Deel 4

Wat is onze geestelijke erfenis?

We weten allemaal dat er bij de dood van iemand soms heel wat te verdelen is, we noemen dit ook wel ‘Het nalatenschap’ van Tante… De hebzucht zal bijna altijd om de hoek komen kijken dus ook de ruzie zal niet uitblijven. Goed, dat was onze tante. Nu zijn wij aan de beurt, nee niet al ons bezit hier op aarde maar onze ‘geestelijke nalatenschap’, welke schatten hebben we al in de hemel liggen? Wat is onze nalatenschap? Geen schatten op aarde waar de tand des tijds ze onbruikbaar maakt, zei Jezus tegen zijn volgelingen. Maar een schat in de Hemel die blijven mooi en behouden hun waarde. En juist die schatten verzamelen dat is ons vermogen om de ander te weten ‘waarderen’.

Dan weet die ander dat je het meent, maar ook de hemel is ervan op de hoogte. In de brieven aan de gemeenten in Openbaringen lezen we welke betrokkenheid God met elke gemeente had. In Openbaring 2:19 HB, zegt God:

  • Ik ken uw doen en laten.
  • Ik weet hoe groot uw liefde,
  • uw geloof en hulpvaardigheid zijn
  • en hoe moedig u volhoudt.
  • Ik weet ook dat u nu nog meer doet dan eerst.

Merken we hier ook de stijgende lijn in hun doen en laten? Het was God niet ontgaan. Goed, er waren ook mindere beoordelingen die laten we even voor wat ze zijn. Maar het feit dat God bij elke Kerk stil staat om het allemaal te Waarderen, dat moet ons goed doen. Daar wordt je warm van. Dat moet ook het kloppende hart van elke gemeente zijn. Maar helaas zijn er ook gemeenten die minder goed uit de test komen. Gods beoordeling is er niet op gericht om ons te kleineren maar juist om ons aan te moedigen beter ons best te doen. Dit zien we terug in de brieven aan de gemeentes in de Openbaring brief. Hij noemt eerst de goede dingen en dan die zaken die veranderd moeten worden. Dus eerst de Waardering dan pas de vermaning wat eigenlijk niets anders is dan een bemoediging. Want wanneer God zegt dat iets niet goed is dan geeft Hij ons ook de kans om het te herstellen. Daarom ligt voor mij, bij een vermaning de nadruk op bemoedigen. Bij de volgende tekst zien we dit heel duidelijk.

“Nu u al een hele tijd christen bent, zou u eigenlijk anderen moeten onderwijzen”.

Dat zou een normale ontwikkeling zijn geweest, maar hun groei in het geloof was ergens blijven steken. Ze waren niet geoefend in hun geloof. Dit kan verschillende oorzaken hebben gehad. In hoeverre herkennen we ons hierin? Ook al jaren op weg, maar door gebrek aan persoonlijke interesse is er nauwelijks sprake van een goede omgang met God de Vader. We weten eigenlijk niet zo goed hoe we kunnen getuigen en van het werk van de heilige Geest daar begrijpen we helemaal niets van. En dat kan God je dan op een bepaald moment duidelijk maken. Nu ben je al een hele tijd een kind van God maar;

“Maar u bent helaas zover teruggevallen dat de eerste beginselen van het christen-zijn u weer moeten worden bijgebracht”. U bent net babies die geen vast voedsel kunnen verdragen en daarom nog melk moeten drinken” Hebreeën 5:12 HB.

Ja, zo kan het met ons allemaal gaan, de omstandigheden kunnen door eigen stommiteiten ons doen terugvallen. Dus zul je dit moeten aanpakken, maar Hoe? Velen blijven zolang in die omstandigheden zitten dat het eigenlijk een ‘normaal kerkelijk leven’ voor hen is geworden. Maar daar neemt God geen genoegen mee. Wel in zijn Kerk verblijven dat kent consequenties, nee er worden geen sancties opgelegd of straf uitgedeeld. Heb je het gelezen wat God zegt. Je krijgt een tweede kans, begin maar opnieuw te leren wat ‘de eerste beginselen’ van het geloof zijn. God is zo liefdevol dat Hij hen als kleine kinderen weer met de fles gaat opvoeden. De ‘eerste beginselen’ wil zeggen; Begrijp je wel wat de ‘Wedergeboorte’ wil zeggen en welk een verandering dat gaat teweeg brengen in je dagelijkse leven?

Hoor maar wat er verder over geschreven staat;

“Zo zult u de zwaardere kost nooit kunnen verdragen. Die zwaardere kost is voor hen die goed en kwaad uit elkaar kunnen houden. Zij kunnen opgroeien tot volwassen christenen. Daarom is het niet goed telkens weer terug te gaan naar wat wij in het begin over Christus hebben geleerd. Wij moeten verder gaan en volwassen christenen worden” Hebreeën 5:14;6:1 HB.

Over dit onderwerp heeft Paulus veel geschreven, dat dit nodig was zien we duidelijk voor onze ogen ontvouwd worden. Het laat ook geen ruimte om de marges maar iets breder af te stellen, want dit is een open deur voor de satan. Om die reden is het noodzakelijk dat we alle achterstallige werkzaamheden aan ons geestelijk huis gaan herstellen. Dit kan soms in eigen kracht of met hulp van anderen. Laat je daarom leiden door de heilige Geest die ons in alles zal overtuigen. Want we zullen hoe dan ook moeten leren om het ‘kwade van het goede’ te onderscheiden. Anders zullen we blijven hangen in ‘oppervlakkig christendom’.

“Toen jullie God nog niet kenden, dienden jullie goden die eigenlijk helemaal geen goden zijn. Maar nu hebben jullie God leren kennen (of beter gezegd: nu kent God júllie). Waarom willen jullie je dan weer aan allerlei nutteloze godsdienstige regels gaan houden? Jullie maken jezelf opnieuw tot slaven van wetten en regels. Jullie houden je aan allerlei speciale dagen en maanden, feesten en jaren! Ik ben ongerust over jullie. Ik ben bang dat mijn moeite voor jullie misschien voor niets is geweest” Galaten 4:8-11 BB.

Dienden jullie goden die eigenlijk helemaal geen goden zijn”.

Dit gedrag zal voor velen heel herkenbaar zijn, we hebben vooral veel eigen inbreng vermengd met het zuivere geloof. Bijvoorbeeld, een beetje ‘wet’ en een beetje ‘genade’ is samen het geloof wat wij prettig vinden. Dit kan zulke diepe sporen nalaten dat we er moeilijk van overtuigd raken dat dit niet ‘Het Zuivere Geloof’ is. Dat is ook de reden dat er veel ‘ongehoorzaamheid’ is als het gaat om te doen wat God ons zegt om te doen. Eigen overtuigingen vinden we belangrijker dan de stem van de heilige Geest. Uit dit alles kunnen we opmaken hoe sterk de eigen overtuiging kan zijn en we kunnen ook zeggen waarom dit zo is, omdat we leven vanuit een samengestelde godsdienst die het bij mensen goed doet maar wat God afkeurt. Vanaf de eerste gemeente waren er twistpunten die de mensen niet dichter bij elkaar bracht. Vgl. Handelingen 25:19.

Het was ook niet eenvoudig om een godsdienst vol met tradities en wetten zomaar los te laten. En toch moesten ze overschakelen naar het verbond van genade. Dat die overgang zo groot was kwam door het feit dat men binnen de wetgeving van God, zoveel ‘niet-van-God-wetten’ had bedacht. Dat noemde men de Talmoed.

De geschiedenis van de Talmoed

Voor veel Joden is de Talmoed een boek dat je naast de Thora, de wet van God kunt gebruiken ter verduidelijking van ‘de Wet’ zelf. We zouden het kunnen vergelijken met de ‘Belijdenis’ en andere geschriften die te vinden zijn achter het boek Openbaringen in sommige voor kerken gedrukte Bijbels. Jezus erkent de Talmoed niet en refereert er ook nooit na. Hij kwam om de wet te vervullen en niet de Talmoed of andere geschriften die niet in Gods opdracht zijn geschreven.

We weten dat God alle dingen heeft doen ontstaan door Jezus Christus. En Zijn plannen om Jezus de wet te laten vervullen en het ontstaan van een nieuw verbond geschreven op de tafels van ons hart, zijn jarenlang verborgen ‘geheim’ geweest. Paulus weet zich opgenomen in dat Plan van God en zegt:

“En nu mag ík aan de mensen Zijn plan bekend maken;

  • Pas nú wil God de gemeente gebruiken
  • om zijn grote wijsheid bekend te maken
  • aan de onzichtbare leiders en machten
  • van de geestelijke wereld.

Want dat is altijd zijn plan geweest met Jezus Christus, onze Heer” Efeziërs 3:9-11 BB.

Deze woorden leggen het hart van Jezus’ Kerk bloot. De Kerk is Gods instrument om Zijn wijsheid bekend te maken. Die wijsheid is in de eerste plaats om het ‘Geheimenis’ van het Evangelie te openbaren. Door de werken van Jezus zien wat dit alles inhoud. In een Nieuwe Gemeente horen ook regels en voorschriften, maar wie goed leest zal opmerken dat al deze regeltjes moet drijven op of in Gods genade. Wanneer dit niet zo is wijken wij van Zijn voorschriften af en geven een open deur aan het rijk der duisternis. Die daar gretig gebruik van zal maken. Dat zien we terug in de tactiek van ‘de wolf in schaapsklederen’.

Onze opdracht is om dit soort zaken te ontmaskeren.

Op die manier ontnam God de duivel en zijn trawanten volledig hun macht. Hij heeft hen in het openbaar te kijk gezet en daarmee laten zien dat zij door het kruis van Christus overwonnen en verslagen zijn. Laat u dus door niemand bekritiseren over wat u eet of drinkt. En of u zich al of niet aan feestdagen en rustdagen moet houden” Kolossenzen 2:15-16 HB.

We begrijpen hoe belangrijk de gemeente is, want daarbinnen i de vereniging met elkaar en met God de Vader ligt onze Kracht om de boze te ontmantelen door hem te wijzen dat door het Offer van Jezus zijn macht teniet is gedaan. Maar het rijk der duisternis doet net of het gek is en doet of er niets gebeurd is. De satan wil ons altijd door welke omstandigheden dan ook weg-leiden van ‘het Volbrachte werk’ van Jezus. En daar gebruikt hij onze medegelovigen voor. Daarom is het zo belangrijk dat we ons niet laten bekritiseren over de buiten werking gestelde wet. We zijn ‘vrijgekocht’ door de kracht van Jezus’ Offer. Weet je wat dit bewerkt:

“De vriendschap met God is uitsluitend voor hen, die Hem eerbied bewijzen. Alleen zij zullen de geheimen, verborgen in Zijn beloften, leren kennen” Psalm 25:14 HB.

Heel duidelijk of niet, wil je meer van Zijn ‘verborgen beloftes’ leren kennen dan kan dit maar op één manier. Dat is; “Voor hen, die Hem eerbied bewijzen” hiermee bewijs je dat je een vriend van God bent. Dit noem ik een; ‘Wederzijds Waarderen, de eerbied voor Vader, Zoon en Geest geven ons inzicht in Gods geheimen. Je begrijpt dan meer van Zijn geheimen. Dus inzicht in de toekomstige beloftes vindt plaats in Eerbied en ontzag en aanbidding voor de Allerhoogste God.

Maar, hoe denk je hier voor jezelf over, denk je dat je sterk genoeg bent om de Vriendschap op basis van eerbied met Hem aan te gaan? Ik begrijp dat je zegt, het lukt me soms niet er zijn vaak hobbels te nemen of lastige keuzes. Dat mag geen excuus zijn want echte vrienden waarderen elkaar los van hun eigen moeilijkheden. Natuurlijk is dit een kwestie van groeien in je geloof.

“God is machtig om u sterk te maken in uw geloof. Dat is het goede nieuws over Jezus Christus dat ik breng. De waarheid over Hem is eeuwenlang verborgen gebleven, maar nu bekendgemaakt” Romeinen 16:25 HB.

Einde deel 4

Volgende keer het laatste deel 5

Ik wens je een fijne dag en leerzame momenten, Fred IJzerman

Citaat om te herkauwen !

Het ware blijft altijd waar,

em het zal ook tegen de sluwste

argumenten opgewassen blijven.

“Want alzo lief had God de wereld”.

Johannes 3:16.

Delen

Wil je wel eens iets met anderen delen?

Dat kan, stuur ons je verhaal.

Sluit het aan bij de doelstelling van deze site dan zullen we het plaatsen.

Toesturen kan per E-mail. devadas@aresko.nl

Een Luistermoment

Een Gebed

Vader God, wij danken u, dat U ons zo geschapen heeft, dat we door Uw genade als volwassen mensen met elkaar om kunnen gaan. Ons gebed is dat hen die dit niet kunnen en daar moeite uit ondervinden, door ons toch als volwaardige mensen zullen geaccepteerd zullen worden. Dat ze zullen weten; ‘Wij horen er ook bij’. Wij bidden u, dat we samen de Kracht van U mogen vinden, om de ander zo te helpen dat ze in U en door U het leven zullen begrijpen. Geef ons kracht om samen een hand en een voet te mogen zijn, voor elkaar en die ander waar Uw Liefde ook naar uitgaat.

 Dank u in Jezus Naam, Amen

E-cards & C-Cards

 Voor Ecards kunt u klikken op:

www.C-Cards.nl 

bij C-Cards vindt u ook gedichten van Ria Riksten-Brouwer

Wij stellen het zeer op prijs om uw mening over deze site te ontvangen.
Als u hieraan mee wilt werken, vul dan de enquête in.
Het is anoniem en de gegevens gebruiken we om deze site te verbeteren.
  
Voor andere vragen kunt u ons altijd mailen.

Wat is nieuw