit dat je goed en eerlijk met jezelf omgaat. Josia koos ervoor om zijn vriendschap met God uit te bouwen. Josia sprak met God en vertrouwde Hem op zijn woord, hij stond open voor God en wilde naar zijn stem luisteren. En het bijzondere van alles was dat God liet zien hoe kostbaar en blij Hij met hem was.

Zo maar een heilige?

Maar was Josia nu zomaar een heilige geworden waar niets op aan te merken was? Nee, zeker niet dan had God hem moeten opnemen in Zijn hemels Paradijs. Langzaam maar zeker liet God hem zien dat hij ook niet vrij van zonde was. Josia moest ook kiezen wie hij dienen wilde. God of de afgoden. Josia had een krachtige ontmoeting met God gehad, de keus van Josia was het volgende; hij deed al de afgoden en de gewijde plaatsen weg. Zijn huis en land reinigde hij door het afgodische te vernietigen te verbranden. Ook het huis van God de tempel werd grondig gereinigd en vierde men het Pascha. Josia deed Gods eer en wat recht was in Gods ogen. Hij speelde zijn heiligheid niet, maar was een heilige in Gods ogen.

Josia laat heel duidelijk zien wat echte en radicale toewijding aan God was. Hij lied zijn leven reinigen volgens Gods voorschriften, hierdoor bezat hij de ‘Geestelijke Kracht’ om de afgoden weg te doen uit het land. Hij onderzocht zichzelf wat zijn zwakke kant was om zo met God in het reine te komen. Wat een prachtig voorbeeld van zonde besef en zelfonderzoek om zijn hart en verdere leven aan God te geven. Door de erkenning van zijn eigen zwakte kon God hem krachtig maken zodat Gods wil weer gedaan kon worden in Josia’s verdere leven.

Hoe ver wil jij gaan in je leven, durf jij net zo eerlijk te zijn als Josia, eerlijk voor jezelf, eerlijk voor je naasten. Je hoeft naltijd beter te zijn, het beter te doen dan die ander? Het is veel fijner dat je weet dat je écht bent. In de Bijbel staat;

“gij geheel anders want gij hebt Christus leren kennen” Efeziërs 4:20.

Waarin ziet God de Vader dit terug, wat is mijn of ons getuigenis voor de mensen om ons heen? Voel je niet zo trots en geef je fouten toe wees eerlijk met jezelf. Kan het zijn dat je misschien ook verkeerde dingen hebt gedaan? Hoe denk je dat God daar mee om wil gaan, hij verlangt ernaar om je te vergeven.

Het kenmerk van een christen is niet dat hij volmaakt is,

maar dat hij eerlijk en oprecht durft te zijn.

Zet die stap

Toen Josia tot bekering kwam was hij niet een oude man maar hij was nog jong, toch geloofde hij dat God een geweldig plan voor hem had uitgestippeld. Uiteindelijk deed Josia maar één ding hij bouwde aan de vriendschap met God en deed wat God van hem vroeg hij vertrouwde niet meer op de afgoden, niet meer op zichzelf maar hij geloofde dat God hem alles zou geven wat hij nodig had om een gelukkig en een goed leven te kunnen leiden.

Josia werd door God op een heel bijzondere manier gebruikt, door zijn gehoorzaamheid werd een volledig volk veranderd. Het volk Israël keerde zich uiteindelijk ook tot God en ze kenden grote voorspoed. Een ieder handelde in de geest van: “Ga bij jezelf eens na of jullie wel vanuit je geloof leven. Weten jullie wel zeker dat Christus in jullie is? Als Hij niet werkelijk in jullie is, worden jullie afgekeurd” 2 Korintiërs 13:5 BB.

Zo wil God ons gebruiken Hij veranderd ons ook in bruikbare kinderen van Hem. Voor onze levens hoeven we niet te vrezen, God is altijd bij ons en Hij heeft een machtig plan met ons leven. Velen zijn zich er niet van bewust, net als Josia maar door een persoonlijke vriendschap met God aan te gaan door te geloven dat God een mooi leven kan geven, dat wij dat nooit voor onszelf kunnen bereiken, is het zo belangrijk om met Hem te leven.

Weet je misschien is het nu wel jouw tijd, gebruik die tijd zodat jij nu het verschil kunt maken. Laat het maar zien hoe echt je bent en dat jij de moeite waard bent om een vriend van God te zijn. Het is daarom heel belangrijk dat jij je leven in Gods hand legt, doe het maar en je zult nooit teleurgesteld uitkomen.

Ik wens je Gods zegen. - Fred IJzerman.

Een Luistermoment

  

E-cards & C-Cards

 Voor Ecards kunt u klikken op:

www.C-Cards.nl 

bij C-Cards vindt u ook gedichten van Ria Riksten-Brouwer

Wij stellen het zeer op prijs om uw mening over deze site te ontvangen.
Als u hieraan mee wilt werken, vul dan de enquête in.
Het is anoniem en de gegevens gebruiken we om deze site te verbeteren.
  
Voor andere vragen kunt u ons altijd mailen.

Wat is nieuw

Sorry - Dit gedeelte is tijdelijk buiten werking.