Een bekende uitspraak zegt; als je voor een dubbeltje geboren bent word je nooit een kwartje. De vraag die we onszelf mogen stellen is;

  • Bepaald je afkomst wie en wat je uiteindelijk wordt?
  • En in welke mate bepaald je geloof wat of wie je bent.

In de geslachtsregisters in het O.T. staat opeens een opmerkelijk gebed wat uitgesproken wordt door Jabez. En in dat gebed zit veel wijsheid verborgen, daar kunnen we veel van leren. Want uit dat gebed blijkt dat het hier gaat om een bijzonder man.

In 1 Kronieken 4:9-10 HB lezen we het volgende.

“Jabez genoot het meeste aanzien van zijn broers. Zijn moeder noemde hem Jabez omdat de bevalling zo moeilijk verliep. Hij was degene, die de God van Israël vroeg: "Och, zegent U mij alstublieft! Help mij met wat ik doe, opdat mijn bezittingen worden uitgebreid. Bewaar mij voor het kwaad en alle onheil." En God voldeed aan dat verzoek”.

De naam Jabez betekent ‘pijn, smart, in smart gebaart’ Letterlijk: ‘hij die pijn veroorzaakte’. Volgens de Bijbel is deze naam aan hem gegeven omdat zijn moeder de geboorte als een traumatische ervaring heeft ervaren, om wat voor reden dan ook. De naam Jabez houdt deze herinnering levend. Het moet moeilijk geweest zijn voor Jabez om hiermee te leven en om dit stempel, de betekenis van zijn naam, te accepteren. Hij kon daar niet mee leven.

Ander toekomst

Jabez wil een ander toekomst omarmen dan zijn naam oproept. Hij wil geen smartenkind zijn. En uit vrees dat zijn leven in het teken van smart zal staan, bidt hij tot God. Hij roept Hem aan en vraagt om verandering. Want hij wil niet dat de betekenis van zijn naam ook zijn toekomst zal bepalen. Hij strekt zich uit naar Gods bovennatuurlijke goedheid en aanwezigheid, waardoor situaties veranderen kunnen. Hij heeft geen idee hoe God dit zal uitwerken, maar hij heeft vertrouwen in zijn God bij wie alle dingen mogelijk zijn.

Durven vragen

Jabez durft te vragen en natuurlijk mag dat. Ook in andere bijbelgedeelten lezen wij hierover. In Mattheüs 7:7 zegt Jezus zelf: “Bidt en u zal gegeven worden; zoekt en gij zult vinden; klopt en u zal opengedaan worden”.

Jabez durft vrijmoedig te bidden, en wat hij bidt is voor hem van levensbelang.

  1. wil mij toch overvloedig zegenen
  2. en mijn gebied vergroten
  3. laat Uw hand met mij zijn
  4. weer van mij het kwade
  5. zodat mij geen smart treft

Belemmerende factoren

Jabez kende ongetwijfeld ook allerlei belemmerende factoren in zijn leven. Vandaar zijn beslissing om God is zijn situatie te betrekken. En ongetwijfeld kent een ieder van ons ze ook. Zo kunnen negatieve invloeden vanuit ons verleden, traumatische ervaringen, teleurstellingen en onrecht ons terneerdrukken. Onze vrijmoedigheid om vrij te kunnen leven kan erdoor wegkwijnen. We kunnen zelfs een belemmering zó ervaren, dat de zin om te geloven en de zin om te leven, daardoor helemaal wegvalt. We zijn dan zo gericht op al het scheefgegroeide en de pijnlijke momenten van ons leven, dat we geen hoop meer hebben voor verandering.

Waarin was Jabez nou uniek?

Wel hij durfde God te vragen om die stempel die negatieve herinnering aan zijn naam om te buigen in zegeningen. Hij geloofde in de kracht van God!

Hij is uniek omdat hij gelooft in bronnen in mogelijkheden, buiten hem zelf. Hij gelooft in verandering wanneer God Zijn hand op hem zal leggen. Daarom roept hij God aan en vraagt hij vrijmoedig voor een andere toekomst. Hij wil niet dat het verleden bepalend is voor zijn leven. Hij wil zich richten op een toekomst met God, op God die luistert en in staat is nieuwe wegen te geven. Ook wij mogen ons verleden met alle bronnen van pijn en teleurstelling aan God toevertrouwen en gaan openstaan voor een ander leven met Hem.

Andere richting

Jabez durfde God te vertrouwen voor méér dan zijn natuurlijke situatie. Hij wilde God vertrouwen voor Zijn bovennatuurlijk ingrijpen, zodat zijn leven betekenis zou krijgen voor zijn God. Hij wilde open staan voor nieuwe mogelijkheden en deze gebruiken voor God en de mensen om hem heen.

Ook wij mogen God gaan vertrouwen voor veranderingen in ons leven. Daarbij zijn dan niet alleen ónze ervaringen en vorming, of onze positie bepalend, maar weten we dat God “bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen” Efeziërs 3:20. Voor God zijn onze beperkingen, achtergrond en zwakheden, geen barrières waardoor Hij niet heen zou kúnnen breken. Wel vraagt Hij van ons om hem te vertrouwen.

Waakzaam

Wanneer wij kiezen voor een veranderd leven moeten we tegelijkertijd alert zijn op de tegenstander van God. De vijand die ons wil afleiden en ontmoedigen. Die ons wil beschadigen door ons te verleiden de verkeerde keuzes te maken. Het gebed van Jabez is hierbij een stimulans: het mag dagelijks ons gebed zijn dat we bewaard worden voor het kwaad, dat we alert zijn in moeilijke en kwetsbare momenten waarbij we ons aan boosheid of opstandigheid willen overgeven. In verbondenheid met Hem moeten we alert zijn om ‘smart’ te voorkomen en om niet onnodig anderen te beschadigen of zelf beschadigd te worden.

Jezus begrijpt ons

Want het feit dat Jezus Zoon van God en Mensenzoon is, helpt ons om het gebed van Jabez nog beter te verstaan. Ook Jezus’ Naam komt in het menselijke geslachtsregister voor: Immanuël, dat betekent: “God met ons”. Gods hand week geen moment van Hem. Daarom kon Jezus Christus Zijn opdracht vervullen dwars door de diepste duisternis heen. Hij stond op uit de dood en wil met Zijn

Geest niets liever dan ons beschermen en leiden. Hij wil het ‘zwakke’ en ‘gewone’ u en mij, gebruiken en ondanks al ónze zwakheden wil Hij met ons leven tot Zijn doel komen.

Wat bepaald ons uniek zijn?

Jabez lied zich niet leiden door zijn afkomst, hij richtte zich op een nieuwe toekomst. En God schonk wat hij had gevraagd”, zegt de Bijbel.

We mogen weten dat in Jezus Christus een unieke toekomst is weggelegd voor een ieder die gelooft, want door dat geloof zijn wij;

“een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk Gode ten eigendom, om de grote daden te verkondigen van Hem, die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht: u, eens niet zijn volk, nu echter Gods volk, eens zonder ontferming, nu in zijn ontferming aangenomen” 1 Petrus 2:9-10.

“Daarom verliezen wij de moed niet, maar al vervalt ook onze uiterlijke mens, nochtans wordt de innerlijke van dag tot dag vernieuwd” 2 Korintiërs 4:16.

Hoe uniek wil jij zijn?

Ik wens je een fijne dag, Fred IJzerman

Citaat om te herkauwen !

"Er is nog nooit iemand geeerd om wat hij heeft ontvangen.

Een mens ontvangt eer voor wat hij heeft gegeven"

“De rechtvaardige geeft en houdt niet terug”.

Spreuken 21:26.

God prijzen

 Soms gaat je weg door de woestijn, 

je kunt het niet ontlopen. 

Een dor en troosteloos gebied, 

het kan je krachten slopen.

En is het mogelijk om dáár

toch nog God te prijzen?

Ach, weet je, daar zal Vader Zélf 

jou de bronnen wijzen!

©  MariaRiksten-Brouwer

 

Een Luistermoment

Een Gebed

Uw kind

Vader ik wil U danken dat ik voor altijd Uw kind mag zijn. Wat is het fijn te ervaren dat ik in Jezus Uw zoon aanvaard ben als Uw kind. Dank U Vader, dat U mij behandelt als Uw zoon. Dat ik niet hoef te twijfelen, of U van mij houdt. Ik mag dit ervaren, omdat U mij leert. Dank U voor het proces van vernieuwing en verandering in mijn leven. U weet immers waarin ik veranderen moet? En al zal ik Uw veranderingen tegenwerken, uiteindelijk geef ik mij gewonnen. Zo is Uw Liefde altijd groter dan mijn weigering. Hemelse Vader helpt U mij, zoals een kind de eerste stapjes mag zetten op weg naar het grote leven.

Dank u in Jezus Naam, Amen

E-cards & C-Cards

 Voor Ecards kunt u klikken op:

www.C-Cards.nl 

bij C-Cards vindt u ook gedichten van Ria Riksten-Brouwer

Wij stellen het zeer op prijs om uw mening over deze site te ontvangen.
Als u hieraan mee wilt werken, vul dan de enquête in.
Het is anoniem en de gegevens gebruiken we om deze site te verbeteren.
  
Voor andere vragen kunt u ons altijd mailen.

Wat is nieuw