Deel 3

Gods doel van het Nieuwe leven

"Hij heeft ons, volgens Zijn plan, nieuw leven gegeven door ons de waarheid bekend te maken”

Eens gegeven blijft gegeven, zeiden we vroeger heel vaak, dan ontstond er nog wel eens onenigheid en moest je dit soms oplossen met je vuisten of je werd zelf afgedroogd. In zekere zin is dit met het nieuwe leven ook zo want we zijn het niet altijd met de voorganger of je geestelijke naaste eens, ook kun je boos op God de Vader worden wanneer Hij je zegt wat er allemaal veranderen moet. Dit leert ons dat geestelijke vernieuwing wel geboren is in heel je wezen maar dat het ‘nieuw geboren kind’ moet groeien in volwassenheid. Je weet niet alles je begrijpt ook niet alles. De Staten vertaling brengt ons veel dichter bij de tekst die we net gelezen hebben.

  • En aangedaan hebt den nieuwen mens

  • die vernieuwd wordt

  • tot kennis,

  • naar het evenbeeld Desgenen

  • Die hem geschapen heeft

Hoe duidelijk wil je het horen dat er een ‘vernieuwing’ plaatsvindt tot ‘Kennis in overeenstemming met Gods evenbeeld’. Dat is groeien door te horen, te begrijpen, te veranderen ook al zijn de omstandigheden tegen ons. Moet je horen wat de Apostel Paulus hierover zegt.

Daarom geven wij het niet op. Hoewel ons lichaam zwakker wordt, wordt onze innerlijke kracht met de dag groter. Onze moeilijkheden en pijn zijn uiteindelijk niet zo groot en zullen ook niet zo lang duren. Maar het gevolg ervan is dat wij voor altijd in Gods heerlijke nabijheid zullen leven. Dus kijken wij niet naar wat zich voor onze ogen afspeelt, naar de moeilijkheden om ons heen. Maar wij kijken uit naar de blijdschap die ons wacht, al zien wij die nu nog niet. Alle zichtbare dingen zijn tijdelijk, maar de dingen die nu nog niet zichtbaar zijn, zullen eeuwig blijven” 2 Korinthiër 4:16-18 HB.

Zelfs wanneer je zwak bent door de ouderdom zul je merken dat je innerlijke (geestelijke) kracht zal toenemen. Je pijn zal verbleken bij de Aanwezigheid van Gods Kracht in je leven, en dat elke dag opnieuw. Dan leren we om niet te zien op wat zich voor je ogen afspeelt maar we kijken uit naar de Heerlijkheid en Blijdschap die op ons wacht. De dingen zoals je pijn je verdriet en alles wat het aardse leven ons opdringt zal niet eeuwig duren. De voor ons nog niet ‘zichtbare dingen’ die zijn eeuwig. Vgl. Deuteronomium 29:29 HB.

Wat een genade om te mogen weten én te ervaren dat God zoveel vertrouwen in ons heeft dat Hij ons de Kracht van De Zoon en de Kracht van de heilige Geest, ons toevertrouwd. Die kracht van God gaat met ons mee en zal in de ouderdom onze innerlijke mens sterker, wijzer, liever, vreugdevoller, vrediger, lankmoediger, vriendelijker, goedertieren, getrouwer, zachtmoediger en reiner maken. Vgl. Galaten 5:22 HB. De Vrucht van de Geest zal sterker in je aanwezig zijn.

Voor mij betekent dit dat God ons doet groeien in al deze dingen. Maar hoe vaak staan; de aangebrande, de criticus, de ruziemaker, de niet vergevende, de trotse, de overspelige, de onreine, de vijandige, de twistbrenger, de vertoornde, de tweedrachtige, de haatvolle, de kroegloper op de voorgrond? Nee, tussen theorie en praktijk, heeft de satan bij ons allemaal wel eens een wig kunnen slaan. Maar hoezeer je dit ook als een nederlaag ervaart, er is altijd een weg terug. De Geest van God is en blijft werkzaam in ons, Hij zal ons overtuigen van de zonde, het oordeel en De gerechtigheid.

Daarom zeg ik

Deze drie woordjes zijn zo belangrijk want het maakt duidelijk dat je een keuze hebt gemaakt. Je spreekt jezelf toe met Gods woorden:

  • Daarom geven wij het niet op

  • Hoewel ons lichaam zwakker wordt

  • Wordt onze innerlijke kracht

  • Met de dag groter

Zie 2 Korinthiër 4:16-18 HB.

Ik hoop dat we samen op het spoor van God komen dan gaan we voelen hoeveel God ons waardeert. Onderschat dit niet, ik weet dat we in deze studie nogal indringend zijn geweest, maar heb je dit soms ook niet even nodig. Ik denk van wel, want waarom zal het anders gaan dan bij mij? God waardeert ons door ons alles te geven, wat ons met de hemel verbindt wat ons met elkaar verbindt. Wie dit gaat begrijpen zal leren om vanuit de diepte van je leven, Gods waardering ook bij je naaste te brengen. Denk maar aan Paulus en Silas en Jozef en al die anderen die in de Bijbel gevangen zaten maar wel Gods getuigenis lieten horen op de manier zoals dit bij hen past. Dan gaat de inhoud van de volgende woorden, je Persoonlijke leidraad worden en ben je aangewezen op je relatie met God. Want wie God vergeet in zijn of haar ellende zal de ellende alleen maar uitvergroten , daar ben je dus niet mee geholpen. Dus is het goed dat we weten waar het om draait in Gods woord, dan kun je Lofprijzen en leef je uit de ‘vernieuwing’ waarin je steeds meer van God zult herkennen.

Uw denken moet grondig vernieuwd worden. Sterker nog, u moet een heel nieuw mens worden, die alleen voor God leeft, zuiver en goed. Trek een nieuwe natuur aan als een stel nieuwe kleren” Efeziërs 4:23-24 HB

Door dit woord verstaan wij dat God ons waardeert, want Hij vernieuwd, Hij maakt sterk, van Hem krijgen we die ‘Nieuwe kleren’ om aan te trekken zodat wij voor God en mensen herkenbaar zijn.

Wie zal u kwaad doen, als u zich inspant voor het goede?”

Maar als dat toch zou gebeuren, bent u bevoorrecht. Daarom moet u zich niet door dreigementen laten afschrikken of in verwarring laten brengen. Vertrouw uzelf helemaal aan Christus toe. Hij is onze Here. Wees altijd bereid verantwoording af te leggen van de verwachting waaruit u leeft, als daarom gevraagd wordt. Maar doe het wel vriendelijk en met het nodige respect” 1 Petrus 3:13-15 HB.

De sterkste waardering van God voor Ons is, De vrijheid, het Licht waarin we Zijn Majesteit weerspiegelen. Dat wij steeds meer op Christus lijken.

De Heer is de Geest. En waar de Geest van de Heer is, is vrijheid. En op ons gezicht is het licht van de macht en majesteit van de Heer te zien. Want er is geen 'doek' over ons gezicht. We zijn als spiegels die steeds meer de stralende macht en majesteit van de Heer weerspiegelen. Want we gaan steeds meer op Christus lijken. Dat gebeurt door de Geest van de Heer.” 2 Korinthiër 3:18 BB.

Voor ons is nu de vraag, kan ik dit zomaar aannemen? Ja, want het staat in Zijn Woord. En daar staat geen woord teveel in: “Toen ik om hulp riep, hebt u geantwoord. U gaf mij weer moed, ik hervond mijn kracht” Psalm 138:3 GNB. ‘Ik hervond mijn kracht’, dit zinnetje kan zo veel zeggend zijn, omdat het altijd te maken heeft met je menselijke zwakte. Hoe veel we ook ontvangen het is en blijft een ‘Waardering van Godswege’, om ons te bemoedigen met alles wat Door het Offer van Jezus geopenbaard is.

Dat dit ontzettend veel is zien we in het leven van Jezus op aarde. Daar zien we dingen gebeuren die de ogen van mensen hebben geopend. Dan mag, nee, dan moet je dit belijden als Vaders Persoonlijke waardering voor jou. Alle wonderen en tekenen zijn de fundamenten van Gods waardering voor de mens voor jou en mij. Jezus gaf ons meer dan een preekje, hier of daar. En Hij genas de mensen niet om Zelf met de eer te gaan strijken? Nee, het was de ‘Waardigheid’ van de hemel gehuld in ‘Waardering’. Zo krijgen we weer die verbinding met de Hemel door Jezus’ Persoonlijke inzet’ voor ons.

Wat heeft dit ons gebracht?

Het wordt tijd dat we de balans gaan opmaken. Dat we eens gaan inventariseren wat bij ons op de geestelijke plank ligt. Wat we in de loop der jaren van Hem ontvangen hebben. Want wie zich verrijkt zonder uit te delen daar kan het niet goed mee aflopen. Lees het volgende verhaal en laat je inspireren door de Geest van God.

En ik zal tot mijn ziel zeggen: Ziel, gij hebt vele goederen liggen, opgetast voor vele jaren, houd rust, eet, drink en wees vrolijk. Maar God zeide tot hem: Gij dwaas, in deze eigen nacht wordt uw ziel van u afgeëist en wat gij gereedgemaakt hebt, voor zijn wie zal het? Zo vergaat het hem, die voor zichzelf schatten verzamelt en niet rijk is in God” Lucas 12:19-21 HB.

En wat gij gereedgemaakt hebt, voor wie zal het zijn?

Ja, voor wie zal het zijn? Je denkt hoera ik heb ‘de straatcode kanjer’ gewonnen en doe ik lekker niets meer zolang ik leef. Maar zit bij rijkdom ook een ‘leeftijds-garantie’? Kun je dan ook een ongeneeslijke ziekte afkopen? Laat ik dit mogen zeggen; ‘Rijk zijn’ op zich daar is niets mis mee. Natuurlijk mag je er van genieten en die extra vakantie met je gezin, het mag allemaal. Maar in je rijk zijn kun je in één klap heel belangrijke dingen verliezen. Dat zijn dingen waar je niet zonder kunt, want je kunt veel sneller dan je denkt je relatie met God verliezen. Rijkdom en vrekkigheid zijn elkaars vijanden en hun spel wordt tussen je briefjes van vijftig uitgevochten. De volgende twee verzen zeggen dit.

Kijk, zo vergaat het de mensen die niet op God vertrouwen, maar denken dat hun rijkdom hen wel zal redden. Die rijkdom waardoor hij zich sterk waande, werd zijn ondergang” Psalm 52:9 HB.

Al is hij nog zo trots op wat hij bereikt heeft, al wenst iedereen hem geluk met zijn voorspoed, toch zal hij zijn voorvaders volgen in de dood, hen die nooit meer het licht zullen zien. Wie in weelde baadt, maar het juiste inzicht mist, zal vergaan als een dier” Psalm 49:18-20 GNB.

Maar het juiste inzicht mist”, om met zijn verworven rijkdommen om te gaan. Of je nu arm of rijk bent, in beide situaties heb je de plicht om hier verantwoord mee om te gaan. Voor de een staat er ‘dat je niet zult stelen’ en voor die ander staat er dat; “Zij moeten rijk zijn in goede werken en met een blij hart geven aan mensen die gebrek lijden; zij moeten altijd klaarstaan om alles wat God hun heeft gegeven met anderen te delen. 1 Timotheüs 6:18 HB. Kijk dan heb je het ‘juiste inzicht’, dan doe je wat Gods liefde je zegt te doen.

Wat voor het aardse rijk zijn gezegd wordt, is een spiegel dat ons laat zien hoe wij met ons geestelijk leven om moeten gaan. Dat wil zeggen, wat doe jij met Gods waardering voor jou? Blijft dit binnenskamers of durf je dit te delen met anderen die er niet zo veel van begrijpen? Mens nog aan toe, er is zoveel te winnen, wie geeft met het juiste inzicht, zal op een andere manier rijk worden. Hierover geeft Jezus ons een prachtige belofte mee:

Verzamel op aarde geen kostbaarheden, want die vergaan of worden gestolen. U kunt beter kostbaarheden in de hemel verzamelen. Die zullen nooit vergaan en nooit worden gestolen. Als uw rijkdom in de hemel ligt, zal uw hart daar ook naar uitgaan” Mattheüs 6:19-21 HB.

Als uw rijkdom in de hemel ligt, zal uw hart daar ook naar uitgaan”.

Laat u niet door het geld in beslag nemen. Wees tevreden met wat u hebt, want God heeft gezegd: Ik zal altijd voor u zorgen; Ik zal u nooit in de steek laten” Hebreeën 13:5 HB.

Dat geld ons een sterke prikkel kan geven om er meer van te verzamelen is duidelijk. En we zien dan ook dat het grote geld een bijzondere hebzucht kan ontwikkelen. De jongens van de bank weten precies hoe en wat ze moeten doen om handel te drijven met aandelen. Wanneer je hier heel goed in bent, kun je een flinke som geld verdienen. Wie gewend is om op grote voet te leven kan moeilijk met minder toe, dus worden er nog wel eens frauduleuze zaken gepleegd.

Wat zou het fijn zijn als wij de overtuiging hebben dat we dit niet hoeven te volgen, dat God ons op een andere manier Rijk heeft gemaakt. Hebben we de belofte gelezen in deze tekst? Dat we tevreden moeten zijn met wat we hebben en komen we tekort dan zal God hier op een of andere manier in voorzien, want Hij zorgt voor ons. Hij zal ons nooit in de steek laten. Zo weten we dat onze schat in de hemel ligt en daar mag ons hart naar uitgaan. Wij mogen zaken doen met de waardering die God ons geeft. We mogen onze kwaliteiten onze gaven en al Gods mogelijkheden in ons verdubbelen. Door er anderen in te betrekken, hen de mogelijkheid voorhouden dat ze veel rijker kunnen worden dan al het aardse slijk bij elkaar.

Het leven met God brengt veel op. Zeker als je ook blij bent met alles wat je hebt” 1 Timotheüs 6:6 HB.

Deel vier zal binnenkort gepubliceerd worden

Ik wens je een prachtige dag, Fred IJzerman

Citaat om te herkauwen !

Oordeel pas als je alles gehoord hebt.

De meeste mensen hebben het verlangen te doen wat goed is. Maar het gaat in onze wereld allemaal zo snel, dat we soms niet de tijd nemen om alle feiten te verzamelen voordat we ons oordeel al klaar hebben. Dit gebeurd in ons gezin, in onze vriendenkring en in het zakenleven.

Als je nog eens gevraagd wordt ergens een uitspraak over te doen, haal dan erst even diep adem en luister naar het hele verhaal voordat je reageert en het zondermeer afschiet.

“Wie antwoord geeft, voordat hij hoort, die is het tot dwaasheid en smaad”.

Spreuken 18:13.

Delen

Wil je wel eens iets met anderen delen?

Dat kan, stuur ons je verhaal.

Sluit het aan bij de doelstelling van deze site dan zullen we het plaatsen.

Toesturen kan per E-mail. devadas@aresko.nl

Een Luistermoment

Een Gebed

Vader God, wij danken u, dat U ons zo geschapen heeft, dat we door Uw genade als volwassen mensen met elkaar om kunnen gaan. Ons gebed is dat hen die dit niet kunnen en daar moeite uit ondervinden, door ons toch als volwaardige mensen zullen geaccepteerd zullen worden. Dat ze zullen weten; ‘Wij horen er ook bij’. Wij bidden u, dat we samen de Kracht van U mogen vinden, om de ander zo te helpen dat ze in U en door U het leven zullen begrijpen. Geef ons kracht om samen een hand en een voet te mogen zijn, voor elkaar en die ander waar Uw Liefde ook naar uitgaat.

 Dank u in Jezus Naam, Amen

E-cards & C-Cards

 Voor Ecards kunt u klikken op:

www.C-Cards.nl 

bij C-Cards vindt u ook gedichten van Ria Riksten-Brouwer

Wij stellen het zeer op prijs om uw mening over deze site te ontvangen.
Als u hieraan mee wilt werken, vul dan de enquête in.
Het is anoniem en de gegevens gebruiken we om deze site te verbeteren.
  
Voor andere vragen kunt u ons altijd mailen.

Wat is nieuw